Úvod Regionálny rozvoj Projekty Prebiehajúce projekty Zlepšenie kvality ovzdušia – LIFE IP

Zlepšenie kvality ovzdušia – LIFE IP

Zlepšenie kvality ovzdušia – LIFE IP

Základné informácie:

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.

Aktivity BSK:

Zapojením sa BSK do projektu LIFE IP získa finančnú aj kapacitnú podporu pre zriadenie pozície manažéra kvality ovzdušia na obdobie 2022-2027, t.j. na 6 rokov. Manažér kvality ovzdušia bude mať za úlohu koordinovať a zlepšovať aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regióne

Cieľové skupiny:

Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Výstup projektu:

personálne zabezpečenie manažéra kvality ovzdušia. Jeho úlohu je koordinovať a zlepšovať aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regióne, a to predovšetkým:

 • poskytovaním informácií o vývoji v oblasti kvality ovzdušia na regionálnej a/alebo miestnej úrovni
 • monitorovaním plnenia jednotlivých opatrení zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia zahrnutých v Programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a podávaním správ príslušnému okresnému úradu v sídle kraja
 • návrhom opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v regióne v súčinnosti so štátnymi inštitúciami, samosprávou, priemyselným sektorom, školstvom, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou
 • podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovaním informovanosti v oblasti ochrany a kvality ovzdušia
 • zabezpečením implementácie a zavedením konkrétnych opatrení priamo do praxe spolu s prípravou komunikačných stratégii pri zavádzaní nových opatrení do praxe
 • priamou pomocou regionálnym a miestnym orgánom pri riešení problémov s kvalitou ovzdušia
 • poskytovaním informácií o možnostiach financovania z vnútroštátnych prostriedkov a fondov EÚ (ESIF) a príprava projektov a žiadostí o granty na dostupné prostriedky zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia
 • prípravou a realizáciou informačných a osvetových kampaní, ako aj vzdelávacích programov – spracovanie informačných materiálov a mediálnych výstupov o kvalite ovzdušia
 • vypracovaním a distribúciou informačných materiálov, publikácií a mediálnych prezentácií vrátane zabezpečenia príspevkov v rámci sociálnych médií
 • prijímaním písomných podnetov (formulár) od odbornej i laickej verejnosti najmä z oblasti dopravy a vykurovania domácností

Rozpočet projektu: 322 348,20 EUR

Spolufinancovanie BSK: 32 234,82 EUR (10%)

Trvanie projektu: 01/2022 – 12/2027

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_5 pod názvom „LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia“

Operačný program: LIFE

Aktuálny stav: v procese

 • V súčasnosti prebiehajú povinné aktivity definované projektom, predovšetkým ide o odborné školiace aktivity súvisiace s pozíciou manažéra kvality ovzdušia.

Viac informácií tu

Prečítajte si viac

BSK sprístupnil na svojej webovej stránke interaktívnu mapu poskytovateľov sociálnych služieb

0
Bratislavský samosprávny kraj sprístupnil na svojej webovej stránke interaktívnu mapu všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú zapísaní do Registra sociálnej služby. Obyvatelia kraja si...

Vzdelávanie ako priorita župy: Študijná pracovná cesta do Fínska

0
Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja spolu s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy uskutočnili v októbri 2022 v spolupráci s partnermi z regiónu Helsinki-Uusimaa študijnú...

Prečítajte si viac

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa zúčastnil na podujatí Agrokomplex 2022 v Nitre

0
V dňoch 18.8. až 21.8. sa v Nitre uskutočnil 47. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex. Počas týchto dní boli brány Agrokomplexu otvorené pre verejnosť,...

Bratislavský samosprávny kraj a projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia

0
Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek...

Bratislavský kraj ohrozujú problémy s vodou i znečistené ovzdušie

0
Ohrozené vodné zdroje, znečistené ovzdušie, chýbajúca verejná kanalizácia či nadpriemerná produkcia komunálneho odpadu. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) čelí vážnym problémom v oblasti životného prostredia...