Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty Adaptácia národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum

Adaptácia národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum

Adaptácia národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum

Základné informácie: 

Cieľom projektu je rozvoj dlhodobo udržateľných environmentálnych vedomostí, zručností a zmeny správania ľudí prostredníctvom interaktívnej prezentácie o adaptačných opatreniach na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území Bratislavského kraja, ktorý priamo koreluje so špecifickým cieľom výzvy 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy a zameraním výzvy “Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy“. Prínosom projektu je zachovanie historickej hodnoty predmetného objektu Sýpky v súlade s aktuálnymi požiadavkami územia na riešenie dopadov klimatickej zmeny. Predmetom predkladaného projektu je 3. etapa celkového zámeru vybudovania Ekocentra Čunovo – rekonštrukcia NKP Sýpka Čunovo a jej adaptácia na ekocentrum. Sýpka bude funkčne a prevádzkovo dopĺňať činnosť envirovzdelávacieho centra (ekocentra) v objekte Kaštieľa a v okolitej záhrade. V objekte vznikne interaktívna expozícia zameraná na adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v regióne, doplnená o konferenčné priestory, slúžiace pre vzdelávacie programy.

Aktivity BSK:

  1. Zriadenie environmentálneho centra za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.
  2. Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Cieľové skupiny:

Cieľovou skupinou projektu sú rodiny s deťmi, školopovinné deti a mládež, domáci a zahraniční návštevníci, inštitúcie EVVO (environmentálne vzdelávanie, výchova a osveta).

Výstup projektu:

  1. Zrekonštruovaná národná kultúrna pamiatka NKP Sýpka Čunovo s výrazným znížením spotreby neobnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom obnoviteľného zdroja na prevádzku priestorov (tepelné čerpadlo, slúžiace na vykurovanie priestorov)
  2. Zriadené konferenčné priestory a interaktívna expozícia, zameraná na zvýšenie povedomia v spoločnosti o adaptačných opatreniach na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. S tým súvisí rozvoj vedomostí, zručností a zmien správania ľudí vedúcich k zodpovednému environmentálnemu správaniu so zreteľom na súčasný a budúci stav prírodných zdrojov a negatívnych dopadov zmeny klímy.
  3. Ochrana riešenej oblasti (areál Ekocentra vrátane Kaštieľa a záhrady) pred prívalovými povodňami a záplavami (vybudovanie dažďovej kanalizácie, akumulačných a vsakovacích nádrží a uličných vpustov), závlahová sebestačnosť prostredia (využívanie odvedenej vody do akumulačných a vsakovacích nádrží, následne využívanej na zavlažovanie vegetácie v areáli počas obdobia sucha).

Rozpočet projektu: 1 995 784,22 EUR

Spolufinancovanie BSK: 99 789,21 EUR (5%)

Trvanie projektu: 03/2022 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_10 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“

Operačný program: OP Kvalita životného prostredia

Aktuálny stav: v procese

  • 07/2021 podaná žiadosť o NFP prostredníctvom OP KŽP
  • V súčasnosti prebieha proces odborného hodnotenia žiadosti o NFP

Prečítajte si viac

Z ruiny čunovského kaštieľa bude čoskoro ekocentrum

0
Ešte nedávno ruina, dnes sa na ňom intenzívne pracuje. Starý čunovský kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou, ale ďalšia generácia by ho už nemusela poznať....

Pri rekonštrukcii čunovského kaštieľa používame unikátny stroj, ktorým recyklujeme stavebný materiál

0
Zachraňujeme ďalší klenot kraja, kaštieľ v Čunove. Pamiatku nielen obnovíme, ale premeníme na moderné ekocentrum s nadnárodným významom. Pri prácach používame ekologický stroj, ktorým odseparujeme zeminu...

Čunovský kaštieľ sa mení na ekocentrum s nadnárodným významom

0
Vzácny čunovský kaštieľ spolu s priľahlou záhradou a sýpkou prechádza komplexnou pamiatkovou obnovou s dôrazom na zachovanie historicky cenných architektonických prvkov. Vznikne v ňom...

Obnova kaštieľa v Čunove pomôže pamiatke i témam životného prostredia

0
Obnovou národnej kultúrnej pamiatky (NKP), kaštieľa v Čunove sa nielenže podarí zachrániť kus kultúrneho dedičstva, ale súčasne sa upozorní na vysoko aktuálnu tému –...

Toto sa nám podarilo v roku 2021

0
„Tento rok bol pre župu náročný. Aj keď naše životy stále ovplyvňuje boj proti pandémii, som presvedčený o tom, že rozvoj kraja nesmie zastať....

Spustili sme rekonštrukciu kaštieľa v Čunove. Vyrastie v ňom ekocentrum európskych rozmerov

0
Po dôsledných prípravách sa púšťame do komplexnej rekonštrukcie tejto Národnej kultúrnej pamiatky. Schátraný kaštieľ sa premení na moderné zážitkové ekocentrum, obnovíme jeho historickú hodnotu...

Ekocentrum v Čunove predstavuje novú ekoturistickú ponuku v cezhraničnom regióne

0
Bratislavskému kraju sa otvára možnosť zásadnej zmeny. Územie a lužné lesy okolo Dunaja už nebudú viac bielou mapou, poľnohospodársky využívanou, uprostred siete rakúskych národných a maďarských...

Ekocentrum v Čunove plné náučných a interaktívnych prvkov

0
Bratislavský samosprávny kraj pripravuje zriadenie multifunkčného nadregionálneho enviro-vzdelávacieho centra. Vznikne v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ a Sýpka v Čunove. Ide o projekt Ecoregion SKHU, Posilnenie podpory...
Ekocentrum bude v priestoroch vzácnej pamiatky – čunovského kaštieľa. Jeho súčasťou budú moderné a zaujímavé spôsoby, ako spoznáme našu krásnu prírodu.

Čunovský kaštieľ sa zmení na Ekocentrum s nadnárodným významom

0
Vzácna pamiatka z polovice 18. storočia prejde rekonštrukciou. Cenné architektonické prvky budú zachované a veľkolepú stavbu budete môcť obdivovať vo svojej pôvodnej kráse. Kaštieľ dostane...

Ekocentrum v Čunove nielen naučí, ale aj názorne ukáže

0
Vedeli ste, že najväčšia známa sladkovodná ryba planéty ešte donedávna brázdila aj náš Dunaj? Volá sa vyza a dnes je veľmi vzácna. A viete si...