Územný plán regiónu Bratislavského samosprávneho kraja

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN R BSK boli schválené Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 29.09.2017 uznesením č. 94/2017 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN BSK č.3/2017 zo dňa 29.09.2017 s účinnosťou od 26.10.2017.

Záväzná časť:

Záväzné regulatívy územného rozvoja BSK a verejnoprospešné stavby
Výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Smerná časť:

Smerná textová časť
Prílohy

Grafická časť:

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
Výkres verejného dopravného vybavenia
Výkres energetiky, telekomunikácií a informačných sietí
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES

Pre ľahšiu orientáciu v Územnom pláne regiónu BSK a jeho zmenách a doplnkoch zverejňujeme úplné znenie územnoplánovacej dokumentácie, ktoré nebolo predmetom schvaľovania, je len technické a nemá právnu záväznosť.

Úplné znenie – textová časť:

Úplné znenie smerná časť
Úplné znenie záväzná časť
Úplné znenie prílohy

Kontakty

Mgr. Michal Kožuch, PhD.
vedúci
Oddelenia územného plánu a GIS
Tel.: 02/4826 4223
Mail: michal.kozuch@region-bsk.sk
Ďalšie kontakty →

Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Mgr. Martin Vlačiky, PhD.
predseda komisie
E-mail: martin.vlaciky@gmail.com

Celá komisia →
  • Informovanie o životnom prostredí
  • Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu
  • Zverejňovanie územného plánu
Aktuálne správy

Jedinečná ekologická študentská kaviareň v Bratislave

Župná stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej 7 v Bratislave má vlastnú školskú kaviareň. Vymysleli a zrealizovali ju priamo študenti marketingu v rámci podpory finančnej gramotnosti. Ide o jediný projekt podobného druhu na Slovensku....

Poukazy WiFi4EU rozdané

Európska komisia (EK) oznámila výsledky druhej výzvy na predkladanie návrhov iniciatívy WiFi4EU, ktorá bola od 4. do 5. apríla. Spolu 3400 miest a obcí získa poukazy v hodnote 15.000 EUR na pokrytie nákladov na inštaláciu bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných...

Jedinečná ekologická študentská kaviareň v Bratislave

Župná stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej 7 v Bratislave má vlastnú školskú kaviareň. Vymysleli a zrealizovali ju priamo študenti marketingu v rámci podpory finančnej gramotnosti. Ide o jediný projekt podobného druhu na Slovensku....