Cestovný ruch

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

Financovanie aktivít cestovného ruchu uskutočňuje regionálna samospráva zo zdrojov rozpočtu BSK, z prostriedkov EU získaných na rozvojové projekty v oblasti CR a zo zdrojov štátneho rozpočtu v zmysle zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podporu cestovného ruchu v SR, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja CR.

Na základe tohto zákona pôsobí od r. 2012 v Bratislavskom kraji krajská organizácia cestovného ruchu, ktorej úlohou je odborne zastrešiť marketing destinácie vrátane podpory kľúčových produktov a ich propagácie. KOCR je platformou na spoluprácu verejného a súkromného sektora, jej činnosť je každoročne podporená štátnou dotáciou Ministerstva doprav a výstavby SR podľa zákona č. 91/2010 Z.z.

Čo pre Vás robíme?

  • koordinácia regionálnych politík v prospech rozvoja cestovného ruchu na základe platného strategického dokumentu kraja, koncepčné a koordinačné zabezpečenie aktivít na úseku cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja,
  • spolupráca s krajskou organizáciou pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území kraja,
  • spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v SR a vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí,
  • iniciovanie a organizovanie podujatí regionálneho významu, ktoré majú vplyv na cestovný ruch,
  • spolupráca s obcami samosprávneho kraja pri plnení programu sociálneho a ekonomického rozvoja kraja za oblasť CR,
  • spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu (turistické informačné kancelárie, cestovné kancelárie, podnikatelia v cestovnom ruchu),
  • obstarávanie, spracovanie a predkladanie rozvojových projektov CR regionálneho a cezhraničného charakteru,
  • príprava podkladov a materiálov na rokovanie odborných komisií a regionálneho zastupiteľstva.

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu

V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK.

Krajská organizácia cestovného ruchu

Organizácia Turizmus regiónu Bratislava podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja. Vytvára a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí. Podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizuje podujatia a poskytuje poradensko-konzultačné služby svojim členom.

Strategické dokumenty

Dizajn manuál Dunajské ostrovy
3.7 MB
Koncepcia budovania tematických ciest v BSK a TTSK
1.4 MB
4.2 MB
Stratégia rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020
2.2 MB

Kontakty

Ing. Agáta Mikulová
riaditeľka odboru
E-mail: agata.mikulova@region-bsk.sk

Mária Kundrátová
asistentka riaditeľky
Tel.: 02/4826 4610
E-mail: maria.kundratova@region-bsk.sk

Zobraziť ďalšie kontakty >

Magazín Bratislava región

Spoznajte kraj

Navštívte podujatia

Spoznajte Bratislavu

Aktuálne správy

Viac