Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

946

Odbor bol založený v roku 1980 ako dvojročné pomaturitné štúdium v špecializáciách reštaurovanie drevenej plastiky a reštaurovanie kamenných článkov v architektúre.vznik odboru bol podmienený spoločenskou potrebou stredoškolsky vzdelaných reštaurátorov a konzervátorov pre obnovu a reštaurovanie umelecko-historických diel našej minulosti.

postupnou kryštalizáciou ideového nasmerovania odboru došlo k odlúčeniu špecializácie reštaurovania a konzervovania kamenných článkov a odbor sa užšie špecializoval na reštaurátorské a konzervátorské činnosti pamiatok z dreva, plastík, polychrómovaných drevorezieb, historického nábytku, hodín a množstva predmetov pochádzajúcich zo zbierkových fondov múzeí a galérií.