Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Polygrafická na praktickom vyučovaní formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne zrekonštruuje objekt Budova praktického vyučovania, Energokanál a obstará sa nové materiálno – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov.

Aktivity BSK:

  1. Obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižnice, prednáškových a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy praktického vyučovania;
  2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu, centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy praktického vyučovania;
  3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva objektu Budovy praktického vyučovania.

Cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy

Výstup projektu: Komplexne zrekonštruovaný objekt Budovy praktického vyučovania spolu s novým materiálno – technickým vybavením.

Rozpočet projektu: 3 794 452,89 EUR

Spolufinancovanie BSK: 189 772,64 EUR (5%)

Dofinancovanie BSK: 409 562,87 EUR

Trvanie projektu: 07/2022 – 12/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_5 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava“

Kód žiadosti o NFP: 302021AFG2

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Aktuálny stav:  v procese

  • 07/2022 bola podpísaná zmluva o dielo s úspešným uchádzačom verejného obstarávania 
  • Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi sa uskutočnilo 08/2022 s termínom realizácie do 12 mesiacov