Kultúra – investičné zámery

Synagóga v Senci

Cieľom projektu je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky a vybudovanie polyfunkčného kultúrno-spoločenského centra, rešpektujúc religiózny charakter tohto objektu.

Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počíta s vybudovaním tzv. infopavilónu v areáli za synagógou, zároveň sa rieši aj intenzívne využitie areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov staršieho obytno-rituálneho komplexu.

Okolie synagógy má byť prístupné verejnosti a má slúžiť na oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013).

Rekonštrukcia objektu sa začala v roku 2018. Obsahovú náplň budúceho fungovania Synagógy pripravuje OCRaK v spolupráci s mestom Senec a Židovským kultúrnym inštitútom.

Divadlo Aréna

Projekt obnovy divadla Aréna je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.

Divadlo Aréna je jednou z národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve BSK. Budova bola postavená v roku 1899 na mieste pôvodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828.

Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Jeho multižánrová scéna kladie dôraz na aktuálnosť témy, autorské projekty a dramaturgickú inováciu.

Programovú ponuku obohacujú cykly Jazz v Aréne, priame prenosy z Metropilitnej opery v New Yorku či ultimatívne kino. Taktiež divadlo Aréna organizuje s úspechom už 15 rokov Detskú univerzitu Komenského pre deti vo veku od 9 do 14 rokov. Projekt má poskytnúť možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostného obzoru detí a tak prispieť k formovaniu budúcej občianskej elity.

Napredovanie spoločnosti je možné jedine cez vzdelanie a kultúru. Od roku 2002 je divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré začalo s prípravou rekonštrukcie budovy (najmä modernizácia a doplnenie divadelnej technológie).

Kaštieľ a park v Stupave

Ďalším programovým zámerom je revitalizácia praku v Stupave.

Park z 18. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou, má prírodno-krajinársky ráz, tvorí celok s okolitými lesmi a zaberá celý vonkajší areál kaštieľa.

Súčasťou parku je jazierko za kaštieľom a barokový prístupový mostík do kaštieľa, ktorého rekonštrukcia v súčasnosti prebieha.

V spolupráci s mestom Stupava prebehla inventarizácia drevín a ošetrení v kaštieľskom parku. V priebehu realizácie prác projektu došlo k demontovaniu a reštaurovaniu zábradlia a súsoší mostu, ktoré budú späť osadené po celkovej obnove konštrukcie a vozovky mostu.

Bratislavské bábkové divadlo

Bratislavské bábkové divadlo zachováva tradičnú bábkovú výrobu prostredníctvom vlastných divadelných dielní.

Pravidelne organizuje medzinárodný bábkový festival, ktorý sa koná každý druhý rok už od roku 2005. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia potrebného pre profesionálne fungovanie divadla.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Po dlhoročnom úsilí o prípravu rekonštrukcie sa s uvedenými prácami začalo v apríli 2018. Počas realizácie stavebných prác však boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých bola uzavretá Dohoda o ukončení medzi BSK a zhotoviteľom stavby, avšak v snahe o zabezpečenie rekonštrukcie sa sústavne pokračuje.

Vzhľadom na pozastavenie stavby a výber nového zhotoviteľa sa realizácia posunie na január 2022.

Múzeum Ferdiša Kostku

Projekt záchrany múzea, ktoré je ohrozené vlhnutím, dlhodobo prebieha v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a v súčinnosti so správcom múzea – Malokarpatským múzeom v Pezinku. Správca vykonáva opatrenia na zníženie vlhkosti v súlade so spracovaným výskumom sanácie vlhkosti a pravidelnú údržbu objektu. Zastupiteľstvo BSK v júni 2017 schválilo „Zámer záchrany múzea Ferdiša Kostku“, v rámci ktorého došlo ku kúpe domu rodiny Kostkovcov a priľahlých pozemkov za účelom vybudovania rozvojového zázemia múzea, zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia. Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave je národnou kultúrnou pamiatkou a pozostáva z dvoch objektov – domu, kde sa tento významný slovenský džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. Strategickým zámerom je obnoviť múzeum so stálou expozíciou keramiky p. Kostku a vybudovať Kreatívny dom, ktorý bude slúžiť pre potreby kultúrnych aktivít nielen pre stupavčanov.

Kaštieľ a park v Malinove

Zabezpečenie komplexnej obnovy rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky sa realizuje formou revitalizácie parku v Malinove, pričom ochrana a obnova má synergický efekt pre rozšírenie funkcionality vo väzbe na cestovný ruch.

Park (v spoluvlastníctve BSK 2/3 a obec Malinovo 1/3) sa nachádza v obci Malinovo a je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.

Samotný park vznikol koncom 18. storočia. Má prírodno-krajinný charakter (tzv. Anglický park) a je verejne prístupný. Jeho dominantou je kaštieľ.

V súčasnosti je park v dôsledku historicky podmienených necitlivých zásahov a dlhodobo zanedbanej údržby vo veľmi zlom stave a jeho obnova je neodkladne nevyhnutná. V okrajovej časti areálu sa nachádza budova SOŠ záhradníckej G. Čejku s internátom.

Cezhraničný projekt Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií

Medzi hlavné aktivity Malokarpatského osvetového strediska patrí predovšetkým oblasť záujmovo-umeleckej činnosti (súťaže, prehliadky), plní odbornú metodickú a koordinačnú činnosť, pre najširšiu verejnosť organizuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, venuje sa výstavnej a edičnej činnosti a tvorbe krajských databáz a dokumentácií.

Stredisko sa v roku 2017 úspešne uchádzalo o externé finančné zdroje Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT pre projekt Heritage SK-AT.

Cieľom projektu je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín.

Okrem nadviazania medzinárodných spoluprác v partnerských regiónoch a vytvorenie digitalizačného pracoviska, ktoré by sa postaralo o uchovanie tradícií bratislavského regiónu a ich kreatívne uplatnenie v súčasnosti, je cieľom tiež obnova sídelnej budovy Malokarpatského osvetového strediska – kaštieľa v Modre a jeho adaptácia na nové funkcie.

Projektoví partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen, Malokarpatské múzeum v Pezinku (strategický)