Úvod Regionálny rozvoj Projekty Zrealizované projekty Smart región BSK Koncepcia budovania siete environmentálnovzdelávacích centier v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018-2025

Koncepcia budovania siete environmentálnovzdelávacích centier v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018-2025

Koncepcia budovania siete environmentálnovzdelávacích centier v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018-2025

Základné informácie: 

V Bratislavskom kraji je environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (ďalej aj ako „EVVO“) realizovaná už niekoľko desaťročí. Súčasná situácia si žiada intenzívnejší a systematickejší prístup k napĺňaniu legislatívnych predpisov v oblasti EVVO, ktorý spočíva okrem iného v definovaní obsahu a zabezpečenia podpory pre fungovanie komplexnej a funkčnej siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom kraji.

Zámer spracovania Koncepcie vznikol z uvedomenia si potreby zvyšovania environmentálneho povedomia širokej verejnosti ako aj nastavenia systémového rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a rozvoja ekoturizmu. Koncepcia zároveň reaguje na jednu z priorít Bratislavského samosprávneho kraja ako územného koordinátora Dohovoru primátorov a starostov, ktorou je ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia v regióne (BSK pristúpilo k Dohovoru Uznesením č. 57/2013 zo dňa 20.9.2013).

Hlavným cieľom Koncepcie je podpora výučby environmentálnej výchovy a prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov prostredníctvom rozvoja environmentálno-vzdelávacích centier na území kraja, zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoj služieb v oblasti ekoturizmu. Koncepcia stanovuje priority, ciele a konkrétne kroky pre efektívne budovanie siete environmentálno-vzdelávacích centier (ďalej aj ako „EVC“) v BSK. Úlohou siete je zabezpečenie fungujúceho uceleného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v regióne BSK, so zameraním na nosné cieľové skupiny a s využitím inovatívnych nástrojov pri zachovaní princípov udržateľného rozvoja.

BSK ako prvá župa na Slovensku rieši túto problematiku koncepčne, čím sa stáva v tejto oblasti slovenským lídrom.

Dokument online

Účinnosť: 16.03.2018

Dodávateľ diela: ŠPIRÁLA – sieť environmentálne výchovných organizácií

Zodpovedný za prípravu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor investičných činností a verejného obstarávania, Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia