Čo pre vás robíme
Oddelenie školstva
 • zriaďujeme a zrušujeme školy a školské zariadenia (stredné školy, strediská odbornej praxe, jazykové školy, centrum voľného času, školské internáty, zariadenia školského stravovania, školské kluby detí)
 • vymenúvame a odvolávame riaditeľov škôl a školských zariadení
 • spravujeme školy a školské zariadenia v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a zabezpečujeme podmienky pre vykonávanie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • spolupracujeme pri vykonávaní kontroly hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré boli pridelené v zmysle zákona, a pri kontrole účelovosti hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja v správe školy a školského zariadenia
 • poskytujeme finančné príspevky súkromným základným umeleckým školám, cirkevným základným umeleckým školám, súkromným jazykovým školám, cirkevným jazykovým školám, súkromným školským zariadeniam a cirkevným školským zariadeniam a vykonávame kontrolu hospodárenia s týmito finančnými prostriedkami
 • zabezpečujeme stravovanie a ubytovanie žiakov a študentov v školách a školských zariadeniach
 • vykonávame štátnu správu v druhom stupni vo veciach škôl a školských zariadení, ktorých sme zriaďovateľom
 • určujeme nástupnícku strednú školu alebo školské zariadenie, ktoré bude plniť ďalej úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia
 • spracúvame a poskytujeme informácie v oblasti výchovy a vzdelávania v našej pôsobnosti
 • vyjadrujeme sa k zmluvám o nájme školských budov a miestností a priľahlých priestorov školy alebo školského zariadenia, ktorých sme zriaďovateľom
 • spracúvame návrh na určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé učebné a študijné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie na nasledujúci rok
 • každoročne aktualizujeme regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce
Oddelenie mládeže a športu

a. vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky samosprávneho kraja

b. podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v samosprávnom kraji v spolupráci s národnými športovými zväzmi, športovými organizáciami a obcami v samosprávnom kraji

c. zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v stredných školách, ktorých je zriaďovateľom, a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe samosprávneho kraja na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené

d. môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka

e. podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v samosprávnom kraji

f. podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v samosprávnom kraji

g. oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v samosprávnom kraji

h. podieľa sa na získavaní a analýze informácií o mládeži vo svojej pôsobnosti

i. podporuje organizovanie práce s mládežou

j. podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládeže

k. podporuje iniciatívy v rámci práce s mládežou zamerané na
          • poznávanie historického a kultúrneho dedičstva svojho kraja
          • poznávanie historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky
          • ochranu životného prostredia
          • mobilitu mládeže a medzinárodnú spoluprácu
          • záujmové činnosti mládeže

l. kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých zo svojho rozpočtu na prácu s mládežou

m. podieľa sa na neformálnom vzdelávaní v oblasti práce s mládežou

n. podporuje informačné a poradenské služby pre mládež

o. podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby

p. podporuje spoluúčasť mládeže

Kontakty

Mgr. Jana Zápalová
riaditeľka odboru
Tel.: 02/ 4826 4825
E-mail: jana.zapalova@region-bsk.sk

Simona Novanská
asistentka riaditeľa
Tel.: 02/4826 4800
E-mail: simona.novanska@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Gymnáziá
Stredné športové školy
Stredné odborné školy
Spojené školy
 • Spojená  škola
  Ul. SNP 30,
  900 28 Ivanka pri Dunaji
  www.spojsivanka.sk 
  Organizačné zložky:
  Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
  Stredná odborná škola agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, Bernolákovo
  Tel.: 02/4594 3321, 02/4594 3322
  Fax: 02/4594 3062
 • Spojená škola
  Tokajícka 24, 821 03 Bratislava 2
  www.tokajicka.sk 
  Organizačné zložky:
  Škola umeleckého priemyslu
  Gymnázium, Tokajícka 24, Bratislava
  SOŠ drevárska
  Tel.: 02/4333 7841
  Fax: 02/4333 8668
 • Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
  s organizačnými zložkami: Gymnázium A.M.Szencziho s VJM a SOŠ ekonomická a podnikania s VJM
  Lichnerova 71, 903 01 Senec
  www.szenczigsz.sk 
  Tel.: 02/4592 3424
  Fax: 02/4592 3424
 • Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
  s organizačnými zložkami: Stredná odborná škola záhradnícka
  Bratislavská 44, Malinovo
  s organizačnými zložkami: Základná škola
  Bratislavská 44, Malinovo
  www.zahradnicka.edupage.org
  Tel.: 045/955 102
  Fax: 045/955 102
Základné školy
 • Škola  pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
  Teplická 7, 831 02 Bratislava 3
  Skalická 1, 831 02 Bratislava 3
  skola@spmndag.sk
  gymnazium@spmndag.sk
  www.spmndag.sk
  Tel.: 02/4425 3892, 4464 1214
  Fax: 02/4464 1215
 • ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
  Dunajská 13, 814 84 Bratislava 1
  www.mtag.sk
  Tel.: 02/5296 4315
  Fax: 02/5292 7769
Konzervatóriá
Internáty

Komisia školstva, športu a mládeže

PaedDr. Juraj Jánošík
predseda komisie
E-mail: janosikjuraj@centrum.sk

Celá komisia →

Aktuálne správy
Úspešná reprezentácia SOŠ kaderníctva a vizážistiky

Úspešná reprezentácia SOŠ kaderníctva a vizážistiky

V dňoch 3.10.2019 – 5.10.2019  sa Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava zúčastnila 37.ročníka Medzinárodného kozmetického veľtrhu Interbeauty 2019 jeseň, ktorý sa konal v Incheba Expo Bratislava. Škola sa prezentovala výstavným...

Župné školy predstavili ponuku v Senci

Župné školy predstavili ponuku v Senci

Deviataci, ich rodičia, učitelia, výchovní poradcovia a verejnosť dnes zavítali na ďalšie z podujatí „Župná škola pre teba“. Tentokrát sa prezentačným miestom 35 stredných odborných škôl a gymnázií v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja stalo Podunajsko,...

Deň otvorených dverí na Obchodnej akadémii Nevädzová v Bratislave

Deň otvorených dverí na Obchodnej akadémii Nevädzová v Bratislave

Záujemcovia o štúdium na ružinovskej Obchodnej akadémii na Nevädzovej 3 v Bratislave so zameraním na štúdium podnikateľských zručností môžu v stredu 23.10.2019 v čase od 16.00 – 18.00 h navštíviť priestory školy v rámci Dňa otvorených dverí. Úvodná prezentácia so...

Úspešná reprezentácia SOŠ kaderníctva a vizážistiky

Úspešná reprezentácia SOŠ kaderníctva a vizážistiky

V dňoch 3.10.2019 – 5.10.2019  sa Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava zúčastnila 37.ročníka Medzinárodného kozmetického veľtrhu Interbeauty 2019 jeseň, ktorý sa konal v Incheba Expo Bratislava. Škola sa prezentovala výstavným...