Aktivity – Ing. arch., Mgr. Art Elena PÄTOPRSTÁ

 • Prehliadka hydraulickej clony v Slovnafte a rokovanie o  problematike rizika znižovania hladiny podzemných vôd v Bratislave.
 • Návšteva Ekocentra v Zaježovej, rokovanie o skúsenostiach s trvalo udržateľnosťou ekocentier v Čechách a na   Slovensku a napĺňaní programu ekovýchovy pre stredné školy BSK.
 • Rokovanie s zástupcami lesného závodu LESY SR o znížení ťažby v chránených územiach Bratislavy Devínska kobyla, Vydrica, Pečniansky les, Biskupské luhy a možnosti rozšíriť lesy osobitého určenia.
 • Rokovania s zástupcami ŠOP o možnostiach implementácie strategických dokumentov BSK: Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK   a  Urbanisticko-krajinárska štúdia na ochranu pred prívalovými dažďami v Malokarpatskej oblasti
 • Príprava a rokovanie o zadaní výskumu k efektívnej biologickej forme redukovania komárích kalamít v obciach BSK. (FOTO ilustračné k chemickým postrekom v prílohe).
 • Spracovanie podkladov do rozpočtu pre nový Podprogram 1.9., Starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, územné plánovanie, prevencia a ochrana zdravia obyvateľstva.
 • Lodná doprava – informatívne stretnutie oddelenia dopravy a oddelenia územného plánu a životného prostredia so Združením obcí ProDanubia – potenciálnym záujemcom o spoluprácu s BSK pri realizácií osobnej lodnej dopravy DunajBus – Šamorín Bratislava. Rokovanie k projektu TRANSDANUDE, ktorý spracoval pre BSK AUREX – Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo – Bratislava s možnosťou prepojenia na Hainburg a Viedeň a príprava územnoplánovacích podkladov pre rokovanie  o lodnej doprave s županom a vicežupankou pre dopravu.
 • Rokovanie z vedením komory architektov pri odovzdávaní cien za architektúru CE.ZA.AR 2017 v Galérií Satelit v Bratislave, o možnostiach spolupráce s BSK pri vyhlasovaní architektonických súťaží
 • Rokovanie s predsedom Slovenskej komory architektov   Ing. arch. Imrichom PLEIDELOM a členom predstavenstva Ing. arch. Rudolfom ŽÁKOVSKÝM.
 • Účasť na rokovaní oddelenia stratégie s rakúskym partnerom v Marchegu, k cyklomostu Vysoká pri Morave – Marchegg.
 • Účasť na rokovaní stratégie s partnermi k projektovej dokumentácií Ekocentra v Čunove.
 • Účasť na rokovaní odboru  školstva o možnosti Ekocentier v BSK.Rokovanie s riaditeľom BVS o doplnení Memoranda o spolupráci o duálne vzdelávanie a spoluprácu pri budovaní cyklotrás a predstavenie materiálu na rokovanie predstavenstva BVS.
 • Príprava podkladov s PhDr. Branislavom Masarovičom k výstupu v RTVS, k problematike znečistenia podzemných vôd a k ťažbe dreva v rekreačných lesoch hlavného mesta SR (Ranné správy RTVS 6. 2. 2018).
 • Pracovné stretnutie s odbornou verejnosťou k problematike ochranných pásiem vodných zdrojov na Žitnom ostrove a postupu ako napĺňať povinnosť ich dodržiavania na území BSK.
 • Pracovné stretnutie spolu s oddelením ŽP, stratégie BSK, podpredsedom SAV RNDr. Pavlom Simanom, PhD., odborníkmi SAV a odborníkmi z Prírodovedeckej fakulty UK k problematike dekontaminácie environmentálnej záťaží na území BSK, (partneri spoločného projektu BSK, SAV a Prírodovedeckej fakulty UK). Spolupráca pri spracovaní zadania pre efektívny monitoring, model podzemných vôd a postupu ich kontaminácie a výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže na území Bratislavy vo vzťahu k Žitnému ostrovu.
 • Spracovanie otázok pre MŽP vyplývajúcich z rokovania s odbornou verejnosťou, SAV a PF ÚK vo veci vyhodnotenie dopadov zdrojov znečistenia na zdravie obyvateľstva BSK a k spracovaniu výsledkov Čiastkovej záverečnej správy SAV a Prírodovedeckej fakulty UK o stave znečistenia podzemných vôd z environmentálnej záťaže, (ktorú si dal vypracovať Bratislavský samosprávny kraj).
 • Prerokovanie k materiálu ŠOP Stanovisko Bratislavského samosprávneho kraja k Projektu ochrany Chráneného areálu Devínska Kobyla na OÚ BA, ktoré sa ale uskutočnilo dňa 15.02.2018 v budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (z dôvodu ohlásenia bombového útoku na budovy MV.) Prišlo nám poďakovanie zo strany OÚ BA za poskytnutie priestorov BSK na dokončenie rokovania.
 • Spracovanie stanoviska (v spolupráci z poslancami BSK, vedúcim komisie ŽP, odbornou verejnosťou a oddelením ŽP) k materiálu Projekt ochrany Chráneného areálu Devínska Kobyla, na základe dohody z prerokovania OÚ BA, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.02.2018 v budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom je zachovanie rezervácie Devínska Kobyla a zachovanie ochranných pásiem pred výstavbou v chránenom území.)
 • Rokovanie „Lesy SR – odštepný závod Smolenice“ v Smoleniciach v termíne 22.02.2018.
 • Na stretnutí sa preberala problematika lesného hospodárstva v Bratislavskom samosprávnom kraji. Zástupcovia Lesov SR prezentovali spôsoby lesného hospodárenia a legislatívnych rámcov. Pani podpredsedníčka informovala o strategických dokumentoch BSK a o tom, že Úrad BSK musí predovšetkým reflektovať záujmy občanov kraja, čím otvorila tému dočasne pozastavenej plánovanej ťažby v lesoch v lokalitách Vydrica, Pečniansky les, Sihoť a Devínska Kobyla. Pani Pätoprstá prezentovala generálnemu riaditeľovi Lesov SR, pánovi Ing. Staníkovi, dôležitosť vodozádržnej funkcií a iných mimoprodukčných funkciách lesa vzhľadom na znižujúcu sa kvantitu pitnej vody, zapríčinenou zrýchleným odtokom po ťažbe dreva. Pán Feik podporil presadzovanie vodoochrannej funkcie lesov. Následná téma bola financovanie ekologického hospodárenia v lesoch. Pán Staník avizoval, že Lesy SR sú otvorené diskusií, budú vopred informovať o ťažbe v blízkosti hlavného mesta Bratislavy a zároveň, že by sa uvažovalo o spolupráci s BSK na vytvorení podmnožiny „Memoranda vo veci spolupráce pri rozvoji cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku“ aj za podpísania a pristúpenia Úradu BSK. Lesy SR taktiež deklarovali ochotu pri včasnom nahlásení športových činností upraviť dohodnuté trasy. Účastníci pracovného stretnutia sa zároveň dohodli, že budú potrebné ďalšie rokovania