Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok

DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok

DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok

Základné informácie:

Realizáciou projektu „DSS a ZPB MEREMA“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu vykonávať samostatne, získajú väčší priestor na sebarealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života

Aktivity BSK:

 1. Rekonštrukcia objektu DSS MEREMA- Kráľová
 2. Výstavba dvojdomov v okrese Pezinok
 3. Materiálno – technické vybavenie všetkých objektov
 4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Modra- Kráľová
 5. Debarierizácia rodinného domu v Modre
 6. Zriadenie bezpečného prechodu v križovatke Hlavná – Zámocká v obci Častá

Cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPB MEREMA, zamestnanci zariadenia, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia 

Výstup projektu:

 1. Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Častá
 2. Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Dubová
 3. Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu Modra – Kráľová
 4. Obstaranie materiálno – technického vybavenia zariadenia DSS a ZPB MEREMA
 5. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (objektu v Modre – Kráľovej)

Rozpočet projektu: 3 913 708,04 EUR

Spolufinancovanie BSK: 195 685,40 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK:

 • 11 097,74 EUR (práce naviac, Častá)
 • 315 248,50 EUR (Dubová)
 • 119 854,75 EUR (Kráľová)

Trvanie projektu: 06/2020 – 06/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_1 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)“

Kód žiadosti o NFP: 302021S791

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Aktuálny stav:  v procese

 • RD Častá – prebieha zabezpečenie interiérového vybavenia
 • K vyvolaným investičným aktivitám stavby patrí úprava križovatky Hlavná a Zámocká za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov, križovatka bola ukončená 11/2022
 • RD Dubová – rekonštrukčné práce objektu prebiehajú podľa aktualizovaného harmonogramu prác. Dostavba RD sa predpokladá do konca 06/2023.
 • Modra-Kráľová – rekonštrukčné práce objektu prebiehajú podľa predĺženého harmonogramu prác. Dostavba RD sa predpokladá do konca 04/2023.

Prečítajte si viac

Bratislavská župa otvorila v Modre Integračné centrum. Doteraz v kraji absentovalo

Bratislavská župa otvorila v Modre Integračné centrum. Doteraz v kraji absentovalo

0
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa pustil do premieňania veľkých župných zariadení sociálnych služieb na menšie komunitné. V rámci tohto procesu vzniklo integračné centrum v Modre, ktoré...

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb sa stala realitou. Prvé zariadenie vyrástlo v Častej

0
Veľkokapacitné domovy sociálnych služieb nahradia menšie zariadenia rodinného typu. Vďaka deinštitucionalizácii, ktorú spustil Bratislavský samosprávny kraj, budú mať klienti nielen komfortnejšie bývanie, ale poskytovaním...
Častá

Župa modernizuje sociálne služby. Klienti budú bývať v zariadeniach rodinného typu

0
Veľkokapacitné domovy sociálnych služieb postupne končia. Nahradia ich menšie zariadenia rodinného typu. Bratislavský samosprávny kraj začal v auguste 2020 realizovať ambiciózny projekt deinštitucionalizácie. V praxi...

Centrá rodinného typu sa stávajú realitou

0
Spustili sme projekt deinštitucionalizácie, v rámci ktorého postupne veľké zariadenia nahradia menšie, rodinného typu. Základné kamene dvoch projektov symbolicky poklepal aj župan Juraj Droba: "Tento...

Centrá rodinného typu sa stávajú realitou. Aj vďaka deinštitucionalizácii zariadení sociálnych služieb

0
Bratislavský samosprávny kraj spustil projekt deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Vďaka tomu sa veľké domovy sociálnych služieb zmenia na menšie zariadenia rodinného typu. Župan Juraj...

Partneri projektu