Monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému

Prevádzkovateľ Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36 063 606 vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa monitorovanie priestorov prostredníctvom kamerového systému za účelom ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality.

Kamerový záznam je uchovávaný po dobu 14 dní.

Kamerový záznam môže byť poskytnutý Policajnému zboru SR, Mestskej polícii a iným oprávneným orgánom činným v trestnom konaní.

Dotknutá osoba si môže uplatniť na základe Článkov 15 až 22 GDPR právo na:

  1. Získanie potvrdenia o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a kópiu spracúvaných osobných údajov.
  2. Opravu nesprávnych/neaktuálnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. Vymazanie osobných údajov po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov; po zániku účelu spracúvania osobných údajov; v prípade nezákonného spracúvania osobných údajov; po namietaní spracúvania.
  4. Obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť; osobné údaje sú nesprávne a dotknutá osoba nežiada o ich vymazanie.
  5. Získanie osobných údajov od prevádzkovateľa v zrozumiteľnej, bežne využívanej forme a následne tieto osobné údaje preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom bránil.
  6. Namietať proti spracúvaniu osobných údajov pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa a namietať proti profilovaniu (vyhodnotenie osobných znakov a charakteristík dotknutej osoby pre potreby analýzy dotknutej osoby).

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva kontaktovaním zodpovednej osoby na adrese zodpovednaosobagdpr@region-bsk.sk, alebo na telefónnom čísle 02/48264111.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov u prevádzkovateľa je nezákonné, má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk)