Heritage SK-AT: Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií

Heritage SK-AT: Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií

Základné informácie:

Cieľom projektu je oživenie vybraných, typických tradícií/produktov Malokarpatského regiónu a podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu formou poskytnutia priestoru pre tvorbu, vzdelávanie a prezentáciu tradičných remesiel a produktov. Prostredníctvom projektu sa má zrekonštruovať a zrevitalizovať národná kultúrna pamiatka/ kaštieľ a záhrada v Modre a zároveň sídlo Malokarpatského osvetového strediska, čím vznikne kultúrno-kreatívne centrum pre Malokarpatsko

Aktivity BSK:

  1. Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre
  2. Technické zázemie v priestoroch MOS pre rôzne cieľové skupiny – vinári (Salón Malokarpatských vín, Archív vín), amatérski/profesionálni umelci (Otvorené ateliéry ako spoločná aktivity s AT partnermi), verejnosť, podnikatelia, osvetoví pracovníci, ZUŠ (Kreatívne centrum), združenia (Modranská beseda)
  3. Vytvorenie Digitálno-dokumentačného centra pre zachovanie kultúrneho dedičstva
  4. Sieťovanie a tvorba kultúrnej databázy

Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia mesta Modry, amatérski a profesionálni tvorcovia (ľudovoumelecké súbory a súbory ZUČ), relevantne profilované vzdelávacie inštitúcie (VŠVU, ŠUV, SOŠVO), osvetoví pracovníci, vinári a vinohradníci, cechy, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK

Výstup projektu:

Komplexne obnovený kaštieľ s upravenou záhradou, fungujúcim osvetovým strediskom a zázemím pre kultúrno-kreatívny priemysel

Rozpočet projektu: 3 659 789,20 EUR,

Rozpočet BSK: 2 125 313,46 EUR,

Spolufinancovanie BSK: 5%, 106 265,67 EUR

Dofinancovanie BSK: 65 413,91 EUR

Trvanie projektu: 07/2017 – 10/2020

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor cestovného ruchu a kultúry, Odbor investičných činností a verejného obstarávania

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 32/2016 zo dňa 22.04.2016

Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projekt je zaradený do AP BSK č.OCRaK_5  pod názvom „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“

Aktuálny stav:

  • Zrealizoval sa nákup vybavenia a techniky pre potreby kultúrno-kreatívneho centra
  • Prebiehajú rekonštrukčné stavebné práce
  • Prebieha digitalizácia umeleckých predmetov s historickou hodnotou