Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava

Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava

Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava

 

Základné informácie:

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy informačných technológií Hlinícka 1, Bratislava na praktickom vyučovaní formou vytvorenia priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Stavebnými prácami, ktoré boli ukončené v máji 2019 boli komplexne zrekonštruované vonkajšie časti (zateplenie strechy a obvodového plášťa) a vnútorné časti (voda, kanalizácia, elektroinštalácia a vykurovanie, podlahy, steny a podobne) objektov Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou v celkovej rozlohe 3 444,25 m2. Zateplením strechy a fasády bolo dosiahnuté zvýšenie energetickej hospodárnosti. Vďaka projektu boli obnovené kuchynské priestory, ktoré boli vybavené novým a moderných materiálno – technickým vybavením. Súčasťou projektu aj aj vybavenie odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební a vyučovacích miestností moderným materiálno – technickým zariadeniami (CNC frézka a sústruh, výpočtová technika, meracie zariadenia a podobne). Predpokladaný termín realizácie projektu je 25 mesiacov.

Aktivity BSK:

  1. Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy
  2. Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou
  3. Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy
  4. Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Budovy školy a Budovy kuchyne.

Cieľové skupiny: žiaci, účastníci ďalšieho vzdelávania a pedagógovia

Výstup projektu: Komplexne zrekonštruované objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou spolu s novým materiálno – technickým vybavením

Rozpočet projektu: 1 402 873,96 EUR

Spolufinancovanie BSK:  70 143,70 EUR (5%)

Trvanie projektu: 05/2018 – 03/2022

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_1 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava“.

Kód žiadosti o NFP: 302021K036

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Aktuálny stav:  projekt úspešne ukončený

Prečítajte si viac

Prepájaniu odborného vzdelávania s praxou pomáhajú Centrá odborného vzdelávania a prípravy (VIDEO)

0
Pre podporu odborného vzdelávania a lepšieho prepojenia praktického vyučovania s reálnym pracovným prostredím majú slúžiť Centrá odborného vzdelávania a prípravy. Jedno také pre oblasť...

Obnova strednej odbornej školy dokončená

0
Študenti župnej Strednej odbornej školy na Hliníckej ulici č. 1 v Bratislave využívajú od aktuálneho školského roka modernizované priestory (odborné učebne teoretického a praktického vyučovania) Centra...

Informatici budú mať pre štúdium modernejšie priestory aj vybavenie

0
Ďalšie Centrum odborného vzdelávania a prípravy, tentoraz pre oblasť informačných technológií, dostáva reálne kontúry. Buduje sa na Strednej odbornej škole informačných technológií na Hliníckej...