Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra – Znievska

Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra – Znievska

Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra - Znievska

 Základné informácie:

Zámerom projektu je podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť, ktorý svojou realizáciou prispeje k riešeniu výziev danej oblasti. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov s poruchami autistického spektra, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Aktivity BSK:

  1. Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti s Magistrátom Hl. mesta SR – Bratislava
  2. Vyhotovenie architektonickej štúdie
  3. Vypracovanie projektovej dokumentácie búracích prác a výstavby
  4. Búracie práce
  5. Výstavba špecializovaného zariadenia

Cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby špecializovaného zariadenia, zamestnanci, rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia

Výstup projektu: 

Na mieste chátrajúcej budovy bývalej materskej školy na Znievskej ulici v Petržalke sa vybuduje moderné zariadenie sociálnych služieb rešpektujúce princípy komunitných sociálnych služieb pre prijímateľov s poruchami autistického spektra. Zariadenie s kapacitou 24 miest bude poskytovať celoročné a ambulantné sociálne služby.

Rozpočet projektu: 3 200 000 EUR

Trvanie projektu: 05/2020 – 05/2023

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor sociálnych vecí; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OSV_3 pod názvom „Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava) – PD“

Aktuálny stav:  v procese

  • Stavenisko bolo odovzdané k 15.7.2022. Dňa 25.7.2022 bola obhliadka so zhotoviteľom prác
  • Realizovanie prác podľa RPD sa bude z časti meniť, z dôvodu zistených poškodení strechy, brániacich postupovať podľa RPD
  • V súčasnosti sa pripravujú podklady k vyhláseniu VO na zhotoviteľa PD a realizácie stavebných prác.

Prečítajte si viac

Začali sme s prácami na novom zariadení pre dospelých ľudí s autizmom

0
Odštartovali sme práce na úplne novom zariadení pre dospelých ľudí s poruchou autistického spektra. Sme v nultej fáze, aktuálne prebieha sanácia zhorenej bývalej škôlky...