Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

560

Pripravuje na budúce povolanie učiteľov v materských školách alebo vychovávateľov v školských kluboch detí, internátoch či centrách voľného času ako vedúcich krúžkov, workshopov.