Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty

Zrealizované projekty

Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob - Čierna Voda

Projekt zameraný na prepojenie východného suburbanizačného pásu Bratislavy na diaľnicu D1 v oblasti Triblavina (stavba "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina") čím dôjde k rapídnemu zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej cestnej sieti.

Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava

Projekt zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl absolvujúcich odborné vzdelávanie.

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Projekt zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl absolvujúcich odborné vzdelávanie prostredníctvom vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenia priestorov podobných podnikateľskému sektoru.

Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava

Projekt zameraný na zvýšenie podielu cestujúcich využívajúcich udržateľné formy dopravy v cezhraničnom regióne. Zároveň projekt výraznou mierou prispeje k rozvoju environmentálne priaznivej, nízkouhlíkovej a bezpečnej dopravnej siete.

Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja

Projekt tvorby kľúčovej stratégie pre rozvoj dopravy v regióne do roku 2050. Zámerom je výrazne zvýšiť podiel cestujúcich vo verejnej doprave, čo bude mať pozitívny prínos aj na kvalitu ovzdušia a zníženiu hluku.

Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky

Cesta s napojením na diaľnicu D2, ktorá patrí do hlavnej siete TEN-T v rámci koridoru ORIENT/EAST-MED, je kľúčovou cestnou komunikáciou medzi okresným mestom Malacky a okolitými obcami.

DANUBE BIKE & BOAT - Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne

Projekt DANUBE BIKE&BOAT sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorením unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Dunajské ostrovy“.

SACRA VELO - sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v Podunajsku

Projekt zameraný na vytvorenie nového a unikáteho cezhraničného produktu cestovného ruchu pomocou prezentácie a ponukou bohatého kultúrneho, sakrálneho a prírodného dedičstva na území 2 žúp (HU) a 2 krajov (SK) pozdĺž rieky Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici.

Transdanube.Pearls

Vytvorenie sieti udržateľnej dopravy a mobility v regiónoch pozdĺž Dunaja.

Verejný povodňový núdzový a výstražný servis – FLOOD serv

Poskytnutie kompletného riešenia protipovodňových opatrení pomocou využitia a vývoja všetkých dostupných IKT technológií ako aj zabezpečenie vzdelávacích aktivít smerom k samosprávam, mestám a obciam so širokým zapojením obyvateľstva.