Gymnázium

754

posilnená dotácia vyučovania cudzích jazykov a informatiky

– v 3. ročníku možnosť  zamerania na prírodovedné alebo spoločenskovedné predmety

– vo 4. ročníku možnosť výberu seminárov z 19 voliteľných predmetov