Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb Farského 9 na praktickom vyučovaní formou vytvorenia priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu budú komplexne zrekonštruované štyri podlažia v celkovej rozlohe 2 855 m2, vďaka čomu sa zvýši energetická hospodárnosť objektu na Harmincovej ulici č.1 (ďalej len „objekt Harmincova 1“). Súčasťou projektu je obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax (odborov potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve, potravinárstvo – potravinár – kvalitár, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, výživa a šport, výroba potravín, mäsiar, lahôdkar, mäsiar – kuchár, pekár, cukrár, cukrár kuchár, cukrár pekár, biochemik – mliekarenská výroba, biochemik – výroba p iva a sladu, mäsiar) a celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, prednáškových a vyučovacích miestností. Predpokladaný termín realizácie projektu je 25 mesiacov.

Aktivity BSK:

  1. Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1
  2. Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk objektu Harmincova 1
  3. Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1

Cieľové skupiny: Žiaci, účastníci ďalšieho vzdelávania a pedagógovia

Výstup projektu: Komplexne zrekonštruovaný objekt Harmincova 1 spolu s novým materiálno – technickým vybavením

Rozpočet projektu:  3 432 122,64 EUR

Spolufinancovanie BSK:  171 606,13 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 1 389 681,00 EUR (stavebné práce vrátane rezervy, bežné a kapitálové výdavky, na obstaranie materiálno-technického vybavenia vrátane rezervy, autorský a stavebný dozor)

Trvanie projektu: 05/2020 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_3 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava“

Kód žiadosti o NFP: 302021J208

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Aktuálny stav:  v procese

  • do 31.03.2023 prebieha realizácia stavebných prác
  • 1Q/2023 prebieha proces obstarania MTV

Prečítajte si viac

Rekonštrukcia odborných učební pre cukrárov, pekárov či mäsiarov je hotová

0
Bratislavský samosprávny kraj sa pustil do modernizácie školských budov a revitalizácie Centier odborného vzdelávania a prípravy. Jedným z takých bude aj pracovisko Strednej odbornej školy gastronómie a...