Úvod Aktuálne o koronavíruse Fungovanie kraja

Fungovanie kraja

Fungovanie kraja

ŠKOLY Ústredný krízový štáb nariadil uzavretie všetkých škôl a predškolských zariadení na Slovensku. Bratislavský samosprávny kraj a mesto Bratislava prerušili vyučovanie už 9.3.2020. Od štvrtka 12. marca 2020 počnúc 6:00 hod. platí na území SR mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda SR v stredu 11. marca večer. Prinášame vám súhrn opatrení, ktoré sú v platnosti od utorka, 24. marca 2020.

Vyučovanie sa prerušuje až do odvolania. Platí aj pre všetky vysoké školy pri využívaní prezenčnej metódy štúdia.

 • Externé maturity a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa ruší. Ústna forma maturity by sa mala uskutočniť dva týždne po tom, čo sa študenti vrátia do škôl, najneskôr do konca júna 2020.
 • Testovanie deviatakov, tzv. monitor, je zrušené.
 • Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája a bez potvrdenia lekára.
 • Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.
 • Zápis do základných škôl by sa mal odohrať v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla.
 • Zápis do materských škôl bude prebiehať počas celého mesiaca máj, bez potvrdenia lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

Viac informácií aj na www.nucem.sk

Zároveň chceme poprosiť rodičov, aby pri zabezpečení starostlivosti o deti v rámci možností chránili starých rodičov, keďže práve seniori sú najzraniteľnejší, čo sa týka komplikácií pri ochorení COVID-19.

Organizovať školské zájazdy, hromadné akcie či zúčastňovať sa hromadných podujatí je vzhľadom na súčasnú situáciu zakázané.

SENIORI Z dostupných štatistík vyplýva, že seniorky a seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19. V zariadeniach pre seniorov v priamej správe Hlavného mesta zavádzame sériu hygienických opatrení na obmedzenie šírenia nového koronavírusu. Zároveň sme týmto zariadeniam vydali pokyn, aby obmedzili režim návštev smerom k osobám, ktoré v poslednej dobe navštívili oblasť s potvrdeným výskytom COVID-19.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal výzvu, aby všetky pobytové zariadenia sociálnych služieb od 06.03.2020 zabezpečili zákaz styku klientov s verejnosťou. Zariadenie môže v odôvodnených výnimočných prípadoch umožniť individuálnu návštevu osobami, ktoré nejavia známky ochorenia a sú vybavené rúškom.

Pozrite si aktuálnu tabuľku opatrení – stiahnuť tu

VEREJNÁ DOPRAVA Dopravný podnik (DPB) vykonáva dezinfekciu madiel vo vozidlách nad rámec bežnej každodennej hygienickej údržby vozidiel. Zároveň sme vydali pokyn na dodatočnú kompletnú dezinfekciu všetkých vozidiel MHD. Zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce.

Napriek tomu, že cestujúci a vodiči spravidla neprichádzajú do priameho styku, nechce DPB podceniť účinok prevencie a aj touto cestou prosí cestujúcich o pochopenie nového opatrenia, ktoré je v platnosti do odvolania. Predné dvere autobusov a trolejbusov i priestor pri predných dverách budú výrazne označené. Vodiči budú upozornení na zvýšenú trpezlivosť pri nástupe a výstupe cestujúcich a taktiež na asistenciu nevidiacim a znevýhodneným spoluobčanom, ktorí spravidla nastupujú práve prvými dverami, resp. asistenčné psy sú na prvé dvere priamo trénované. Tým bude nástup prvými dverami naďalej umožnený.

Vyhradenie priestoru pri predných dverách bude taktiež viditeľne označené reflexnou páskou medzi držadlami a oznamom.

Komunikácia na vozidlách je pripravená dvojjazyčne v slovenskom a anglickom jazyku a je dostatočne výrazná a kontrastná. V rámci prevencie zároveň DPB začal pri nástupe do služby merať telesnú teplotu vodičov MHD prostredníctvom bezkontaktných teplomerov. V prípade, ak by zamestnanec prišiel do práce so zvýšenou telesnou teplotou, nebude mu umožnené nastúpiť do služby. DPB taktiež naďalej pokračuje vo vysokom stupni každodennej dezinfekcie vozidiel a od všetkých zamestnancov požaduje vyplnenie formulára o ich zahraničných cestách v minulých týždňoch. V prípade kladných odpovedí na vycestovanie s nimi situáciu bude riešiť Odbor bezpečnosti a krízového riadenia DPB, a. s. V neposlednom rade začal Dopravný podnik zobrazovať informácie o preventívnych krokoch, ktoré môže urobiť každý z nás v bežnom živote, na obrazovkách vo svojich vozidlách.

ZÁSOBOVANIE VODOU Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) realizovala interné cvičenia a je pripravená v prípade potreby spustiť svoj krízový režim, ktorý má nastavený s Úradom verejného zdravotníctva a ktorý, okrem iného, rieši postupy ošetrovania vody a prístupu k vodným zdrojom. Zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce.

Bratislavská vodárenská spoločnosť obmedzuje fungovanie svojich zákazníckych centier v celom regióne. Preventívne tak reaguje na šírenie koronavírusu na Slovensku. Cieľom tohto opatrenia je chrániť zamestnancov BVS aj klientov BVS.

Všetkým zákazníkom BVS počas tohto obdobia odporúčame smerovať svoje otázky a žiadosti na adresu sluzby@bvsas.sk. Na webovom sídle BVS sú k dispozícii editovateľné formuláre (http://www.bvsas.sk/sk/zakaznicka-zona/formulare-stiahnutie/), ktoré je pri jednotlivých žiadostiach potrebné vyplniť. V prípade, ak by si nevedeli zákazníci BVS s nejakým problémom rady, odporúčame im obrátiť sa na call centrum BVS. Takisto klientom BVS odporúčame, aby spolu so žiadosťou alebo emailom poslali na seba aj telefonický kontakt, aby ich mohli pracovníci BVS v prípade potreby spätne kontaktovať.

ODVOZ ODPADU OLO nastavuje pravidelný odvoz odpadu za akéhokoľvek bezpečnostného režimu. Úpravou pracovných zmien je OLO pripravené zabezpečiť odvoz odpadu aj v prípade výpadku väčšieho počtu zamestnancov. Zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce.

V súvislosti so situáciou spojenou s výskytom nového koronavírusu a ochorením COVID-19 na území hlavného mesta spoločnosť prijala nasledovné opatrenia s cieľom spolupracovať s ostatnými inštitúciami a zabrániť tak šíreniu vírusu :

 • Zberný dvor spoločnosti OLO a. s. na Starej Ivanskej ceste 2 bude zatvorený od 12. 3. 2020 až do odvolania.
 • Zákaznícke centrum na Ivanskej ceste 22 bude od 11. 3. 2020 až do odvolania v prevádzke iba v telefonickom a online režime.
 • V Spaľovni Bratislava nebude odpad od nezazmluvnených zákazníkov odoberaný od 12. 3. 2020 až do odvolania. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že odpad neodoberáme celoplošne z dôvodu technologickej odstávky Zariadenia na energetické využívanie odpadu (ZEVO) – Spaľovne Bratislava od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Aktuálne informácie nájdete na www.olo.sk

PLYN SPP-distribúcia je pripravená v prípade vysokého nárastu počtu infikovaných zamestnancov SPP-distribúcie internými opatreniami zaistiť nepretržitú funkčnosť plynárenského dispečingu a poruchovú službu. Zvýšená úroveň/rozsah nákazy nebude mať vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu odberateľom. Distribúcia plynu nie je v priamej kompetencii mesta. 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. od 12.3.2020 uzatvoril všetky zákaznícke centrá a podateľňu až do odvolania. Reagujú tak na aktuálnu situáciu v rámci šírenia koronavírusu na Slovensku. Cieľom tohto preventívneho opatrenia je správať sa zodpovedne voči zákazníkom spoločnosti ako aj voči zamestnancom SPP.

Požiadavky je možné smerovať:

 • Odberatelia v kategórie DOMÁCNOSŤ:

e-mailom:      zakaznickalinka@spp.sk
telefonicky:   0850 111 363 (v čase od 08:00 do 17:00)

 • Odberatelia v kategórie MALOODBER:

e-mailom:      biznislinka@spp.sk
telefonicky:   0850 111 565 (v čase od 08:00 do 17:00)

V prípade porúch kontaktujte Poruchovú linku príslušného distribútora:

Plyn    0850 111 727
Elektrina ZSD  0800 111 567
Elektrina VSD  0800 123 332
Elektrina SSE-D 0800 159 000

Dočasné uzavretie Galérie SPP a Slovenského plynárenského múzea

V súvislosti s opatreniami individuálnej a kolektívnej ochrany a prevencie voči šíreniu koronavírusu a ochoreniu COVID-19 a odporúčaniami zodpovedných orgánov budú Galéria SPP a Slovenské plynárenské múzeum až do odvolania zatvorené.

POHREBNÍCTVO Pohrebníctvo mesta Bratislavy Marianum obmedzuje počet osôb na pohrebných obradoch na max.10. Zároveň uzavrelo svoje administratívne pracoviská.

 • Otváracie hodiny Pohrebnej služby na Šafárikovom nám. 3 sú dočasne upravené nasledovne:

  Pondelok 8:00  – 16.00
  Utorok 7:00  – 14:30
  Streda 7:00  – 14:30
  Štvrtok 7:00  – 14:30
  Piatok 7:00  – 14:30
  Sobota 8:00   13:00

   

 • Otváracie hodiny cintorínov v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy denne:  8:00 – 17:00 hod.
 • Vjazd motorových vozidiel do areálu cintorínov je možný len s preukazom ŤZP.
 • Pohrebné obrady na cintorínoch sa budú konať výlučne pri hrobovej jame, kde bude zosnulý pochovaný.
 • Pohrebných obradov v obradnej miestnosti Krematória v Bratislave sa môžu zúčastniť len BLÍZKE OSOBY (Blízkou osobou sú len príbuzní v priamom rade).
 • Domy smútku na cintorínoch ostávajú ZATVORENÉ.
 • Administratívne pracoviská správy cintorínov na Šafárikovom námestí 3 a  správy urnového hája a výdaj urien na Hodonínskej 44 ostávajú ZATVORENÉ.

Žiadame klientov o rešpektovanie vyššie uvedených obmedzení. Svojim zodpovedným prístupom a rešpektovaním týchto rozhodnutí prispejte aj Vy k obmedzeniu šírenia nákazy prenosného ochorenia COVID-19.

Aktuálne v kraji

Opatrenia

Všetko o koronavíruse

Dôležité kontakty

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Tel. č.: 0917 222 682
E-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave

Tel. č.: 0917 426 075

V činnosti je aktuálne 36 telefonických liniek. Pribudlo tak ďalších 27 kontaktných bodov.

Zasiahnuté oblasti

Podrobná celosvetová mapa oblastí zasiahnutých koronavírusom.