Kompetencie Oddelenia územného plánu a GIS

Oddelenie územného plánovania a GIS patrí pod odbor Územného plánovania, GIS a životného prostredia. Pôsobnosť Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK), oddelenia na úseku územného plánovania vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Pôsobnosť BSK v oblasti územného plánovania vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, kde samosprávny kraj v zmysle § 4 vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja, obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov, podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, vytvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia, podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja, rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov.

V zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti aj na úseku územného plánovania v zmysle § 3 písm. f) tohto zákona, a to:
1. obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,
2. pôsobnosť orgánu územného plánovania,
3. schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,
4. schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí.

Zabezpečovanie výkonu územnoplánovacej činnosti vyplýva z postavenia Bratislavského samosprávneho kraja ako orgánu územného plánovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Predstavuje to najmä nasledovné činnosti:
– obstarávanie územnoplánovacích podkladov (ďalej len ÚPP) regiónu a udržiavanie ich aktuálneho stavu,
– obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií (ďalej len ÚPD) regiónu a udržiavanie ich aktuálneho stavu

Obstarávanie ÚPP, ÚPD regiónu je zabezpečované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a stavebného zákona a uskutočňuje sa v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona. Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných ÚPP alebo ÚPD.
Jednotlivé činnosti súvisiace s obstarávaním ÚPD vyplývajú z § 19a stavebného zákona a zahŕňajú:
a) prípravné práce,
b) zabezpečovanie spracovania prieskumov a rozborov,
c) zabezpečovanie spracovania zadania a jeho prerokovanie,
d) zabezpečenie spracovania konceptu riešenia ÚPD, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
e) zabezpečenie spracovania návrhu ÚPD, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
f) prípravu podkladov pre schválenie návrhu ÚPD,
g) zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti ÚPD, uloženie ÚPD a vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu (Ministerstvu dopravy a výstavby SR).

V rámci činností oddelenia súvisiace s obstarávaním ÚPP, ÚPD, vykonáva oddelenie napr.:
– zverejňovanie oznámenia v procese obstarávania ÚPD a ÚPP spôsobom v mieste obvyklým (o začatí obstarávania, o prerokovaní zadaní, ÚPP, konceptu riešenia a návrhu ÚPD),
– zverejňovanie ÚPD a ÚPP v procese prerokovania k verejnému nahliadnutiu, organizovanie verejného prerokovania so zabezpečením všeobecne zrozumiteľného výkladu,
– prijímanie a vyhodnocovanie stanovísk a pripomienok vznesených v rámci prerokovania ÚPD a ÚPP v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
– zverejňovanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD.

Pôsobnosť zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku predstavuje aj zabezpečovanie výkonu vyplývajúceho z postavenia Bratislavského samosprávneho kraja ako dotknutého samosprávneho kraja v procese územného plánovania, a to najmä:
– spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja ako orgánu územného plánovania k predloženým zadaniam urbanistických štúdií regiónu podľa § 4 ods. 3 stavebného zákona,
– spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja vydávaných v rámci prerokovaní ÚPP a ÚPD podľa § 20 až § 23 stavebného zákona,
– spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovne z hľadiska koordinácie územno-technických vzťahov,
– spolupráca pri zabezpečovaní výkonu obstarávateľskej činnosti na výber spracovateľov ÚPD, resp. ÚPP v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
– spolupráca na vytváraní koncepcie územného rozvoja samosprávneho kraja a utváraní predpokladov pre optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov obcí a ostatných prvkov svojho územia,
– poskytovanie informácií a odborných konzultácií pre verejnosť o možnosti a spôsobe využitia územia samosprávneho kraja,
– vytváranie a aktualizácia geografického informačného systému rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja.

Čo pre vás robíme

• obstarávame územnoplánovacie podklady a územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu,
• podieľame sa na riešení problémov územného plánovania, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja,
• zabezpečujeme územnoplánovacie činnosti vyplývajúce z postavenia BSK ako orgánu územného plánovania v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona,
• pripravujeme odborné stanoviská-posúdenia návrhov ÚPD a ÚPP obcí, projektov stavieb regionálneho charakteru vo vzťahu k ÚPN R BSK,
• poskytujeme odborné konzultácie v súvislosti s ÚPN R BSK pre laickú, odbornú verejnosť, zástupcov a pracovníkov samospráv obcí a miest BSK,
• vytvárame a aktualizujeme geografický informačný systém BSK,
• zabezpečujeme zber, spracovanie a ukladanie grafických dát za územie BSK,
• spolupracujeme na tvorbe digitálneho Územného plánu regiónu – BSK,
• spolupracujeme na príprave koncepčných materiálov týkajúcich sa územia BSK,
• pripravujeme podklady na zasadnutia komisií a Zastupiteľstva BSK,
• zúčastňujeme sa v zmysle svojich kompetencií na implementácii projektov spolufinancovaných z fondov EÚ, v ktorých je BSK zapojený ako projektový, resp. strategický partner,
• zabezpečujeme aktivity vyplývajúce z účasti BSK v pracovných skupinách komisií cezhraničnej spolupráce.

Interaktívna mapa územnoplánovacej dokumentácie obcí BSK

Mapová aplikácia zobrazuje aktuálny stav schválenej územnoplánovacej dokumentácie v jednotlivých obciach Bratislavského samosprávneho kraja. Informácie obsiahnuté v tejto aplikácii majú informatívny charakter. Záväzné informácie sú k dispozícii na jednotlivých obecných a stavebných úradoch prípadne na Okresnom úrade v Bratislave – odbor výstavby a bytovej politiky. Aplikácia bude pravidelne aktualizovaná.

Interaktívna mapa lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti s platným povolením BSK a zariadení ambulantnej pohotovosti na území BSK

Aplikácia umožňuje vyhľadať a zobraziť lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti s platným povolením BSK a zariadenia ambulantnej pohotovosti na území Bratislavského samosprávneho kraja. Pri bližšom priblížení je možné lokalizovať príslušné zariadenie až na úrovni budov. Občania i inštitúcie tak získajú vizuálny prehľad o rozmiestnení týchto zariadení vo svojom okolí alebo v mieste, ktoré ich zaujíma. Zoznam a adresy lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a zariadení ambulantnej pohotovosti je čerpaný z oficiálnej webstránky BSK. Informácie a poloha zariadení obsiahnutých v tejto aplikácii majú informatívny charakter. Údaje na stránke sú aktualizované v pravidelných intervaloch.

Kontakty

Mgr. Michal Kožuch, PhD.
riaditeľ odboru
Tel.: 02/4826 4223
E-mail: michal.kozuch@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.
predseda komisie
E-mail: martin.vlaciky@gmail.com

Celá komisia →

  • Informovanie o životnom prostredí
  • Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu
  • Zverejňovanie územného plánu
Aktuálne správy
Prvý dokument v rámci Slovenska hovorí o tých najzraniteľnejších

Prvý dokument v rámci Slovenska hovorí o tých najzraniteľnejších

Bratislavský samosprávny kraj pripravuje Koncepciu sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 – 2030. Ide o jedinečný a prvý dokument svojho druhu v Slovenskej republike, ktorý na regionálnej úrovni identifikuje najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov Bratislavského kraja...

Úspešná reprezentácia SOŠ kaderníctva a vizážistiky

Úspešná reprezentácia SOŠ kaderníctva a vizážistiky

V dňoch 3.10.2019 – 5.10.2019  sa Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava zúčastnila 37.ročníka Medzinárodného kozmetického veľtrhu Interbeauty 2019 jeseň, ktorý sa konal v Incheba Expo Bratislava. Škola sa prezentovala výstavným...