Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu

Dňa 11. novembra 2009 vymenoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Krajskú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „krajská rada“), ktorá je poradným orgánom predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Pôsobnosť krajskej rady
Krajská rada plní najmä tieto úlohy:

a. prerokúva regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti, 
b. prerokúva plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na úrovni samosprávneho kraja,
c. vyjadruje sa k návrhu žiadosti na zaradenie stredných škôl a školských zariadení do siete škôl a školských zariadení (ďalej len „sieť“),
d. vyjadruje sa k návrhu žiadosti na vyradenie stredných škôl a školských zariadení zo siete,
e. vyjadruje sa k návrhu žiadosti na zmenu v sieti,
f. prerokúva a odporúča samosprávnemu kraju predložiť návrh na zaradenie nového študijného odboru alebo učebného odboru a ich zameraní do sústavy odborov vzdelávania,
g. prerokúva a odporúča samosprávnemu kraju predložiť návrh na vyradenie existujúceho študijného odboru alebo učebného odboru a ich zameraní zo sústavy odborov vzdelávania,
h. vyjadruje sa k počtu tried prvého ročníka všetkých stredných škôl v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja pre nasledujúce prijímacie konanie,
i. vyjadruje sa k návrhom na zriadenie centier odborného vzdelávania a prípravy,
j. vyjadruje sa k systému informovania žiakov a ich zákonných zástupcov o potrebách trhu práce a o kvalite odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Kontakt:
Krajská rada OVP
Ing. Dagmar Hubačová
referent oddelenia školstva 
Úrad BSK, Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
dagmar.hubacova@region-bsk.sk

 

Kontakty

Mgr. Igor Urbančík
riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu
Tel.: 02/4826 4825
E-mail: igor.urbančík@region-bsk.sk

Simona Novanská
asistentka riaditeľa
Tel.: 02/4826 4800
E-mail: simona.novanska@region-bsk.sk

Krajská rada pre odborné vzdelávanie


Predseda

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA

Podpredsedníčka
Mgr. Katarína Dubovanová

Členovia
PhDr. Alžbeta Ožvaldová
Mgr. Rudolf Novák
Ing. Juraj Majtán
Vladimír Mička
Ing. Andrea Záhradníková
Eva Matulová
PaedDr. Eva Klikáčová
PaedDr. Jozef Horák
Ing. Peter Blubla
RNDr. Renata Valeková
Andrej Hutta, MBA
Bohumil Bača, akadem. maliar
Mgr. Viera Kyselicová
Ing. Mária Filová
Mgr. art. Tibor Ghillány

Aktuálne správy

Zajtra sa rozdá vyše 15 000 vysvedčení na župných školách

Na 54 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, zajtra dostane vysvedčenie 15 048 študentov. „Pred našimi študentami sú dva mesiace prázdnin a verím, že si ich všetci poriadne užijú. Viacerí z nich sa v septembri vrátia do vynovených...

SUMMER TECH CAMP 2019 -denný letný tábor technického zamerania

SUMMER TECH CAMP 2019 -denný letný tábor technického zamerania pre žiakov ZŠ, ktorí v septembri 2019 nastúpia do 7., 8. alebo 9. ročníka Termín: 08. - 12. 07. 2019 Čas: začiatok o 8.00 h, ukončenie o 15.30 h Miesto: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova...