Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Verejný povodňový núdzový a výstražný servis – FLOOD serv

Verejný povodňový núdzový a výstražný servis – FLOOD serv

Verejný povodňový núdzový a výstražný servis – FLOOD-serv

Základné informácie:

Bratislavský samosprávny kraj sa stal oficiálnym partnerom v medzinárodnom projekte „Verejný povodňový núdzový a výstražný servis”, ktorý spája lokálne a národné varovné systémy vrátane sociálnych sietí. Medzinárodný projekt bol oficiálne spustený od augusta 2017. Cieľom projektu je poskytnúť kompletné riešenie protipovodňových opatrení nielen po technickej stránke t. j. využitie a vývoj všetkých dostupných IKT technológií, ale aj zabezpečenie vzdelávacích aktivít smerom k samosprávam, mestám a obciam so
širokým zapojením obyvateľstva

Aktivity BSK:

 1. Účasť na konferenciách a rokovaniach pri výskume a vývoji projektu
 2. Pripomienkovanie výsledkov výskumu a vývoja, návrh na zlepšenie integrácie do jestvujúcich systémov, zlepšenie funkcionalít
 3. Poskytovanie súčinnosti pri plnení úloh ostatných projektových partnerov
 4. Fáza testovania software a hardware v spolupráci s ostatnými partnermi projektu
 5. Zber údajov od obyvateľstva prostredníctvom fungujúceho systému cez sociálne siete a ostatné integrované prepojenia
 6. Propagácia a publicita projektu

Cieľové skupiny: Občania, inštitúcie, podniky, zariadenia výskumu a rozvoja zaoberajúce sa protipovodňovou problematikou

Výstup projektu:

 1. Inovatívny varovný systém testovaný a zavedený do praxe v podmienkach BSK
 2. Zabezpečenie preventívneho aj represívneho monitoringu povodňového stavu riek a rizikových povodňových oblastí na území BSK
 3. Spolupráca miest a obcí, široké zapojenie obyvateľstva do aktivít protipovodňovej ochrany, zabezpečenie vzdelávacích aktivít smerom k samosprávam
 4. Zjednotenie a zefektívnenie všetkých procesov týkajúcich sa protipovodňových a výstražných systémov
 5. Zviditeľnenie samosprávneho kraja v rámci celej EÚ, následná medzinárodná spolupráca s nielen zúčastnenými partnermi projektu
 6. Pozitívny synergický efekt v súvislosti s ostatnými medziregionálnymi projektami

Rozpočet projektu: 65 000,00 EUR

Spolufinancovanie BSK: bez spolufinancovania (0%)

Trvanie projektu: 08/2016 – 07/2019

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Súlad so schválenými Prioritami BSK: Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_27 pod názvom FLOOD Serv „Verejný povodňový núdzový a výstražný servis“

Oficiálny web: http://www.floodserv-project.eu/

Aktuálny stav:  projekt úspešne ukončený

 • BSK spolupracuje s MČ Devín a MČ Rača (pilotné územia pre testovanie vyvíjaného systému protipovodňovej ochrany) a SHMÚ a SVP (stakeholderi)

Prečítajte si viac

Prejsť na obsah