Čo pre vás robíme

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
Financovanie aktivít cestovného ruchu uskutočňuje regionálna samospráva zo zdrojov rozpočtu BSK, z prostriedkov EU získaných na rozvojové projekty v oblasti CR a zo zdrojov štátneho rozpočtu v zmysle zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podporu cestovného ruchu v SR, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja CR.
Na základe tohto zákona pôsobí od r. 2012 v Bratislavskom kraji krajská organizácia cestovného ruchu, ktorej úlohou je odborne zastrešiť marketing destinácie vrátane podpory kľúčových produktov a ich propagácie. KOCR je platformou na spoluprácu verejného a súkromného sektora, jej činnosť je každoročne podporená štátnou dotáciou Ministerstva doprav a výstavby SR podľa zákona č. 91/2010 Z.z. ________________________________________
Oddelenie cestovného ruchu vykonáva tieto činnosti:
• koordinácia regionálnych politík v prospech rozvoja cestovného ruchu na základe platného strategického dokumentu kraja, koncepčné a koordinačné zabezpečenie aktivít na úseku cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja,
• spolupráca s krajskou organizáciou pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území kraja,
• spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v SR a vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí,
• iniciovanie a organizovanie podujatí regionálneho významu, ktoré majú vplyv na cestovný ruch,
• spolupráca s obcami samosprávneho kraja pri plnení programu sociálneho a ekonomického rozvoja kraja za oblasť CR,
• spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu (turistické informačné kancelárie, cestovné kancelárie, podnikatelia v cestovnom ruchu),
• obstarávanie, spracovanie a predkladanie rozvojových projektov CR regionálneho a cezhraničného charakteru,
• príprava podkladov a materiálov na rokovanie odborných komisií a regionálneho zastupiteľstva.

Kontakty

Agáta Mikulová
riaditeľka odboru
E-mail: agata.mikulova@region-bsk.sk

Mária Kundrátová
asistentka riaditeľky
Tel.: 02/4826 4610
E-mail: maria.kundratova@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
predsedníčka komisie
E-mail: barbora.oracova@gmail.com

Celá komisia →

NEPREHLIADNITE

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu

V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK.

Po spustení Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (2015), nasledovali dotačné schémy na podporu turizmu a rozvoja vidieka (2016), ktoré boli v ďalších rokoch rozšírené o nové oblasti – sektorovú politiku BSK v oblasti športu a mládeže a životného prostredia a vidieka. Výzvy na rok 2019 sú už uzatvorené.

Krajská organizácia cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava

Organizácia Turizmus regiónu Bratislava podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja. Vytvára a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí. Podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizuje podujatia a poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom.
Aktuálne správy

Veľký letný Karneval

Program uvádza: Richard Vrablec www.zabavac.sk Malé pódium : pri OTP banke karnevalová porota pri Kultúrnom stredisku 13.45 program detí zo ZŠ 14.15 Ladies tanečné vystúpenie 14.30 Veselý klaun, Mici a Mňau s kamarátmi 16.15 Guliverov denník – div. Hotel Mária 17.15...

Podujatia Turistickej informačnej kancelárie – jún 2019

08. 06. 2019 (sobota), 9.00 h NA BICYKLI I V KANOE Cyklistika náučným chodníkom nivou Moravy po Vysokú pri Morave a následne splav Moravy po Sandberg, kde bude čakať ohník, gril a opekačka. Zraz: TIK DNV, Istrijská 49, Bratislava   22. 06. 2019 (sobota), 8.00...

Odfotografujte sa s panorámou

Pozrieť si zaujímavosti Bratislavy a bratislavského regiónu z inej perspektívy môžete prostredníctvom netradičnej stavby stojacej na Rybnom námestí. Farebná Rotunda, ktorá má celoročné využitie, je výsledkom spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja a spoločnosti...

Veľký letný Karneval

Program uvádza: Richard Vrablec www.zabavac.sk Malé pódium : pri OTP banke karnevalová porota pri Kultúrnom stredisku 13.45 program detí zo ZŠ 14.15 Ladies tanečné vystúpenie 14.30 Veselý klaun, Mici a Mňau s kamarátmi 16.15 Guliverov denník – div. Hotel Mária 17.15...