Merema si uctila častovských seniorov

Symbolika jesene sa u nás už tradične spája s ľuďmi skôr narodenými. 25. októbra 2019 klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA (DSS a ZPB Merema) v Modre zavítali do Jednoty dôchodcov v Častej, aby si uctili...

Novinky z Meremy

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA v Modre získal v roku 2019 finančnú podporu Nadácie SPP na 2 projekty, vďaka realizácii ktorých je umožnené znevýhodneným ľuďom skvalitniť svoj život a  urobiť tak ďalší krok nasmerovaný...

Seniori a tvorivé dielne v škole

Cieľom tvorivých dielní v Základnej škole na Kupeckého ulici v Pezinku dňa 28. 10. 2019 bolo stretnutie seniorov , žiakov a učiteľov. Úvodom p. riaditeľka Mgr. Katarína Volánková privítala všetkých prítomných seniorov z DSS a  žiaci pridali básne a ľudové piesne. S...

Mesiac úcty k starším v DSS a ZPS Pezinok

Dňa 25. októbra 2019 sa uskutočnilo v DSS a ZPS Hrnčiarska ul. Pezinok posedenie obyvateľov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Kultúrny program si pripravili deti zo ZŠ Kupeckého a folklórneho súboru Obstrléze z Pezinka. Úvod patril básňam o jeseni v podaní...

„Spievajme na ľudovú nôtu“

9. októbra 2019 organizoval Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie už 11. ročník medzinárodného stretnutia pri ľudovej piesni „Spievajme na ľudovú nôtu“. Na akcii sa zúčastnilo spolu 18 družstiev z 3 štátov – z Česka, Poľska a Slovenska. Slovensko...