Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

 

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov spojenej školy Ivanka pri Dunaji na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruujú jestvujúce objekty pracoviska Zálesie, zrealizuje sa prístavba k jestvujúcemu objektu a obstará sa nové materiálno – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

  1. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie
  2. Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, pracoviska Zálesie
  3. Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie

Cieľové skupiny: Žiaci, účastníci ďalšieho vzdelávania a pedagógovia

Výstup projektu:

  • Komplexne zrekonštruované objekty pracoviska Zálesie spolu s novým materiálno – technickým vybavením

Rozpočet projektu:  3 441 934,48 EUR

Spolufinancovanie BSK:  172 096,72 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 2 985 059,00 EUR (stavebné práce, bežné a kapitálové výdavky na dofinancovanie materiálno-technického vybavenia školy, autorský a stavebný dozor)

Trvanie projektu: 07/2020 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK: 

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_3 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní – farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji“

Kód žiadosti o NFP: 302021J206

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Aktuálny stav:  v procese

  • V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na nákup MTV
  • Prebieha realizácia stavebných prác vnútro areálových komunikácii 

Prečítajte si viac

Dokončujeme areál pre študentov veteriny a pôdohospodárstva (VIDEO)

0
Areál strednej školy v Zálesí prechádza veľkou rekonštrukciou a bude slúžiť budúcim pôdohospodárom a veterinárom. Bratislavský samosprávny kraj ukončil stavbu a začína sa preberacie...
Predseda BSK Juraj Droba počas kontrolného dňa

Krok za krokom modernizujeme odborné školstvo

0
Jazdecká škola v Zálesí prechádza veľkou rekonštrukciou a bude slúžiť budúcim pôdohospodárom a veterinárom. Spojená škola v Ivanke pri Dunaji prechádza rozsiahlou obnovou. Týka sa Jazdeckej...