Kompetencie Oddelenia územného plánu a GIS

Oddelenie územného plánovania a GIS patrí pod odbor Územného plánovania, GIS a životného prostredia. Pôsobnosť Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK), oddelenia na úseku územného plánovania vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Pôsobnosť BSK v oblasti územného plánovania vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, kde samosprávny kraj v zmysle § 4 vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja, obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov, podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, vytvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia, podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja, rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov.

V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti aj na úseku územného plánovania v zmysle § 3 písm. f) tohto zákona, a to:
1. obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,
2. pôsobnosť orgánu územného plánovania,
3. schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,
4. schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí.

Zabezpečovanie výkonu územnoplánovacej činnosti vyplýva z postavenia Bratislavského samosprávneho kraja ako orgánu územného plánovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Predstavuje to najmä nasledovné činnosti:
– obstarávanie územnoplánovacích podkladov (ďalej len ÚPP) regiónu a udržiavanie ich aktuálneho stavu,
– obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií (ďalej len ÚPD) regiónu a udržiavanie ich aktuálneho stavu

Obstarávanie ÚPP, ÚPD regiónu je zabezpečované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a stavebného zákona a uskutočňuje sa v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona. Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných ÚPP alebo ÚPD.
Jednotlivé činnosti súvisiace s obstarávaním ÚPD vyplývajú z § 19a stavebného zákona a zahŕňajú:
a) Prípravné práce
b) Zabezpečovanie spracovania prieskumov a rozborov,
c) Zabezpečovanie spracovania zadania a jeho prerokovanie,
d) Zabezpečenie spracovania konceptu riešenia ÚPD, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
e) Zabezpečenie spracovania návrhu ÚPD, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
f) Prípravu podkladov pre schválenie návrhu ÚPD,
g) Zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti ÚPD, uloženie ÚPD a vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu (Ministerstvu dopravy a výstavby SR)
V rámci činností oddelenia súvisiace s obstarávaním ÚPP, ÚPD, vykonáva oddelenie napr.:
– zverejňovanie oznámenia v procese obstarávania ÚPD a ÚPP spôsobom v mieste obvyklým (o začatí obstarávania, o prerokovaní zadaní, ÚPP, konceptu riešenia a návrhu ÚPD),
– zverejňovanie ÚPD a ÚPP v procese prerokovania k verejnému nahliadnutiu organizovanie verejného prerokovania so zabezpečením všeobecne zrozumiteľného výkladu,
– prijímanie a vyhodnocovanie stanovísk a pripomienok vznesených v rámci prerokovania ÚPD a ÚPP v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
– zverejňovanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD,

Pôsobnosť zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku predstavuje aj zabezpečovanie výkonu vyplývajúceho z postavenia Bratislavského samosprávneho kraja ako dotknutého samosprávneho kraja v procese územného plánovania, a to najmä:
– spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja ako orgánu územného plánovania k predloženým zadaniam urbanistických štúdií regiónu podľa § 4 ods. 3 stavebného zákona,
– spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja vydávaných v rámci prerokovaní ÚPP a ÚPD podľa paragrafov 20 až 23 stavebného zákona,
– spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovne z hľadiska koordinácie územno-technických vzťahov,
– spolupráca pri zabezpečovaní výkonu obstarávateľskej činnosti na výber spracovateľov ÚPD, resp. ÚPP v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
– spolupráca na vytváraní koncepcie územného rozvoja samosprávneho kraja a utváraní predpokladov pre optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov obcí a ostatných prvkov svojho územia,
– poskytovanie informácií a odborných konzultácií pre verejnosť o možnosti a spôsobe využitia územia samosprávneho kraja,
– vytváranie a aktualizácia geografického informačného systému rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja

Čo pre vás robíme

• obstarávame územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu,
• podieľame sa na riešení problémov územného plánovania, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja,
• zabezpečujeme územnoplánovacie činnosti vyplývajúce z postavenia BSK ako orgánu územného plánovania v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona,
• pripravujeme odborné stanoviská-posúdenia návrhov ÚPD a ÚPP obcí, projektov stavieb regionálneho charakteru vo vzťahu k ÚPN R BSK,
• poskytujeme odborné konzultácie v súvislosti s ÚPN R BSK pre laickú, odbornú verejnosť, zástupcov a pracovníkov samospráv obcí a miest BSK,
• vytvárame a aktualizujeme geografický informačný systém BSK,
• zabezpečujeme zber, spracovanie a ukladanie grafických dát za územie BSK,
• spolupracujeme na tvorbe digitálneho Územného plánu regiónu BSK,
• spolupracujeme na príprave koncepčných materiálov týkajúcich sa územia BSK,
• pripravujeme podklady na zasadnutia komisií a Zastupiteľstva BSK,
• zúčastňujeme sa v zmysle svojich kompetencií na implementácii projektov spolufinancovaných z fondov EÚ v ktorých je BSK zapojený ako projektový, resp. strategický partner,
• zabezpečujeme aktivity vyplývajúce z účasti BSK v pracovných skupinách komisií cezhraničnej spolupráce

Interaktívna mapa územnoplánovacej dokumentácie obcí BSK
Mapová aplikácia zobrazuje aktuálny stav schválenej územnoplánovacej dokumentácie v jednotlivých obciach Bratislavského samosprávneho kraja. Informácie obsiahnuté v tejto aplikácii majú informatívny charakter. Záväzné informácie sú k dispozícii na jednotlivých obecných a stavebných úradoch prípadne na Okresnom úrade v Bratislave – odbor výstavby a bytovej politiky. Aplikácia bude pravidelne aktualizovaná.

Kontakty

Mgr. Michal Kožuch, PhD.
vedúci oddelenia
Tel.: 02/4826 4223
Mail: michal.kozuch@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.
predseda komisie
E-mail: martin.vlaciky@gmail.com

Celá komisia →

  • Informovanie o životnom prostredí
  • Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu
  • Zverejňovanie územného plánu
Aktuálne správy

Cesta Rohožník – Malacky v poslednej fáze

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja, obce Rohožník, obce Vojenský obvod Záhorie a Regionálnych ciest Bratislava sa v pondelok zúčastnili kontrolného dňa stavby „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky“. Dôvodom bolo ukončenie prác na cementom...

Malacký most v rekonštrukcii

Od dnešného dňa prišlo k odklonu cestnej dopravy z mostu Malacky – Truckcentrum – nad potokom Malina, ktorý je vstupnou bránou do Malaciek z diaľnice D2, na vybudovanú obchádzkovú trasu v tesnej blízkosti rekonštruovaného mosta. Dôvodom je jeho veľmi zlý...

Cyklovlakom za krásami Záhoria

Turistický cyklovlak Záhoráčik opäť spája Záhorskú Ves s Plaveckým Podhradím. Svoju už v poradí tretiu sezónu odštartoval cez víkend za účasti zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, Železničnej spoločnosti Slovensko, starostov záhorských obcí ako aj priaznivcov...

Rekonštrukcia cesty Senec – Viničné – Pezinok v ďalšej etape

Regionálne cesty Bratislava, správca komunikácií II. a III. triedy v Bratislavskom kraji, začali v rámci revitalizácie cesty II/503 – Senec – Viničné – Pezinok realizovať práce na jej poslednej VI. etape. Ide o úsek mimoúrovňovej križovatky v katastrálnom území mesta...

Župa na kontrolnom dni D4/R7

Podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja Alžbeta Ožvaldová a Elena Pätoprstá sa ako zástupkyne župy včera zúčastnili na kontrolnom dni stavby D4/R7. Ich cieľom bolo najmä zistiť či stavba ide podľa harmonogramu a ako sa dodávateľ stavby vyrovná s obvineniami...

Bratislavský región bližšie k zahraničným turistom

„Gate to Bratislava“ je informačný bod vo Viedni, ktorý minulý týždeň otvorila bratislavská župa. Začala sa tak  nová komunikačná ofenzíva na viedenskom a rakúskom trhu. Prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism budú v centre...

BID zásadne mení ponuku cestovania v kraji

Od 19. augusta budú cestujúci v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji cestovať po novom. Bratislavská integrovaná doprava v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Slovak Lines spúšťa nové cestovné poriadky prímestských…

Cyklovlak Záhoráčik obľúbený aj druhú sezónu

Od spustenia turistického vlaku Záhoráčik sa Záhorím previezlo viac ako 10 000 ľudí. Obľúbený je tak u peších ako aj u cyklo turistov a to vďaka špeciálnemu cyklovozňu. Za krásami záhorskej oblasti sa môžete vybrať až do 14. októbra 2018. „Záhoráčik už druhú sezónu...

Bratislavská a Trnavská župa spoločne o doprave

Na dnešnom stretnutí prebrali bratislavský a trnavský župani možnosti spolupráce oboch krajov pri rozvoji verejnej dopravy. Oba kraje spája takmer dvesto kilometrov spoločných hraníc, preto je spoločná koordinácia dopravy a zlepšenie spojenia medzi Bratislavou a...