Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty

Prebiehajúce projekty

Prebiehajúce projekty

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Projekt zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl absolvujúcich odborné vzdelávanie.

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Projekt zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl absolvujúcich odborné vzdelávanie prostredníctvom renovácie 8 verejných budov a nákupom materiálovo-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť 506 študentom.

DSS a ZPS Rača - Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave

Projekt zameraný na skvalitnenie sociálnej služby na všetkých miestach jej poskytovania.

DSS a ZPB MEREMA – Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok

Projekt zameraný na skvalitnenie sociálnej služby na všetkých miestach jej poskytovania.

Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava

Projekt zameraný na poskytovanie informácií ohľadom programu Interreg V-A SK-HU potenciálnym žiadateľom v rámci programového územia.

Ecoregion SKHU – Záhrada Čunovo

Projekt zameraný na budovanie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove.

Heritage SK-AT – Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií

Projekt zameraný na oživenie vybraných, typických tradícií/produktov Malokarpatského regiónu a podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu prostredníctvom poskytnutia priestoru pre tvorbu, vzdelávanie a prezentáciu tradičných remesiel a produktov.

Ecoregion SKAT – Kaštieľ Čunovo

Projekt zameraný na zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove.

Adaptácia Národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum

Cieľom projektu je rozvoj dlhodobo udržateľných environmentálnych vedomostí, zručností a zmeny správania ľudí prostredníctvom interaktívnej prezentácie o adaptačných opatreniach na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území Bratislavského kraja v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

RegioCoop SK-AT

Projekt zameraný na zvýšenie počtu subjektov pôsobiacich v cezhraničnej spolupráci Slovenska a Rakúska so zreteľom na ich intenzívnejšie zosieťovanie a podporu regionálneho kooperačného manažmentu.

MOSQUITO BIOREGULATION – Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území

Rovnako na Slovensku ako v Rakúsku premnožené komáre znižujú kvalitu života obyvateľov a spôsobujú ekonomické straty, najmä v dôsledku obmedzenia rekreačných, turistických a kultúrnych aktivít.

Smart región BSK

Projekt zameraný na zlepšenie kvality a efektívnosti verejnej správy, ako najdôležitejším predpokladom vykonávania inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Malokarpatský obchvat II. etapa – Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 (Chorvátsky Grob – Grinava)

Výstavbu prepojenia si vyžiadala dopravná situácia v území. V súčasnej dobe prebieha intenzívna urbanizácia území obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, čo má za následok zvýšenie dopravnej záťaže na existujúcej cestnej sieti v území.

Obnova Malinovského parku

Zámerom projektu je obnova a uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva

Obnova Stupavského parku

Zámerom obnovy je uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva a začlenenie parku do širších zámerov v území s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra - Znievska

Zámerom projektu je podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť, ktorý svojou realizáciou prispeje k riešeniu výziev danej oblasti.

Zmena 21

Projekt reaguje na viacnásobné výzvy, ktoré sa týkajú riešenia inklúzie Rómov do spoločnosti a pomáha pri odstraňovaní prekážok, ktoré tento proces spomaľujú.

Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21

Projekt zameraný na zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytávania zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava.

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Projekt zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl absolvujúcich odborné vzdelávanie formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru.

Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava.

Zlepšenie kvality ovzdušia – LIFE IP

Projekt zameraný na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a podporu vzdelávacích, komunikačných a monitorovacích aktivít zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia spolu s efektívnym riadením prostredníctvom vytvorenia národnej siete manažérov kvality ovzdušia.

PRIPRAVOVANÉ: Kampus športu a zdravia v Petržalke

Projekt zameraný na vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia na základe princípov konceptu SMART školy. Súčasťou kampusu bude Spojená škola, Ostredková a relevantní partneri z oblasti športu.

PRIPRAVOVANÉ: Projekty budovania kampusov

Kampusy predstavujú integrované špecializované vzdelávacie centrá, vybudované na základe princípov SMART škôl a pripravujúce absolventov pre potreby a požiadavky 21. storočia.