Financie župy v kocke

Príjmy BSK (mil. €)

 201720182019
SPOLU156,9173,0190,4
Daňové príjmy85,392,099,8
Nedaňové príjmy6,46,57,6
Granty a transfery46,755,465,3
Úvery10,09,013,0
Rezervný fond5,45,94,5
Ostatné3,14,20,2

Daňové príjmy BSK zahŕňajú výnos z dane z príjmov fyzických osôb. Medzi nedaňové príjmy patria príjmy z predaja, prenájmov, poplatkov, licencií a pod. Najväčší transfer predstavujú financie z Ministerstva školstva na vzdelávanie na druhom stupni. Druhou najväčšou položkou sú granty na europrojekty. Dodatočnými finančnými zdrojmi sú úvery a Rezervný fond, ktorý je tvorený z prebytku hospodárenia v minulých rokoch.

Výdavky BSK (mil. €)

 201720182019
SPOLU144,1159,9190,4
Školstvo, mládež a šport60,168,077,2
Sociálne služby a Zdrav.29,225,435,9
Doprava a cesty25,839,841,9
Kultúra a cestovný ruch8,16,811,1
Úrad BSK16,615,119,1
Orgány kraja0,90,81,0
Splátky úverov3,43,94,2

Najväčšia časť výdavkov smeruje do školstva, presnejšie na stredné školstvo v bratislavskom kraji. Ďalšími veľkými oblasťami sú sociálne služby, doprava (najmä prímestská autobusová doprava), starostlivosť o cesty II. a III. triedy v kraji a kultúrna oblasť. V rámci výdavkov úradu sú zahrnuté mzdy, prevádzka a energie, starostlivosť o majetok, dotácie, územný plánovanie a rozvoj kraja.

Investície BSK (mil. €)

 201720182019
SPOLU14,424,335,6
Cesty3,914,114,5
Školstvo, mládež a šport5,37,18,6
Kultúra a cestovný ruch0,80,73,6
Sociálne služby a Zdrav.3,00,95,1
Úrad1,41,43,8

Najväčšia časť investícií BSK mieri do rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (v roku 2019 napr. cesta Malacky – Rohožník). Druhou veľkou položkou sú rekonštrukcie stredných škôl a takisto aj sociálnych zariadení v správe BSK. Kraj sa takisto snaží investovať do cyklistickej infraštruktúry a nezabúda aj na zdravotnú oblasť.

↓ Finančné dokumenty ↓

Rozpočet BSK

Rozpočet samosprávneho kraja je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku. Vyjadruje samostatnosť a zodpovednosť samosprávneho kraja pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb občanom.

Návrh rozpočtu BSK sa v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostavuje na obdobie troch rokov. Rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok má záväzný charakter a pre ďalšie dva roky len informatívny. Súčasťou rozpočtu BSK sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

V súlade s ustanovením § 10 ods. 3 citovaného zákona sa rozpočet samosprávneho kraja vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Rozpočet je zároveň spracovaný do programovej štruktúry, v súlade s ustanovením § 4 ods. 5 citovaného zákona, ktorú tvorí 14 programov. Každý program predstavuje rozpočet kraja pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si kraj stanovil. Programy a ich podprogramy obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce kraja v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet BSK podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Návrh rozpočtu BSK pred schválením v Zastupiteľstve BSK je verejne prístupný najmenej 15 dní na Úradnej tabuly BSK a na webovej stránke BSK, aby sa mohli k nemu vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby, ktoré majú nehnuteľný majetok na území kraja, osoby, ktoré sú prihlásené na prechodný pobyt, alebo cudzinci s povolením na dlhodobý pobyt na území kraja. Táto verejnosť môže svoje pripomienky k návrhu rozpočtu podávať písomne prostredníctvom podateľne, mailom na adresu marek.vlcej@region-bsk.sk, alebo prostredníctvom ELEKTRONICKÝCH FORMULÁROV.

 

ROZPOČTY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NÁJDETE TU

Zmeny rozpočtu

§ 15 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

(1) Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov samosprávneho kraja schvaľuje zastupiteľstvo samosprávneho kraja s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.
(2) Príslušný orgán samosprávneho kraja vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov,
viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8 alebo použitím účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch.
(3) Samosprávny kraj vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

Zmeny rozpočtu BSK pred schválením v Zastupiteľstve BSK sú verejne prístupný najmenej 15 dní na Úradnej tabuly BSK a na webovej stránke BSK, aby sa k nim mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby, ktoré majú nehnuteľný majetok na území kraja, osoby, ktoré sú prihlásené na prechodný pobyt, alebo cudzinci s povolením na dlhodobý pobyt na území kraja. Táto verejnosť môže svoje pripomienky k zmenám rozpočtu podávať písomne prostredníctvom podateľne, mailom na adresu marek.vlcej@region-bsk.sk, alebo prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré sú určené k pripomienkam k návrhu rozpočtu.

Žiadne zmeny v rozpočte BSK na rok 2019 ešte neboli realizované. 

ZMENY ROZPOČTOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NÁJDETE TU

 

Kontrola plnenia rozpočtu

Bratislavský samosprávny kraj vykonáva kontrolu plnenia rozpočtu nasledovným spôsobom:

a) zmysle zákona č. 302/2001 Z .z. je predkladaný Zastupiteľstvu BSK stav čerpania rozpočtu BSK, najmenej štyrikrát ročne,
b) po vykonaní účtovnej závierky k 30.6 a k 31.12. kalendárneho roka odbor financií v spolupráci a na základe podkladov od subjektov rozpočtového procesu súhrne spracuje údaje o rozpočtovom hospodárení do monitorovacej správy BSK, ktorá obsahuje hodnotenie plnenia rozpočtu vrátane plnenia programov podľa schválenej programovej štruktúry. Monitorovacia správa je predkladaná na prerokovanie Zastupiteľstvu BSK.

KONTROLY PLNENIA ROZPOČTOV Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV NÁJDETE TU

 

Záverečný účet

§ 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1) Po skončení rozpočtového roka samosprávny kraj údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu vyššieho územného celku.
2) Samosprávny kraj finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytol prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
3) samosprávny kraj je povinný dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa ich rozpočtov v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
4) Ak audítor pri overovaní podľa odseku 3 zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií; ministerstvo financií alebo ním poverená správa finančnej kontroly je oprávnená tieto skutočnosti preveriť, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.
5) Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä:
údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
bilanciu aktív a pasív,
prehľad o stave a vývoji dlhu,
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.
Návrh Záverečného účtu BSK pred schválením v Zastupiteľstve BSK je verejne prístupný najmenej 15 dní na Úradnej tabuly BSK a na webovej stránke BSK, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby, ktoré majú nehnuteľný majetok na území kraja, osoby, ktoré sú prihlásené na prechodný pobyt, alebo cudzinci s povolením na dlhodobý pobyt na území kraja. Táto verejnosť môže svoje pripomienky k Záverečnému účtu BSK podávať písomne prostredníctvom podateľne, mailom na adresu marek.vlcej@region-bsk.sk, alebo prostredníctvom elektronických formulárov.

ZÁVEREČNÉ ÚČTY ROZPOČTOV BSK Z PREDCHÁHDZAJÚCICH ROKOV NÁJDETE TU

Kontakty

Ing. Ivan Bošňák
riaditeľ odboru financií
Tel.: 02/4826 4901
Mail: ivan.bosnak@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Finančná komisia 

Ing. István Pomichal, PhD.
predseda komisie
E-mail: i.pomichal@gmail.com

Celá komisia →

Aktuálne správy
Dotácie pre územie do konca augusta

Dotácie pre územie do konca augusta

Obce, mestá a mestské časti môžu ešte do konca letných prázdnin žiadať o územné dotácie. Pre túto výzvu vyčlenila bratislavská župa celkovo 383 820,29 eur, ktoré sú prerozdelené na základe počtu obyvateľov v prospech menších obcí. Maximálna podpora jedného projektu je...

Župa pripravila ďalšie dotácie pre územie

Župa pripravila ďalšie dotácie pre územie

Bratislavská župa do konca roka prerozdelí medzi obce a mestá na svojom území takmer 400 000 eur. Tie si môžu podeliť buď samotné obce alebo nimi zriadené organizácie. O dotáciu môžu žiadať do konca letných prázdnin. „Bratislavská župa prišla s unikátnym projektom...

Dotácie pre územie do konca augusta

Dotácie pre územie do konca augusta

Obce, mestá a mestské časti môžu ešte do konca letných prázdnin žiadať o územné dotácie. Pre túto výzvu vyčlenila bratislavská župa celkovo 383 820,29 eur, ktoré sú prerozdelené na základe počtu obyvateľov v prospech menších obcí. Maximálna podpora jedného projektu je...