Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty Ecoregion SKHU – Posilnenie podpory a ochrany biodiverzity na zachovanie prírodného dedičstva v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne

Ecoregion SKHU – Posilnenie podpory a ochrany biodiverzity na zachovanie prírodného dedičstva v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne

Ecoregion SKHU – Posilnenie podpory a ochrany biodiverzity na zachovanie prírodného dedičstva v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne

Operačný program: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Prioritná os: Príroda a kultúra

Špecifický cieľ: Zvýšenie atraktivity cezhraničnej oblasti   

Hlavný cieľ projektu: spoločný rozvoj prírodného dedičstva Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy a Prírodného parku Szigetköz prostredníctvom koordinovaného zvyšovania environmentálneho povedomia verejnosti, budovania ekoturistickej a enviro-vzdelávacej infraštruktúry a zlepšenia spolupráce verejného a súkromného sektora v tejto oblasti.

Individuálne ciele: rozvoj ekoturistickej ponuky v prihraničnej oblasti a pozitívna motivácia účastníkov aktivít projektu, ktorej cieľom je zmena správania sa smerom k aktívnej ochrane prírody a biodiverzity.

Prínos projektu pre BSK: projekt napĺňa ciele Programového vyhlásenia BSK v oblasti životného prostredia, Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK  na obdobie 2018-2025, Akčného plánu Stratégie rozvoja turizmu Bratislavského kraja do roku 2020. V Ekocentre v Čunove sa zavedú adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadu negatívnych dôsledkov zmeny klímy využitím obnoviteľných zdrojov energie, zadržiavania dažďovej vody a jej následné využitie, vodopriepustných povrchov, svetlých farieb pre zníženie prehrievania prostredia, vodných prvkov na zlepšenie mikroklímy a ochladzovania prostredia.

Najdôležitejšie aktivity BSK v projekte:

  1. revitalizácia záhrady v areáli novozriadeného Ekocentra, ktorá bude plniť vzdelávaciu funkciu s dôrazom na interaktívne prvky ako je biotopové jazierko, schopné samočistenia, vtáčie hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, interaktívna stena, zážitkový chodník „bosou nohou“, ale aj záchranná stanica pre zranené živočíchy.
  2. V samotnom ekocentre sa v 2 miestnostiach dobuduje expozícia, zameraná na lúky a polia.
  3. zrealizujú sa enviro-vzdelávacie programy pre odborníkov v oblasti ochrany prírody, a taktiež pre žiakov základných škôl. Hlavný dôraz sa bude klásť na terénnu prácu a spoznávanie chránených území.

Realizácia projektu: 01.11.2020-31.10.2022

Hlavné výstupy projektu: zážitková záhrada v budúcom Ekocentre, kompletné nové ZERO WASTE Ekocentrum v Dunasziget, podpora vodáckej turistiky v Dobrohošti (SK) a Kimle (HU), nové ubytovacie kapacity v komunitnom dome Kimle (HU), podpora cyklistickej a vodáckej turistiky v prírodnom parku Szigetköz (HU).

Partneri projektu: Bratislavský samosprávny kraj – hlavný partner projektu. Projektoví partneri: Pisztráng Kör Egyesület enviro-združenie (HU), Ing. Zoltán Jankó – VODNETURY.sk (SK), Szigetköz Natúrpark Egyesület (HU), obec Kimle (HU).

Rozpočet projektu – z toho: 1 950 000€
Európsky fond regionálneho rozvoja: 1 657 500 EUR
Štátny rozpočet SR/HU: 190 000 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 102 500 EUR

Súčasný stav realizácie projektu: Dňa 23.02.2021 prebehlo úvodné stretnutie projektových partnerov. Takéto stretnutia bude Bratislavský samosprávny kraj, ako vedúci partner projektu, organizovať niekoľko krát v priebehu realizácie projektu. Ich účelom je koordinácia projektových aktivít či výstupov projektu. Bratislavský kraj má vysúťaženého dodávateľa stavebných úprav na záhrade a v súčasnosti napĺňa podmienku programu odovzdať súťažné podklady na kontrolu na príslušnom ministerstve. Maďarský partner Pisztráng Kör pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa Ekocentra v Dunasziget.

Obsah tejto stránky nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

Aktivity projektu Ecoregion SKHU

Operatív program: Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

Prioritási tengely: Természet és kultúra

Specifikus cél: A határ menti térség vonzerejének növelése

A projekt fő célja: a Dunajské luhy (Duna menti ligeterdők) Védett Tájterület és a Szigetköz Natúrpark természeti örökségének közös fejlesztése a közvélemény környezettudatosságának

összehangolt emelése révén, az ökoturizmus és a környezeti oktatás infrastruktúrájának kiépítése valamint a köz és magán szektor együttműködésének javítása ezen a területen.

Egyéni célok: az ökoturisztikai kínálat fejlesztése a határ menti térségben és a a projekt tevékenységek résztvevőinek pozitív motivációja, amelynek célja a  természet és a biodiverzitás aktív védelme iránti viselkedés változtatása.

A projekt előnye a Pozsonyi Önkormányzati Kerület (PÖK) számára: a projekt megfelel a PÖK Program nyilatkozatában a környezetvédelem területén kitűzött céloknak, a PÖK környezeti oktatási központok hálózata kiépítése koncepciójának a 2018-2025 közötti időszakra, a pozsonyi régió turisztikai fejlesztése 2020-ig stratégiás Akciótervének. A dunacsunyi Ökocentrumban alkalmazkodó intézkedéseket vezetnek be az éghajlatváltozás negatív hatásainak enyhítése érdekében a megújuló energiaforrások, a csapadékvíz visszatartás és későbbi felhasználása, a vízáteresztő felületek, a világos színű elemek használata a környezet túlmelegedésének csökkentésére, vízelemek a mikroklíma javítása és a környezet hűtése révén.

A Pozsonyi Önkormányzati Kerület legfontosabb tevékenységei a projektben:

  1. a kert revitalizálása az újonnan létrehozott Ökocentrum területén, amely oktatási funkciót fog majd betölteni, hangsúlyt fektetve az interaktív elemekre, mint például az öntisztulásra képes biotóp-tó, madárfészek, posvány fölötti fasáv, mászó totem, interaktív fal, „csupasz lábbal” élmény ösvény, valamint a sérült állatok mentőállomása.
  2. Az Ökocentrum 2 helyiségben a rétekre és mezőkre összpontosító kiállítás készül majd.
  3. Környezetvédelmi oktatási programokat hajtanak végre a természetvédelem szakemberei, valamint az általános iskolások számára. A fő hangsúly a terepi munkákra és a védett területek feltárására lesz helyezve.

A projekt megvalósítása: 2020.11.01. – 2022.10.31

A projekt fő  kimenetei: élménykert a jövőbeni Ökocentrumban,  új komplex ZERO WASTE Ökocentrum Dunaszigeten, csónakázás turizmus támogatása Dobrohošťban (Doborgaz) (SK) és Kimle-ben (HU), új szálláshely kapacitások a kimlei közösségi házban (HU), kerékpáros és csónakázás turizmus támogatása a Szigetköz Natúrparkban (HU).

Projektpartnerek: A Pozsonyi  Önkormányzat  Kerület  – vezető projektpartner. Projektpartnerek: Pisztráng Kör Természetjáró és Természetvédő Egyesület (HU), Ing. Jankó Zoltán – VODNETURY.sk (SK), Szigetköz Natúrpark Egyesület (HU), obec Kimle (HU).

A projekt költségvetése: 1 950 000 EUR
Ebből:
Európai Regionális Fejlesztési Alap: 1 657 500 EUR
Állami költségvetése: 190 000 EUR
Társfinanszírozása: 102 500 EUR

A projekt megvalósításának jelenlegi állápota: 2021. február 23-án a projektpartnerek bevezető találkozójára került sor. Ilyen találkozókat a Pozsonyi Önkormányzati Kerület, mint a projekt vezető partnere  többször is szervez majd a projekt megvalósítása folyamán. Céljuk a projekt tevékenységeinek és  kimeneteinek összehangolása. A Pozsonyi Önkormányzati Kerület rendelkezik a kert revitalizálásának nyertes kivitelezőjével,  és jelenleg teljesíti a Program azon feltételét, hogy pályázati dokumentumokat nyújtson be ellenőrzés céljából  az illetékes minisztériumba. A Pisztráng Kör magyar partner közbeszerzési  pályázatot készít az dunaszigeti Ökocentrum kivitelezőjére.

Az oldal  tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos véleményét. 

Partneri projektu