Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty Malokarpatský obchvat II. etapa – Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 (Chorvátsky Grob – Grinava)

Malokarpatský obchvat II. etapa – Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 (Chorvátsky Grob – Grinava)

Malokarpatský obchvat II. etapa – Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 (Chorvátsky Grob – Grinava)

Základné informácie:

Výstavbu prepojenia si vyžiadala dopravná situácia v území. V súčasnej dobe prebieha intenzívna urbanizácia území obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, čo má za následok zvýšenie dopravnej záťaže na existujúcej cestnej sieti v území. Existujúca cestná sieť je tvorená v prevažnej miere cestami III. triedy. Problémom je napojenie nových ale i existujúcich urbanizovaných častí obcí na nadradené komunikačné systémy smerom na mesto Bratislava po diaľnici D1. Preto vznikla potreba prepojenia územia na diaľnicu D1 v oblasti Triblavina (stavba „Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina“) s výhľadom na prepojenie ciest I/61 a II/502, čím by došlo k zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej cestnej sieti.

Aktivity BSK:

  1. Vybudovanie nového cestného prepojenia medzi cestou III/1059 (Chorvátsky Grob) a cestou III/1083 (Pezinok – Grinava) .
  2. Príprava projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch
  3. Majetkovoprávne vysporiadanie

Cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu

Rozpočet projektu: 12 000 000 EUR

Trvanie projektu: 2023 – 2026

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor dopravy

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_1 pod názvom „Vybudovanie obchvatu Groby – Pezinok – Modra“

Aktuálny stav:  v procese

  • Pokračuje sa na prácach na dokumentácii pre územné rozhodnutie
  • VO na zhotoviteľa bude možné vyhlásiť až po vydaní právoplatného stavebného povolenia