Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty

Zrealizované projekty

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9

Projekt zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl absolvujúcich odborné vzdelávanie.

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Projekt zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl absolvujúcich odborné vzdelávanie prostredníctvom renovácie 8 verejných budov a nákupom materiálovo-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť 506 študentom.

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Projekt zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl absolvujúcich odborné vzdelávanie formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru.

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1

Projekt zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl absolvujúcich odborné vzdelávanie.

Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21

Projekt zameraný na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl absolvujúcich odborné vzdelávanie prostredníctvom vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania a vytvorenia priestorov podobných podnikateľskému sektoru.

Heritage SK-AT – Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií

Projekt zameraný na oživenie vybraných, typických tradícií/produktov Malokarpatského regiónu a podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu prostredníctvom poskytnutia priestoru pre tvorbu, vzdelávanie a prezentáciu tradičných remesiel a produktov.

Ecoregion SKAT - Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

Projekt zameraný na dlhodobý rozvoj environmentálneho vzdelávania a ekoturizmu v regióne.

Ecoregion SKHU - Posilnenie podpory a ochrany biodiverzity na zachovanie prírodného dedičstva v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne

Projekt zameraný na rozvoj prírodného dedičstva Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy a Prírodného parku Szigetköz prostredníctvom koordinovaného zvyšovania environmentálneho povedomia verejnosti, budovania ekoturistickej a enviro-vzdelávacej infraštruktúry a zlepšenia spolupráce verejného a súkromného sektora v tejto oblasti.

Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob - Čierna Voda

Projekt zameraný na prepojenie východného suburbanizačného pásu Bratislavy na diaľnicu D1 v oblasti Triblavina (stavba "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina") čím dôjde k rapídnemu zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej cestnej sieti.

Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava

Projekt zameraný na zvýšenie podielu cestujúcich využívajúcich udržateľné formy dopravy v cezhraničnom regióne. Zároveň projekt výraznou mierou prispeje k rozvoju environmentálne priaznivej, nízkouhlíkovej a bezpečnej dopravnej siete.

Smart región BSK

Projekt zameraný na zlepšenie kvality a efektívnosti verejnej správy, ako najdôležitejším predpokladom vykonávania inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava

Projekt zameraný na poskytovanie informácií ohľadom programu Interreg V-A SK-HU potenciálnym žiadateľom v rámci programového územia.

Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja

Projekt tvorby kľúčovej stratégie pre rozvoj dopravy v regióne do roku 2050. Zámerom je výrazne zvýšiť podiel cestujúcich vo verejnej doprave, čo bude mať pozitívny prínos aj na kvalitu ovzdušia a zníženiu hluku.

Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky

Cesta s napojením na diaľnicu D2, ktorá patrí do hlavnej siete TEN-T v rámci koridoru ORIENT/EAST-MED, je kľúčovou cestnou komunikáciou medzi okresným mestom Malacky a okolitými obcami.

DANUBE BIKE & BOAT - Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne

Projekt DANUBE BIKE&BOAT sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorením unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Dunajské ostrovy“.

SACRA VELO - sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v Podunajsku

Projekt zameraný na vytvorenie nového a unikáteho cezhraničného produktu cestovného ruchu pomocou prezentácie a ponukou bohatého kultúrneho, sakrálneho a prírodného dedičstva na území 2 žúp (HU) a 2 krajov (SK) pozdĺž rieky Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici.

Transdanube.Pearls

Vytvorenie sieti udržateľnej dopravy a mobility v regiónoch pozdĺž Dunaja.

Verejný povodňový núdzový a výstražný servis – FLOOD serv

Poskytnutie kompletného riešenia protipovodňových opatrení pomocou využitia a vývoja všetkých dostupných IKT technológií ako aj zabezpečenie vzdelávacích aktivít smerom k samosprávam, mestám a obciam so širokým zapojením obyvateľstva.