Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty Smart región BSK Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Základné informácie: Hlavným cieľom dokumentu bude zhodnotiť zraniteľnosť územia na dopady zmeny klímy na úrovni katastrálnych území jednotlivých obcí BSK, ako aj vytvoriť optimálne nastavenie adaptačnej politiky regiónu s aplikáciou SMART princípu, ktorého súčasťou bude  návrh adaptačných opatrení (adaptačný plán) na podporu zmierňovania najvýznamnejších dopadov zmeny klímy na lokálnej úrovni. Dokument bude slúžiť BSK ako nástroj na plánovanie, rozhodovanie a súčasne bude odborným podkladom pre mestá a obce na identifikáciu hlavných problémov spojených s dopadmi zmeny klímy a ich mieru. Adaptačný plán bude vychádzať z národných, regionálnych a lokálnych strategických dokumentov vrátane Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK a mesta Bratislava.  

BSK je z hľadiska pridelených kompetencií zodpovedný za úsek regionálneho rozvoja a vytvárania podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti. Spracovanie dokumentu prispeje k zlepšeniu sociálnej, ekonomickej a environmentálnej situácii v kraji, a to najmä identifikáciou súčasnej situácie a nastavením adaptačných opatrení, resp. plánu v danej oblasti. 

Dokument poskytne na úrovni jednotlivých obcí BSK analýzu aktuálnych, ako aj očakávaných negatívnych dopadov na klímu, ako aj pripravenosti a zraniteľnosti územia odolávať týmto dopadom. Na základe analýzy bude vypracovaný návrh adaptačných SMART opatrení a smerovania adaptačnej politiky (vo forme akčného plánu s časovým a finančným plánom) BSK na podporu a zvýšenie adaptability územia kraja na najvýznamnejšie negatívne dôsledky zmeny klímy vyplývajúce z klimatického posúdenia územia. Prostredníctvom analýzy na lokálnej úrovni bude BSK schopné nastaviť adaptačnú politiku ako vlastné finančné nástroje (napr. dotačnú schému BSK) flexibilne a adresne berúc do úvahy potreby obyvateľov jednotlivých obcí. Zvýšením adresnosti aktivít BSK sa prispeje k vyššej hospodárnosti vynakladania verejných financií z rozpočtu BSK ak aj vyššiemu reálnemu dopadu vynaložených investícií v území (princíp „value for money“). 

Dokument na stiahnutie

Účinnosť zmluvy: 10.11.2021

Dodávateľ: Dohoda o vykonaní práce so štyrmi internými expertami

Suma: 46 000 EUR s DPH

Dodanie: 12 mesiacov (10.11.2021-10.11.2022)

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov – IRP BK