14.6.2019 – Stavebný dozor investora na Rekonštrukciu a investičnú podporu COVP Ivanka pri Dunaji
Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky s nízkou hodnotou:
„Stavebný dozor investora na Rekonštrukciu a investičnú podporu COVP Ivanka pri Dunaji“ s predpokladanou hodnotou zákazky 38 294,00 EUR bez DPH.Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebného dozoru investora pre projekt Bratislavského samosprávneho kraja s názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“, ktorý je financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov operačného programu (Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020).

Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ
 https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

Lehota na predkladanie ponuky:
do 26.06.2019 do 14:00 hod.

Kontaktná osoba
Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

7.6. 2019 – Projektové práce / MTB Okruh zručnosti/MTB Skills Park (opakovane zadávaná zákazka)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Projektové práce / MTB Okruh zručnosti/MTB Skills Park (opakovane zadávaná zákazka)“ s predpokladanou hodnotou zákazky 14 295,00 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú projektové práce v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie MTB Okruhu zručnosti/MTB Skills Parku, zabezpečenia kompletnej inžinierskej činnosti vrátane oslovenia všetkých dotknutých orgánov štátnej správy s výsledkom vydania stavebného povolenia resp. rozhodnutia o využití územia a zabezpečenia autorského dozoru.
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

Lehota na predkladanie ponuky:
17.06.2019 do 15:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

7.6. 2019 – Zabezpečenie ubytovania v Belgicku v termíne 20.-21.06.2019
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Zabezpečenie ubytovania v Bruseli pre zamestnanca Úradu BSK v termíne 20.-21.06.2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku“ s predpokladanou hodnotou zákazky 137,94 EUR bez DPH.
Predpokladaný termín vyhlásenia na predkladanie ponúk je stanovený najskôr na 24. týždeň 2019.
Kontaktná osoba: Odbor INTERACT, silvia.garajova@region-bsk.sk
7.6. 2019 – Zabezpečenie spiatočnej letenky do Belgicka v termíne 20.-21.06.2019
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre zamestnanca Úradu BSK v termíne 20.-21.06.2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku“ s predpokladanou hodnotou zákazky 733,97 EUR bez DPH.
Predpokladaný termín vyhlásenia na predkladanie ponúk je stanovený najskôr na 24. týždeň 2019.
Kontaktná osoba: Odbor INTERACT, silvia.garajova@region-bsk.sk

7.6. 2019 – Zabezpečenie výučby anglického jazyka pre zamestnancov odboru INTERACT
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Zabezpečenie výučby anglického jazyka pre zamestnancov odboru INTERACT“ s predpokladanou hodnotou zákazky 5 290,00 EUR bez DPH.
Lehota na predkladanie ponuky je do 14.06.2019 do 10:00 hod.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ.

Kontaktná osoba: Mgr. Aneta Micenková (aneta.micenkova@region-bsk.sk; +421 2 48264155)

5.6. 2019 – Oprava izieb a chodby v školskom internáte na 4. poschodí na Saratovskej ul. 26 v Bratislave)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Oprava izieb a chodby v školskom internáte na 4. poschodí na Saratovskej ul. 26 v Bratislave“ s predpokladanou hodnotou zákazky 169 627,73 EUR bez DPH.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 18. 06. 2019 do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ.

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vančová
Telefón: +421 2 482 64 207; +421 911 027 276
Kontaktná osoba pre obhliadku miesta plnenia:
Mgr. Magdaléna Eliášová
Tel. č.: +421 255 571 018

5.6. 2019 – Nákup digitálno – dokumentačnej techniky: Fotoaparáty s príslušenstvom (opakovane zadávaná zákazka)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Nákup digitálno – dokumentačnej techniky: Fotoaparáty s príslušenstvom (opakovane zadávaná zákazka)“ s predpokladanou hodnotou zákazky 7 215,35 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu digitálno – dokumentačnej techniky pre vybavenie digitálno – dokumentačného centra pre potreby projektu Heritage SK-AT. Predmet zákazky zahŕňa nákup digitálnych fotoaparátov a príslušenstva v súlade s technickou špecifikáciou, ktorá je uvedená v časti „Podrobný opis predmetu zákazky“, resp. v prílohe č.1 Výzvy na účasť vo výberovom konaní.
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Lehota na predkladanie ponuky:
11.06.2019 do 08:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

5.6. 2019 -Stavebný dozor investora na Rekonštrukciu a investičnú podporu COVP Farského 9
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Stavebný dozor investora na Rekonštrukciu a investičnú podporu COVP Farského 9“ s predpokladanou hodnotou zákazky 23 850,00 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebného dozoru investora pre projekt Bratislavského samosprávneho kraja s názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“, ktorý je financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov (Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020).
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ.
Lehota na predkladanie ponuky:
14.06.2019 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

4.6. 2019 -Zabezpečenie ubytovania vo Fínsku v termíne 24.-26.06.2019
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Zabezpečenie ubytovania vo Fínsku pre zamestnancov Úradu BSK v termíne 24.-26.03.2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Fínsku“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 978,92 EUR.
Predpokladaný termín na predkladanie ponúk je stanovený na 24. týždeň 2019.
Kontaktná osoba: Odbor INTERACT, zaneta.chylova@region-bsk.sk
4.6. 2019 -Zabezpečenie spiatočnej letenky do Fínska v termíne 24.-26.06.2019
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Fínsko-Viedeň pre zamestnancov Úradu BSK v termíne 24.-26.06.2019, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Fínsku“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1 110,00 EUR.
Predpokladaný termín na predkladanie ponúk je stanovený na 24. týždeň 2019.
Kontaktná osoba: Odbor INTERACT, zaneta.chylova@region-bsk.sk
3.6. 2019 -Demontáž stropných podhľadov a montáž kazetového podhľadu s polozapustenou hranou
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Demontáž stropných podhľadov a montáž kazetového podhľadu s polozapustenou hranou“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 8 330,00 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je demontáž stropných podhľadov a montáž kazetového podhľadu s polozapustenou hranou vo vstupnej hale, na recepcii a chodbe prízemia administratívnej budovy Úradu BSK.
Predmet zákazky zahŕňa:
• Obhliadku miesta plnenia vrátane zamerania
• Zakrývanie podlahy miesta plnenia (240m2 – 250m2)
• Demontáž stropných podhľadov (240m2 – 250m2)
• Odvoz a likvidáciu odpadu (3,3t – 4t)
• Spustené čelo ku kazetovému podhľadu hr. 12,5mm
• Dodanie a montáž kazetového podhľadu s polozapustenou hranou vrátane spotrebného a inštalačného materiálu (240m2 – 250m2)
• Dopravné náklady
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ.
Lehota na predkladanie ponuky:
07.06.2019 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

21.5. 2019 -Počítačové kurzy pre zamestnancov Úradu BSK v roku 2019
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Počítačové kurzy pre zamestnancov Úradu BSK v roku 2019“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 9 000,00 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Kontaktná osoba: Mgr. Aneta Micenková (aneta.micenkova@region-bsk.sk; +421 2 48264155)

16.5. 2019 – Kuchynská linka, skladové skrinky na zámok a stôl
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Kuchynská linka, skladové skrinky na zámok a stôl“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 988,24 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie a montáž kuchynskej linky vrátane kuchynského drezu, skladových skriniek na zámok a kuchynského stola v priestoroch Úradu BSK (prízemie).
Predmet zákazky zahŕňa:
• Obhliadku miesta plnenia vrátane zamerania
• Dodanie, vykládka a montáž kuchynskej linky vrátane kuchynského drezu, skladových skriniek na zámok a kuchynského stola v mieste plnenia vrátane spotrebného a montážneho materiálu
• Dopravné náklady
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ.
Lehota na predkladanie ponuky:
27.05.2019 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

 

14.5. 2019 – Výmena stropných svietidiel vo veľkej rokovacej miestnosti a vo vstupnej hale, na recepcii a chodbe na prízemí v administratívnej budove Úradu BSK
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Výmena stropných svietidiel vo veľkej rokovacej miestnosti a vo vstupnej hale, na recepcii a chodbe na prízemí v administratívnej budove Úradu BSK“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 32 500,00 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je výmena stropných svietidiel vo veľkej rokovacej miestnosti, vo vstupnej hale, na recepcii a chodbe na prízemí v administratívnej budove Úradu BSK s dôrazom na ovládanie osvetlenia a jeho riadenie podľa definovaných požiadaviek objednávateľa.
Predmet zákazky zahŕňa:
• obhliadku miesta plnenia
• demontáž pôvodného osvetlenia a jeho ekologická likvidácia
• montáž nových stropných svietidiel (dodávka a montáž nových svietidiel, dodávky a práce súvisiace s doplnením rozvádzača, zhotovenie ovládacieho vypínača, programovanie a montáž riadiaceho systému s prihliadnutím na požiadavku na nezávislé riadenie každého svietidla, dodanie a montáž dotykového panelu, súvisiace montážne práce a spotrebný materiál)
• zabezpečenie revízie elektroinštalácie a revíznej správy
• vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia
• dopravné náklady
• záručný servis
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Lehota na predkladanie ponuky:
20.05.2019 do 13:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

 

9.5. 2019 -Nákup digitálno – dokumentačnej techniky: Fotoaparáty s príslušenstvom
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Nákup digitálno – dokumentačnej techniky: Fotoaparáty s príslušenstvom“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 7 215,35 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu digitálno – dokumentačnej techniky pre vybavenie digitálno – dokumentačného centra pre potreby projektu Heritage SK-AT. Predmet zákazky zahŕňa nákup digitálnych fotoaparátov a príslušenstva v súlade s technickou špecifikáciou, ktorá je uvedená v časti „Podrobný opis predmetu zákazky“, resp. v prílohe č.1 Výzvy na účasť vo výberovom konaní.
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Lehota na predkladanie ponuky:
17.05.2019 do 10:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

 

9.5. 2019 -Projektové práce / MTB Okruh zručnosti/MTB Skills Park
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Projektové práce / MTB Okruh zručnosti/MTB Skills Park“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 12 242,00 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú projektové práce v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie MTB Okruhu zručnosti/MTB Skills Parku, zabezpečenia kompletnej inžinierskej činnosti vrátane oslovenia všetkých dotknutých orgánov štátnej správy s výsledkom vydania stavebného povolenia resp. rozhodnutia o využití územia a zabezpečenia autorského dozoru.
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Lehota na predkladanie ponuky:
21.05.2019 do 10:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

 

6.5. 2019 -Spravodajský servis a služby s tým súvisiace
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Spravodajský servis a služby s tým súvisiace / Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 11 400,00 EUR bez DPH.
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je dodávanie a sprístupnenie pravidelného spravodajského servisu, a to v rozsahu poskytovania textových spravodajských servisov, slovných spravodajstiev a zabezpečenia prístupu do spravodajského servisu prostredníctvom aplikácie na obdobie 12 mesiacov.
Spôsob predkladania ponuky: Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Lehota na predkladanie ponuky: 14.05.2019 do 15:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

 

3.5. 2019 -Poskytnutie služieb cestovného ruchu pre BIKE PARK / Pumptrackovú dráhu v lokalite Modra – Piesok
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Poskytnutie služieb cestovného ruchu pre BIKE PARK / Pumptrackovú dráhu v lokalite Modra – Piesok“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 39 960,00 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Kontaktná osoba: Mgr. Aneta Micenková (aneta.micenkova@region-bsk.sk; +421 2 48264155)

 

30. 4. 2019 – Zabezpečenie stolových stojanov a stolových vlajok štátov Európskej únie pre potreby odboru INTERACT
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Zabezpečenie 36 ks stolových stojanov a 31 ks stolových vlajok všetkých štátov Európskej únie, vrátane vlajky Európskej únie a štátov Nórska a Švajčiarska pre potreby odboru INTERACT“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 530,25 EUR bez DPH.
Predpokladaný termín vyhlásenia na predkladanie ponúk je predbežne stanovený najskôr na 19. týždeň 2019.
Kontaktná osoba: Odbor INTERACT, Helena Hlubocká – helena.hlubocka@region-bsk.sk

 

29. 4. 2019 – Zabezpečenie komplexných služieb podujatia „Transdanube.Pearls: 1st General Assembly“/ Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Zabezpečenie komplexných služieb podujatia „Transdanube.Pearls: 1st General Assembly“ s predpokladanou hodnotou zákazky 7 925,00 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb podujatia s názvom „Transdanube.Pearls: 1st General Assembly“ podľa priloženého itinerára podujatia dňa 14.5.2019 pre 60 osôb. Komplexné služby budú zahŕňať prepravné služby, prenájom priestorov pre podujatie, stravovacie služby a služby delegáta v časti programu.
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php
Lehota na predkladanie ponuky:
09.05.2019 do 12:00 hod.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

 

24. 4. 2019 – Softvér na evidenciu a správu údajov z katastra nehnuteľnosti
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Softvér na evidenciu a správu údajov z katastra nehnuteľnosti“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 34.500,00 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Kontaktná osoba: Ing. Matej Meľo (matej.melo@region-bsk.sk; +421 2 48264139)

 

24. 4. 2019 – Znižovanie populácie komárov biologickými prostriedkami
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: „Znižovanie populácie komárov biologickými prostriedkami – BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 69.982,50 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je aplikácia biologického prostriedku (postrekom) na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa. Ide o zabezpečenie aplikácie biologického prostriedku na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja na lokalitách uvedené v dokumente „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji“ formou pozemného postreku.
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 
Lehota na predkladanie ponuky:
07.05.2019 do 10:00 hod. LnPP predĺžená do 10.5.2019 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)

 

18. 4. 2019 – Predĺženie licencii na antivírový program Eset Endpoint protection Standard
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: „Predĺženie licencii na antivírový program Eset Endpoint protection Standard na obdobie 12 mesiacov pre 300 používateľov“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.910,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Jozef Rigó jozef.rigo@region-bsk tel. +421 2 4826 4410

6. 11. 2018 – Kalendáre a diáre pre Úrad BSK
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Kalendáre a diáre pre Úrad BSK“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.296,50 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Chrťanský
pavel.chrtansky@region-bsk.sk

14. 6. 2019 – „Oprava poškodenej časti fasády a odkvapových žľabov“
Verejný obstarávateľ „ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava“ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Oprava poškodenej časti fasády a odkvapových žľabov“

Lehota na predkladanie ponúk: 26.06.2019 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: Gazdíková Judita Tel. č.: 02/52964315 e-mail: infoy@mtag.sk

Príloha:
Výzva na PP
Príloha č. 1 – Zadanie

13. 6. 2019 – : Dodanie 7 ks nových PC v konfigurácii All-in-One
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Dodanie 7 ks nových PC v konfigurácii All-in-One / STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA  ELEKTROTECHNICKÁ “
Lehota na predkladanie ponúk: 21.06.2019 do 10:00 hod.
Kontaktná osoba: Ing. Simona Drojáková
skola@spsehalova.sk

Príloha:
Výzva na PP
Príloha č. 1
Príloha č. 2

13. 6. 2019 – : Dodanie materiálu a tovaru-kúpeľňová sanita
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Dodanie materiálu a tovaru-kúpeľňová sanita / Školský internát, Trnavská 2, 821 08 Bratislava “
Lehota na predkladanie ponúk: 18.06.2019 do 09:00 hod.
Kontaktná osoba: Viera Šmogrovičová
Tel. 02/55571290, e-mail: si.smogrovicova@gmail.com

Príloha: Výzva na PP

13. 6. 2019 – : Pokládka podlahovej krytiny
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Pokládka podlahovej krytiny / Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra “
Lehota na predkladanie ponúk: 21.06.2019 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: Kadlečíková Dagmar
sekretariat@pakamo.sk
0915 753 008

Príloha: Výzva na PP

13. 6. 2019 – : Murárske a maliarske práce
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Murárske a maliarske práce / Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra “
Lehota na predkladanie ponúk: 21.06.2019 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba:Kadlečíková Dagmar
sekretariat@pakamo.sk
0915 753 008

Príloha: Výzva na PP

13. 6. 2019 – : Počítačové vybavenie jazykovej učebne, ktoré zahŕňa 1 server +13 terminálových klientskych počítačov + 1 switch + 1 router
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Počítačové vybavenie jazykovej učebne, ktoré zahŕňa 1 server
+13 terminálových klientskych počítačov + 1 switch + 1 router / Stredná odborná škola podnikania
Strečnianska 20, 851 05 Bratislava “
Lehota na predkladanie ponúk: 30. 06. 2019 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba:J. Polomská
e-mail: jana.polomska@gmail.com; Tel. č.: 0905544138

Príloha: Výzva na PP

13. 6. 2019 – : Stavebné práce – výmena dlažby v školskej jedálni
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Stavebné práce – výmena dlažby v školskej jedálni / Stredná odborná škola automobilová a podnikani Kysucká 14
903 01 Senec “
Lehota na predkladanie ponúk: 24.6.2019 do 11.00 hod.
Kontaktná osoba: Ing. VARGA Milan
tel.: 0905 714 712; e -mail: vargamilan@sossc.sk

Príloha:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6

13. 6. 2019 – : Výmena PVC podlahovej krytiny a kobercov vrátane súvisiacich prác
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Výmena PVC podlahovej krytiny a kobercov vrátane súvisiacich prác / Školský internát , Trnavská cesta2, 821 08 Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky 13 250,00€ s DPH.
Lehota na predkladanie ponúk:
18.06.2019 do 08:00 hod.

Kontaktná osoba: Bc. Jana Megová
Telefón : 02/64361049

Príloha: Výzva na predloženie CP – Výmena PVC podlah.krytiny a kobercov vrátane súvisiacich prác

13. 6. 2019 – : Murárske, maliarske, sťahovacie práce
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Murárske, maliarske, sťahovacie práce / Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 18 000 € s DPH
Kontaktná osoba: Ing. Michal Grožaj, technicko – prevádzkový úsek
tel/fax: +00 421 2 / 21 02 59 15
mobil: 0911 453 653
e-mail: grozaj@beautycare-study.sk
web site: www.beautycare-study.sk

Príloha: Výzva na CP_murarske malovka

12. 6. 2019 – : Prístavba evakuačného výťahu
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Prístavba evakuačného výťahu/ DSS pre dospelých, SNP 30, 900 84 Báhoň “ s predpokladanou hodnotou zákazky 173 990,87 EUR bez DPH.
Lehota na predkladanie ponuky je do 28.06.2019 do 12:00 hod.
Predmetom zákazky sú práce a činnosti súvisiace s vybudovaním evakuačného výťahu na objekte „Domov sociálnych služieb, SNP 38, 900 84 Báhoň“. V obvodovej stene bude potrebné zhotoviť otvory, ktoré budú prepájať objekt s novou zateplenou železobetónovou výťahovou šachtou, v jej mieste bude vyhĺbená výkopová jama až do 1.PP. K existujúcej stavbe bude výťahová šachta mechanicky kotvená v úrovni stropov jednotlivých podlaží.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. 

Kontaktná osoba: jana.kolajova@region-bsk.sk, +421 2 48264143

10. 6. 2019 – : Výmena podlahovej krytiny
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Výmena podlahovej krytiny / Stredná odborná škola technická, Vranovská 4,851 02 Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 35 935,20 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: kasa@sosvranovska.eu
Telefón : 0905614896

Príloha : Podlahová_krytina_V2_V4

7. 6. 2019 – : Opravy a výmeny poškodených podlahových krytín v Spojenej škole, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Opravy a výmeny poškodených podlahových krytín v Spojenej škole, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 30.150,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch, email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

7. 6. 2019 – : Podlahové krytiny
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Podlahové krytiny
Obstarávateľ: Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 16 000,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba:Ing. Michal Grožaj, 0911 453 653, grozaj@beautycare-study.sk

Príloha: Výzva_na_CP_podlahove_krytiny

7. 6. 2019 – : Operatívna oprava prasknutej a upchatej kanalizácie v budove a pod budovou Strednej športovej školy, Ostredková 10, Bratislava
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Operatívna oprava prasknutej a upchatej kanalizácie v budove a pod budovou Strednej športovej školy, Ostredková 10, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 26 420 ,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba:vladimir.paulik@sportschool.sk, Telefón : 02/43420305

Príloha: Oprava_kanalizácie

7. 6. 2019 – : Kúpa, dodávka a montáž školského nábytku do Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (lavice, stoličky, katedry)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Kúpa, dodávka a montáž školského nábytku do Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (lavice, stoličky, katedry)“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.108,20 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch,email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

7. 6. 2019 – : Dodávka stravy pre klientov zariadenia a doprava do GAUDEAMUS – ZKR počas letnej odstávky kuchyne
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Dodávka stravy pre klientov zariadenia a doprava do GAUDEAMUS – ZKR počas letnej odstávky kuchyne / Gaudeamus ZKR, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5 800,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bučková – ekonómka, tel.: 0918 465566, 02/59100946, , e-mail: buckova@mokrohajska.sk

Príloha: Výzva_Gaudeamus

7. 6. 2019 – : Výmena okien na objekte školy
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Výmena okien na objekte školy
“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 136 188,95 EUR bez DPH.
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky súvisiace s výmenou drevených okien v objekte školy na ul. Znievska 2 v Bratislave.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 21. 06. 2019 do 12:00 hod.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.

Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ.

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vančová
Telefón: +421 2 482 64 207; +421 911 027 276

Kontaktná osoba pre obhliadku miesta plnenia:
Ing. Nadežda Ledererová
Tel. č.: + 421 263 830 484

7. 6. 2019 – : Dodanie materiálu a tovaru – kúpeľňová sanita.
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Dodanie materiálu a tovaru – kúpeľňová sanita.
Školské zariadenie: Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava
“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3 500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Viera Šmogrovičová, kontakt: 02/55571290, e-mail: si.smogrovicova@gmail.com

6. 6. 2019 – : Oprava sociálnych zariadení Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji-organizačnej zložky SOŠ Bernolákovo
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Oprava sociálnych zariadení Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji-organizačnej zložky SOŠ Bernolákovo “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 11.664,67 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch, email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk
6. 6. 2019 – : Oprava poškodených maľoviek v Spojenej škole, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (triedy, kabinety, WC, chodby)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Oprava poškodených maľoviek v Spojenej škole, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (triedy, kabinety, WC, chodby) “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 13.271,97 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch, email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk
6. 6. 2019 – : Oprava poškodených striech Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Oprava poškodených striech Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4.852,91 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch, email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

6. 6. 2019 – : Výmena poškodených okien Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (triedy, kabinety, chodby, schodištia, posilňovňa)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Výmena poškodených okien Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (triedy, kabinety, chodby, schodištia, posilňovňa)“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 48.341,81 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch, email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

6. 6. 2019 – : Oprava havarijného stavu ústredného kúrenia v kotolni / Stredná odborná škola elektrotechnická
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Oprava havarijného stavu ústredného kúrenia v kotolni / Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, 831 07 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do15 720,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Sénaši, e-mail: rsose@sose.sk , Tel. č.: 02/44884106

Príloha: Výzva na predloženie ponuky_Oprava havarijného stavu ústredného kúrenia v kotolni

6. 6. 2019 – : Ošetrenie drevín /orez a výrub/ v areáli SOŠ na Komenského ulici v Pezinku
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Ošetrenie drevín /orez a výrub/ v areáli SOŠ na Komenského ulici v Pezinku / Stredná odborná škola, Myslenická 1, 902 01 Pezinok“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 9 200,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Meno: Ing. Daniel Babiš, Tel: 0915 728 319, E-mail: babis@soskompk.sk, E-mail: sekretariat@soskompk.sk

Príloha: Výzva na predloženie ponuky_Ošetrenie drevín /orez a výrub/

6. 6. 2019 – : Výmena PVC na izbách školského internátu a triedach, kabinetoch budovy školy
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Výmena PVC na izbách školského internátu a triedach, kabinetoch budovy školy/ Stredná odborná škola technológii a remesiel, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 7 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Meno: Ing. Boris Kamenický, Tel. číslo: 0948 968 819, E-mail: kamenicky@sou.sk

Príloha: Výzva na predloženie_Výmena PVC na izbách školského internátu a triedach, kabinetoch budovy školy

6. 6. 2019 – : Maliarske a natieračské práce / Stredná odborná škola technológii a remesiel
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Maliarske a natieračské práce / Stredná odborná škola technológii a remesiel, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 16 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Meno: Ing. Boris Kamenický, Tel. číslo: 0948 968 819, E-mail: kamenicky@sou.sk

Príloha: Výzva na predloženie ponuky_Maliarske a natieračské práce

6. 6. 2019 – : Informačný, orientačný systém v budove školy
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Vytvorenie a zabudovanie informačného, orientačného systému v budove školy, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 800,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Szkuráková, PhD. , Email: szkurakova@sostar.sk , Mobile.: 0905 468 818
5. 6. 2019 – : Špeciálne tablety pre tvorbu animovaných filmov
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Špeciálne tablety pre tvorbu animovaných filmov “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4 500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Silvia Fialová
Kontakt: sus.sklenárova@gmail.com
5. 6. 2019 – : Kontrola, oprava a revízia výmenníkovej stanice
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Kontrola, oprava a revízia výmenníkovej stanice “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Silvia Fialová
Kontakt: sus.sklenárova@gmail.com

5. 6. 2019 – : Stropné zdvižné zariadenie
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Stropné zdvižné zariadenie “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 8.500,00 EUR.
Popis zákazky:
– stropné zdvižné zariadenie, plne demontovateľné
– plne kompatibilné s transportným a zdvíhacím systémom ROOMER
– koľajnicový systém (nákres v prílohe)
– miesto inštalácie: DSS Sibírka, Sibírska 69, Bratislava
– vrátane montáže, testovania, zaškolenia pracovníkov
– dátum ukončenia montážnych prác a odovzdanie zariadenia do prevádzky najneskôr do 30.9.2019
Kontaktná osoba: Meno: Katarína Vallová, sibirka@sibirka.sk

Príloha: Stropne_zdvizne_zariadenie_nakres

5. 6. 2019 – : Rekonštrukcia steny oddeľujúca chodbu od seminárnej miestnosti na 2. poschodí budovy
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Rekonštrukcia steny oddeľujúca chodbu od seminárnej miestnosti na 2. poschodí budovy/ Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 9.500,00 EUR.
Kontaktná osoba: Meno: PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD., Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava vedenie@vazka.sk, tel. č.: 02/57789842, 0904638836

Príloha: Výzva na predloženie ponuky

4. 6. 2019 – : Vymaľovanie (hygienický náter) učební Jazykovej školy na Palisády 38 v Bratislave.
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Vymaľovanie (hygienický náter) učební Jazykovej školy na Palisády 38 v Bratislave.“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.000,00 EUR.
Miesto výkonu: pracovisko Jazykovej školy, Palisády 38 v Bratislave.
„Verejný obstarávateľ plánuje v čase 31.5.- 5.6.2019, na základe obhliadky miesta plnenia po telefonickom dohovore, vykonanie prieskumu trhu na vymaľovanie učební (hygienický náter) na Jazykovej škole, Palisády 38 v Bratislave.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená od 5.6.2019 do 10:00 hod 7.6.2019.“
Kontaktná osoba: p. Magda Rácová, e-mail: rac@1sjs.sk, tel.: 0908 391 036
4. 6. 2019 – : Výmena PVC krytiny v interiéri Jazykovej školy na Palisádach 38 v Bratislave
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Výmena PVC krytiny v interiéri Jazykovej školy na Palisádach 38 v Bratislave.“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 9.000,00 EUR.
Miesto výkonu: pracovisko Jazykovej školy, Palisády 38 v Bratislave.
„Verejný obstarávateľ plánuje v čase 3.- 7.6.2019, na základe obhliadky miesta plnenia po telefonickom dohovore, vykonanie prieskumu trhu na výmenu PVC krytiny v interiéri Jazykovej školy, Palisády 38 v Bratislave.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená od 3.6.2019 do 10:00 hod 10.6.2019.“
Kontaktná osoba: p. Magda Rácová, e-mail: rac@1sjs.sk, tel.: 0908 391 036
4. 6. 2019 – : Oprava kúrenia v školskej jedálni Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Oprava kúrenia v školskej jedálni Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji“ s predpokladanou hodnotou zákazky nad 7.419,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch, email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk
4. 6. 2019 – : Oprava sociálnych zariadení Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Oprava sociálnych zariadení Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji“ s predpokladanou hodnotou zákazky nad 4.095,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch, email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk
4. 6. 2019 – : Vybavenie počítačovej učebne SINO ZEROclient
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Vybavenie počítačovej učebne SINO ZEROclient“ s predpokladanou hodnotou zákazky nad 5 000,00 EUR bez DPH za kalendárny rok 2019.
Kontaktná osoba: Mgr.Zuzana Kontárová, Tünde Róka, e-mail: szenczigv@gmail.com
Názov organizácie: Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerová 71, 903 01 Senec
4. 6. 2019 – : Oprava elektroinštalácie v dvoch školských jedálňach dvoch organizačných zložiek Spojenej školy
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Oprava elektroinštalácie v dvoch školských jedálňach dvoch organizačných zložiek Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (jedálne, kuchyne, sklady a ostatné priestory)“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 24 933,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch, email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk
4. 6. 2019 – Výmena PVC na izbách školského internátu a triedach budovy školy
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Výmena PVC na izbách školského internátu a triedach budovy školy, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 7 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk , Mobil: 0905 468 817

4. 6. 2019 -Maliarsko-natieračské práce
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Maliarsko-natieračské práce 12 buniek školského internátu, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 16 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk , Mobil: 0905 468 817

4. 6. 2019 -Oprava havarijného stavu ústredného kúrenia v kotolni
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Oprava havarijného stavu ústredného kúrenia v kotolni v SOŠ elektrotechnickej, Rybničná 59,
Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 15 720,00 EUR s DPH.
Obhliadka potrebná.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 7.6.2019 do 10:00 hod.
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Sénaši, rsose@sose.sk, 02/44884106

3. 6. 2019 -Výmena jednej vetvy stúpačky školského internátu – 25
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Výmena jednej vetvy stúpačky školského internátu – 25, ŠOSTAR , Ivanská cesta 21, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 12 000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 819

 

Výzva – výmena jednej vetvy stúpačky

30. 5. 2019 -Pekárenská pec a kysiareň
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Pekárenská pec a kysiareň/ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 19 931,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Adamišin; e-mail:juraj.adamisin@farskeho.sk ; tel. č.: 0905 409 466

Príloha: Výzva Pekárenská pec a kysiareň

30. 5. 2019 – Dodávka a montáž hliníkových dverí a plastových okien
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Dodávka a montáž hliníkových dverí a plastových okien / Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 10 709,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Adamišin; e-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk ; tel. č.: 0905 409 466

Príloha: Výzva Dodávka a montáž dverí a okien

30. 5. 2019 – Maliarsko-natieračské práce
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Maliarsko-natieračské práce/ Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 12.500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: RNDr. Miroslav Marušic, riaditeľ , tel.č.:0918-187 728
marusic.miroslav@tokajicka.sk
www.tokajicka.sk

Príloha:Výzva na predkladanie ponúk maliarsko-natieračské práce

Výkaz výmer Príloha č. 1 – maliarsko natieračské práce

28. 5. 2019 – Oprava bleskozvodných zariadení na budovách SOŠTAR
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Oprava bleskozvodných zariadení na budovách SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 36.713,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , mobil – 0948 968 819

Príloha: VÝZVA -OPRAVA BLESKOZVODNYCH ZARIADENI

FORMULAR – CP-OPRAVA BLESK.ZARIADENI-k výzve

27. 5. 2019 – Maľovanie tried, chodieb a sociálnych zariadení na II. poschodí budovy školy
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Maľovanie tried, chodieb a sociálnych zariadení na II. poschodí budovy školy / Gymnázium Alberta Einsteina“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 12.500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Marta Lattová; tel.č..: 02/63451184
Gymnázium Alberta Einsteina
Einsteinova 35
852 03 Bratislava

Príloha: Výzva
Príloha_č 1_Podrobný_opis
Príloha_č 2_Čestné_vyhlásenia
PRÍLOHA Č 3 – formulár pre prieskum trhu – maľovanie tried

27. 5. 2019 – Zemné práce pre elektrorozvod NN medzi objektmi v areáli školy
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Zemné práce pre elektrorozvod NN medzi objektmi v areáli školy/ Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 13.000,00 EUR.
Kontaktná osoba: RNDr. Miroslav Marušic
riaditeľ školy
tel.č. : 02-43337841, 0918-187 728; marusic.miroslav@tokajicka.sk; www.tokajicka.sk

Prílohy: štítok – príloha č. 1

A. technická správa 8.04 – príloha č. 2

B. protokol 8.02 – príloha č. 3

C. rozvody NN – výpočty v programe Sichr – príloha č. 4

E1. vonkajšia situácia – príloha č. 5

E2. bloková schéma rozvodov NN – príloha č. 6

E3. káblový rez – príloha č. 7

výkaz výmer SŠ – príloha č. 8

Výzva na predkladanie ponúk Hlavné kábelové rozvody NN

 

27. 5. 2019 – Hlavné káblové rozvody NN medzi objektmi v areáli školy – inštalácia nových
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Hlavné káblové rozvody NN medzi objektmi v areáli školy – inštalácia nových/ Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 12.000,00 EUR.
Kontaktná osoba: RNDr. Miroslav Marušic
riaditeľ školy
tel.č. : 02-43337841, 0918-187 728; marusic.miroslav@tokajicka.sk; www.tokajicka.sk

Prílohy: štítok – príloha č. 1

A. technická správa 8.04 – príloha č. 2

B. protokol 8.02 – príloha č. 3

C. rozvody NN – výpočty v programe Sichr – príloha č. 4

E1. vonkajšia situácia – príloha č. 5

E2. bloková schéma rozvodov NN – príloha č. 6

E3. káblový rez – príloha č. 7

výkaz výmer SŠ – príloha č. 8

Výzva na predkladanie ponúk Hlavné kábelové rozvody NN

 

24. 5. 2019 – Nákup veterinárnych stolov do Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Nákup veterinárnych stolov do Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (pitevný stôl učiteľský stabilný, pitevný stôl študentský pojazdný, krájací stolček na orgány) vrátane dopravy a montáže.“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 6.444,00 EUR.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch, email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk
24. 5. 2019 – Maľovanie Škol.internátu Stredná odborná škola technická Vranovská 4
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Maľovanie Škol.internátu – plochy 2646,66 m2 -2 x primalexom, penetrovanie 2946,66 m2, náter sokla 350,48 m2, sádrovanie 20%, prestierkovanie 88 m2,škrabanie 6 %, izolovanie 51 m2, zakrývanie 1359 m2 ,náter zárubne 110 ks,náter radiátora 46 ks,náter trubiek 398 bm,doprava ,t.j.22 buniek + 4 chodby na SOŠ technickej Vranovská 4 v Bratislave.“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 14.973,75 EUR.
Verejný obstarávateľ plánuje cez letné prázdniny r.2019 vymaľovať časť ŠI.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovené od 24.5.2019 do 10,00 hod-31.5.2019.
Kontaktná osoba: Ing.Kása, tel.č.:0905614896
24. 5. 2019 -Oprava vzduchotechniky v školskej jedálni Spojenej školy
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Oprava vzduchotechniky v školskej jedálni Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 17.372,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch, email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

24. 5. 2019 -Nákup stolových počítačov s príslušenstvom v počte 15 ks
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Nákup stolových počítačov s príslušenstvom v počte 15 ks, SPŠE Zochova 9, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 12.500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, 02 /592 009 14, e-mail: skola@zochova.sk

Príloha: Opis zákazky

Výzva na zákazku

24. 5. 2019 -Vybavenie kaderníckeho salónu
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Vybavenie kaderníckeho salónu / Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.000,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Michal Grožaj; Technicko – prevádzkový úsek
tel/fax: +00 421 2 / 21 02 59 15
mobil: 0911 453 653; e-mail: grozaj@beautycare-study.sk
web site: www.beautycare-study.sk

Príloha: Výzva – vybavenie kaderníckeho salónu

24. 5. 2019 -Odstránenie havárie teplovodného kanála
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Odstránenie havárie teplovodného kanála/ Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 21.816,68 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Oľga Bališová
Vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
tel. číslo: 0948 866 413, 02/44253270, e-mail: obalisova@spmndag.sk

Príloha: Výzva_na_predloženie_ponuky – teplovod

24. 5. 2019 -Dodanie ofsetových tlačových platní a chémie
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Dodanie ofsetových tlačových platní a chémie / Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 20.000,00 EUR s DPH za predmet zákazky/celoročný odber
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner, lederleitner@polygraficka.sk, tel.č.: 02/4920 9254

Príloha: Výzva na predkladanie cenových ponúk

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

23. 5. 2019 – Vybavenie kaderníckeho salónu
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Vybavenie kaderníckeho salónu “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.000,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Michal Grožaj, tel.č.: 0911 453 653

Príloha: Výzva – vybavenie kaderníckeho salónu

22. 5. 2019 – Odborné ekonomické služby, ktorých súčasťou je aj poskytovanie a spracúvanie osobných údajov
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Odborné ekonomické služby, ktorých súčasťou je aj poskytovanie a spracúvanie osobných údajov “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 8.000,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner , + 02/4920 9254
22. 5. 2019 –Dodanie ofsetových tlačových platní a chémie
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Dodanie ofsetových tlačových platní a chémie “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 20.000,00 EUR s DPH za predmet zákazky.
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner , + 02/4920 9254
22. 5. 2019 -Služby – Revízie bleskozvodov
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Služby – Revízie bleskozvodov “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.500,00 EUR s DPH.
– 1x aktívny bleskozvod – objekt ŠI
– 1x bleskozvod – objekt SOŠ (škola, telocvičňa, plaváreň)
– 1x bleskozvod – technoblok
Výmena ložísk, upchávok, nastavenie
Termín: 30.06.2019
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Anton Tököly, anton.tokoly1@gmail.com, tel.: +421908628099
22. 5. 2019 – Služby – doplnenie bezpečnostného plynového uzáveru
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Služby – doplnenie bezpečnostného plynového uzáveru“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 8.500,00 EUR s DPH.
Doplnenie bezpečnostného plynového uzáveru do doregulovacej stanice ZP, ktorý v prípade poruchy zabezpečí odstavenie prívodu ZP do kotolne. Bezpečnostný rýchlouzáver bude pripojený k jestvujúcemu riadiacemu systému v kotolni. PD je vypracovaná a schválená.
Termín: 30.06.2019
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Anton Tököly, anton.tokoly1@gmail.com, tel.: +421908628099
22. 5. 2019 – Služby – ročný servis kotlov, horákov
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Služby – ročný servis kotlov, horákov“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.200,00 EUR s DPH.
Ročný servis kotla Vitoplex 200, 500 – 2 MW 3ks
Ročný servis horáka Weishaupt WM-G20/2- A 3ks
Odborná prehliadka plyn.zariadenia sk.Ah 3ks
Odborná skúška plyn.zariadenia sk.Ah 3ks
Termín: 30.06.2019
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Anton Tököly, anton.tokoly1@gmail.com, tel.: +421908628099

22. 5. 2019 – Služby – servis obehových čerpadiel Grundfoss
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Služby – servis obehových čerpadiel Grundfoss“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.500,00 EUR s DPH.
– 2x Motor MGE 112MC4-FF215-Gi, čerpadlo TPE 125-110/4 A-F-A-BAQE
– 2x Motor MGE 90SB2-FT 115-G1, čerpadlo TPE 80-120/2 A1-F-A-BUBE
Výmena ložísk, upchávok, nastavenie
Termín: 30.06.2019
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Anton Tököly, anton.tokoly1@gmail.com, tel.: +421908628099

22. 5. 2019 -Indukčný sporák s elektrickou rúrou
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Indukčný sporák s elektrickou rúrou / Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 851 01 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 12.138,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Ing. Adamišin
e-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk; tel. č.: 0905 409 466

Príloha: Výzva na predloženie ponuky indukčný sporák

21. 5. 2019 -Systém riadenia MaR OST
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Systém riadenia MaR OST“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 6.000,00 EUR s DPH.
Špecifikácia predmetu zákazky: Inštalácia systému riadenia OST – viď príloha
Parametre komponentov obstarania: Výmena resp dodanie a inštalácia nového systému riadenia MaR pre OST v objekte školy. Základné špecifikácie sú uvedené v prílohe, konkrétne je treba upresniť na základe prehliadky.
Termín: prijímanie cenových ponúk 31.5.2019
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Viera Lavová
e-mail.: Ing. Michal Grožaj, mobil: 0911 453 653
Príloha: špecifikácia predmetu zákazky – inštalácia systému riadenia OST

21. 5. 2019 -Odstránenie zatekania na schodisku administratívnej budovy školy
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Odstránenie zatekania na schodisku administratívnej budovy školy, z dôvodu porušenia strešnej krytiny exteriérového schodiska“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.300,00 EUR s DPH.
Miesto realizácie: exteriérové schodisko prepojenie budovy školy a administratívnej budovy školy,
Kontaktná osoba: Kontaktná osoba: Viera Lavová
e-mail.: skola.oarba@gmail.com
tel.: 02/44 255 773; 02/44 255 991
20. 5. 2019 -Oprava poškodeného pivničného stropu a kanalizácie do lapača tukov v školskej jedálni
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Oprava poškodeného pivničného stropu a kanalizácie do lapača tukov v školskej jedálni Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4.135,41 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch, email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

17. 5. 2019 – Prenájom priestorov na školenie BOZP a PO
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Prenájom priestorov na školenie BOZP a PO“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.117,69 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: vengova@moska.sk

16. 5. 2019 – Prečistenie kanalizácie vysokotlakovým čistením a monitoring potrubia so záznamom na nosič v areáli školy, až po napojenie na verejnú kanalizáciu
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Prečistenie kanalizácie vysokotlakovým čistením a monitoring potrubia so záznamom na nosič v areáli školy, až po napojenie na verejnú kanalizáciu“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.000,00 EUR s DPH.
Miesto realizácie: Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
Kontaktná osoba: Lavová Viera; skola.oarba@gmail.com; tel.č. : +421 2 44 255 773
+421 2 44 255 991
16. 5. 2019 – Vytvorenie výtvarného diela Katalóg Salónu výtvarníkov
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Vytvorenie výtvarného diela Katalóg Salónu výtvarníkov“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.360,33 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: vengova@moska.sk
16. 5. 2019 – Administrátor a webdizajner webovej stránky SOŠTAR
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Administrátor a webdizajner webovej stránky SOŠTAR“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4.800,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Szkuráková, PhD.
, szkurakova@sostar.sk , mobil – 0905 468 818
15. 5. 2019 – Nákup 4 a 5 miestnych lavíc s samostatnými sedakmi a operakmi v plaste na kovovom ráme s výškovo nastaviteľnými kluzákmi
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Nákup 4 a 5 miestnych lavíc s samostatnými sedakmi a operakmi v plaste na kovovom ráme s výškovo nastaviteľnými kluzákmi“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sou.sk , mobil – 0905 468 817
15. 5. 2019 – Laboratórny stôl na kovovej podnoži s centrálnym žľabom na káble s montážou elektrických zásuviek na žľabe
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Laboratórny stôl na kovovej podnoži s centrálnym žľabom na káble s montážou elektrických zásuviek na žľabe“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sou.sk , mobil – 0905 468 817
15. 5. 2019 – Kancelárska stolička na kolieskach ,s plynovou výškovou reguláciou sedáku a nastavením operaku
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Kancelárska stolička na kolieskach ,s plynovou výškovou reguláciou sedáku a nastavením operaku“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.200,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sou.sk , mobil – 0905 468 817
15. 5. 2019 – Školský stôl 2-miestny bez úložného priestoru a školskej katedry
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Školský stôl 2-miestny bez úložného priestoru a školskej katedry“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.700,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sou.sk , mobil – 0905 468 817
15. 5. 2019 – Nákup dizajnových školských stoličiek
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Nákup dizajnových školských stoličiek“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4.800,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sou.sk , mobil – 0905 468 817
13. 5. 2019 – Revitalizácia vonkajších športových zariadení
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Revitalizácia vonkajších športových zariadení – SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4.800,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sou.sk , mobil – 0905 468 817
13. 5. 2019 – Nákup plôdikov rýb – Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Nákup plôdikov rýb – Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.920,00 EUR.
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch, email: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

10. 5. 2019 – Odborné ekonomické služby, ktorých súčasťou je aj poskytovanie a spracúvanie osobných údajov
Verejný obstarávateľ: SOŠ polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava 
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 € za položku
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner, Tel.: 02/4920 9254

7. 5. 2019 – Maľovanie
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Maľovanie “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 18.540,77 EUR s DPH.
Stručný opis : Jedná sa o maľovanie priestorov mužských oddelení v budove č. 1 Kaštieľ, stred Kaštieľa na prízemí, stravovacia prevádzka v budove č. 1 (okrem jedálne) a v budove č. 2 v Domove sociálnych služieb pre dospelých, SNP 38, 900 84 Báhoň
Obhliadka miesta plnenia: Požaduje sa
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
– najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Lehota na predkladanie ponúk: do 20. 5. 2019
Kontaktná osoba: Ing. Polakovičová, vedúca PEÚ (033/645 51 56, dssbahon@stonline.sk)
Príloha: Maľovanie_Výzva19

6. 5. 2019 – Kancelárske potreby, tonery, cartridge
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Kancelárske potreby, tonery, cartridge “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 4.657,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie; Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Ing. Jana Bučková – ekonómka; Tel. 0918 465566, 02/59100946
buckova@mokrohajska.sk

6. 5. 2019 – Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.946,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie; Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Ing. Jana Bučková – ekonómka; Tel. 0918 465566, 02/59100946
buckova@mokrohajska.sk

6. 5. 2019 – Dodávka a montáž exteriérovej proti slnečnej okennej fólie
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Dodávka a montáž exteriérovej proti slnečnej okennej fólie. “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.000,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Bc. Vojtech Mrkávek, tel. 0905 785 422, prevadzkar@mokrohajska.sk

6. 5. 2019 – : – Dodávka a montáž exteriérovej proti slnečnej okennej fólie
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Dodávka a montáž exteriérovej proti slnečnej okennej fólie. “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.000,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Bc. Vojtech Mrkávek, tel. 0905 785 422, prevadzkar@mokrohajska.sk
6. 5. 2019 – : – Dodávka a montáž okenných a dverových sieťok proti hmyzu.
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Dodávka a montáž okenných a dverových sieťok proti hmyzu. “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.900,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Bc. Vojtech Mrkávek, tel. 0905 785 422, prevadzkar@mokrohajska.sk
6. 5. 2019 – : – Výmena PVC na izbách ŠI
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Výmena PVC na izbách ŠI – SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk , mobil – 0905 468 817
6. 5. 2019 – : – Oprava elektroinštalácie, výmena obkladov a dlažby, maľovanie – kuchyňa
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Oprava elektroinštalácie, výmena obkladov a dlažby, maľovanie – kuchyňa “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 25.000,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Bc. Vojtech Mrkávek, tel. 0905 785 422, prevadzkar@mokrohajska.sk
6. 5. 2019 – : Dodanie a montáž interiérových plastových žalúzii na vybrané rôzne typy okien
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Dodanie a montáž interiérových plastových žalúzii na vybrané rôzne typy okien – SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk , mobil – 0905 468 817
6. 5. 2019 – : Výmena 6 ks drevených okien za plastové
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Výmena 6 ks drevených okien za plastové na budove PB 27 – SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3.000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Štrbák, strbak@sostar.sk , mobil – 0905 468 817
6. 5. 2019 – : Mäso a masové výrobky
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Mäso a masové výrobky “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 48.000,00 EUR s DPH.
Zadávateľ: Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie 19
Kontaktná osoba: Anetta Gregušová; 0904 106 979
3. 5. 2019 – : Výmena PVC krytiny v interiéri Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Výmena PVC krytiny v interiéri Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 20.118,50 EUR.
Miesto výkonu: elokované pracovisko Jazykovej školy, Vazovova 14 v Bratislave.
Verejný obstarávateľ plánuje v čase 3.- 9.5.2019, na základe obhliadky miesta plnenia po telefonickom dohovore, vykonanie prieskumu trhu na výmenu PVC krytiny v interiéri elokovaného pracoviska na Vazovovej 14 Jazykovej školy, Palisády 38 v Bratislave.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená od 3.5.2019 do 10:00 hod 9.5.2019
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Štrbová; e-mail: str@1sjs.sk; tel.: 0904773200
3. 5. 2019 – : Vymaľovanie (hygienický náter) učební Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Vymaľovanie (hygienický náter) učební Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.499,60 EUR.
Miesto výkonu: elokované pracovisko Jazykovej školy, Vazovova 14 v Bratislave.
Verejný obstarávateľ plánuje v čase 3.- 9.5.2019, na základe obhliadky miesta plnenia po telefonickom dohovore, vykonanie prieskumu trhu na vymaľovanie učební (hygienický náter) na elokovanom pracovisku Vazovova 14 Jazykovej školy, Palisády 38 v Bratislave.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená od 3.5.2019 do 10:00 hod 9.5.2019
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Štrbová; e-mail: str@1sjs.sk, tel.: 0904773200
2. 5. 2019 – : Projektové a prieskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Vybudovanie novej tanečnej sály / Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Projektové a prieskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / Vybudovanie novej tanečnej sály / Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 811 04 Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 32.000,00 EUR.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú projektové práce v rozsahu vypracovania projektovej dokumentácie, zabezpečenia inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre realizáciu výstavby novej tanečnej sály na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej na Gorazdovej 20, v Bratislave.
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php
Lehota na predkladanie ponuky:
16.05.2019 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)
30. 4. 2019 – : Oprava, servis, nastavenie, mazanie, výmena tesnenia plastových okien a dverí na budove školy
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Oprava, servis, nastavenie, mazanie, výmena tesnenia plastových okien a dverí na budove školy – na základe obhliadky“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.700,00 EUR.
Kontaktná osoba: Lavová Viera, tel. č. +421 2 44 255 773
+421 2 44 255 991
30. 4. 2019 – : Zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových prepojení a periférnych zariadení
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových prepojení a periférnych zariadení“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 14.900,00 EUR s DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Milan Lederleitner, 02/4920 9254
29. 4. 2019 – : Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: nákup vybavenia do posilňovne
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Oznámenie o zadaní zákazky s nízkou hodnotou: nákup vybavenia do posilňovne“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.618,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk
29. 4. 2019 – : Dodanie materiálu na opravu aktívneho bleskozvodu
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Dodanie materiálu na opravu aktívneho bleskozvodu“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.700,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Richard Žiška, mail: pkv@netax.sk
26. 4. 2019 – : Učiteľský piknik – Prenájom vybavenia
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Učiteľský piknik – Prenájom vybavenia (dodávka , montáž, demontáž) – 100 ks pivných setov, 90 podsedákov, stany, výdajný pult, stand by stoly, navádzacie tabule, nálepky, doprava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.222,00 EUR.
Obstarávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Adamišin; juraj.adamisin@farskeho.sk
26. 4. 2019 – : Kadernícke zrkadlové stojany
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Kadernícke zrkadlové stojany “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 6.000,00 EUR s DPH.
Špecifikácia predmetu zákazky: Obojstranné kadernícke zrkadlo vstavané do stojanového pultu
Parametre komponentov obstarania: Výška celkovo do 180 cm, výška zrkadla 105-120 cm, šírka celkovo 90 cm, šírka zrkadla 70 – 80 cm, hĺbka max 80 cm. Chrómové nohy, požadovaná chrómová opierka nôh. Materiál dreveného pultu – drevotrieska. Požadovaný počet kusov – 9 ks. Aj s dopravou.
Predpokladaná hodnota zákazky: do 6 000 Eur s DPH;
Typ zákazky: s nízkou hodnotou, nákup tovarov rovnakého predmetu obstarania (CPV) v roku pravdepodobne presiahne hodnotu 1000 Eur bez DPH;
Spôsob obstarávania: zverejnením vyhlásenia zákazky, prijímanie cenových ponúk.
Termín: prijímanie cenových ponúk do 06.05.2019
Kontaktná osoba: Ing. Michal Grožaj, mobil: 0911 453 653
25. 4. 2019 – : Pesticídy na ochranu viniča a ovocných stromov
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Pesticídy na ochranu viniča a ovocných stromov“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk
24. 4. 2019 – Softvér na evidenciu a správu údajov z katastra nehnuteľnosti
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Softvér na evidenciu a správu údajov z katastra nehnuteľnosti
“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 34.500,00 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php
Kontaktná osoba: Ing. Matej Meľo (matej.melo@region-bsk.sk; +421 2 48264139)
24. 4. 2019 – Vysprávky a maľovanie školskej jedálne, kuchyne, kancelárie, skladov
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Vysprávky a maľovanie školskej jedálne, kuchyne, kancelárie, skladov – 1300 m2
“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.800,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk
24. 4. 2019 – Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.940,00 EUR (zmluva na 3 roky).
Kontaktná osoba: Ing. Hana Dávidová, hdavidova@ddraca.sk
24. 4. 2019 – Drobný inventár pre SOP
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Drobný inventár pre SOP – demižón 20 l s košom 40ks, demiźón 25l s košom 40 ks, hadica 12,5/17 – 50m, vedro 17l – 40ks, hadička PVC 1/17x1500 s pumpičkou – 5ks, rýchlospojka 1/2″ – 3ks, rozstrekovač pištoľový kovový – 2ks, kaďa 500l
– 2ks, kaďa 110l – 2ks.
“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.540,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Vandáková, zuzanavandakova@svosmo.sk

24. 4. 2019 – Oprava zatekania odtoku balkóna a plochej strechy
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Oprava zatekania odtoku balkóna a plochej strechy ( špecifikácia viď príloha)“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.350,00 EUR.
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Zajacová; zajacova@fajnorka.sk;
tel.č. 02/52968442

Príloha: SPŠS Fajnorovo n. 5 Ba – oprava odvodnenia balkóna a strechy zadanie

24. 4. 2019 – Maľovanie miestnosti 201
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Maľovanie miestnosti 201 ( 180m2, obklad stien cca 46 m2 , lišty cca 40 m – vrátane materiálu a dopravy)“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.400,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Zajacová; zajacova@fajnorka.sk; tel.č. 02/52968442

24. 4. 2019 – Podlaha v 201 ( cca 69 m2, PVC )
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Podlaha v 201 ( cca 69 m2, PVC )“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 1.400,00 EUR.
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Zajacová; zajacova@fajnorka.sk;
tel.č. 02/52968442
23. 4. 2019 – Rekonštrukcia strechy / Stredná zdravotnícka škola
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Rekonštrukcia strechy / Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 142.917,75 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php
Lehota na predkladanie ponuky:
20.05.2019 do 12:00 hod.
Kontaktná osoba: Ing. Jana Kolajová; telefón: +421 2 482 64 143; e-mail: jana.kolajova@region-bsk.sk

23. 4. 2019 – Výmena rozvodu UK na ŠI – SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Výmena rozvodu UK na ŠI – SOŠTaR Ivanská cesta 21, Bratislava“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 19.000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Boris Kamenický, kamenicky@sou.sk , 0948 968 819

17. 4. 2019 – Oprava prepadnutej podlahy a výmena splaškovej kanalizácie v pavilóne A v objekte SOŠ pedagogickej na Bullovej ul. – UKONČENÉ
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Oprava prepadnutej podlahy a výmena splaškovej kanalizácie v pavilóne A v objekte SOŠ pedagogickej na Bullovej ul. v Bratislave “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 29.227,75 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.

Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vančová, tel. č.: +421 2 482 64 207; +421 911 027 276

17. 4. 2019 – Výmena zasklenej steny na schodisku/ Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium – UKONČENÉ
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Výmena zasklenej steny na schodisku / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 18.315,76 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.

Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Vančová, tel. č.: +421 2 482 64 207; +421 911 027 276
Kontaktná osoba pre obhliadku miesta plnenia: Oľga Bališová, tel. č.: +421 948 866 413

17. 4. 2019 – Oprava a revízia bleskozvodu na budove školského internátu – Komenského 27
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Oprava a revízia bleskozvodu budovy ŠI – Komenského 27 / Stredná odborná škola, Myslenická 1, 902 01 Pezinok “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 2.500,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Ing. Daniel Babiš, tel. č. : 0915 728 319, e–mail : babis@soskompk.sk
17. 4. 2019 – Zhotovenie samostatnej ekvitermickej vetvy pre byt a ubytovňu vrátane systému merania a regulácie (MaR) / SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča,
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„Zhotovenie samostatnej ekvitermickej vetvy pre byt a ubytovňu vrátane systému merania a regulácie (MaR) / SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 32.423,08 EUR bez DPH.
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s montážou novej ekvitermickej vetvy ÚK vrátane systému merania a regulácie (MaR) pre prenajaté byty v budove SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1 v Bratislave.
Spôsob predkladania ponuky:
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ.
Ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php
Lehota na predkladanie ponuky:
30.04.2019 do 13:00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc (lubos.patuc@region-bsk.sk; +421 2 4826 4212; +421 911 839 120)
17. 4. 2019 – Oprava hygienického zariadenia pri školskej jedálni
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„ Oprava hygienického zariadenia pri školskej jedálni v budove školy na Teplickej 7, Bratislava “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 9.411,36 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Oľga Bališová, obalisova@spmndag.sk
tel. č.: 02/44253270, Mobil: 0948 866 413
17. 4. 2019 – Oprava príjazdovej cesty do areálu
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„ Oprava príjazdovej cesty do areálu “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.000,00 EUR bez DPH.
Kontaktná osoba: Správca budovy p. Ing. Rudolf Oravec, 02/44885001,
z. r. pre TEČ p. Darina Zemanová 02/44885001, 0911879053
15. 4. 2019 -Catering – učiteľský piknik
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„ Catering – učiteľský piknik “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 12.520,00 EUR bez DPH.
Obstarávateľ: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Adamišin, kontakt: juraj.adamisin@farskeho.sk
12. 4. 2019 -Oprava strechy a zateplenia nad kuchyňou a jedálňou
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„ Oprava strechy a zateplenia nad kuchyňou a jedálňou “ s predpokladanou hodnotou zákazky do 31.739,78 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému PROEBIZ. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému PROEBIZ. https://bsk.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php
Kontaktná osoba: Ing. Matej Meľo (matej.melo@region-bsk.sk; +421 2 48264139)
11. 4. 2019 -Odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia
Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky:
„ Odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia v priestoroch toaliet a stúpacieho zberača v administratívnej budove“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 5.680,80 EUR s DPH.
Názov: SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava
Kontaktná osoba: Bc. Pavel Šándor, rsose@sose.sk

Ďalšie zákazky organizácií BSK

Kontakty

Mgr. Vladimír Mužík
vedúci Oddelenia verejného obstarávania
Tel.: 02/4826 4143
E-mail: vladimir.muzik@region-bsk.sk

Ďalšie kontakty →

Verejné obstarávanie
Bratislavský samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ je povinný riadiť sa pri verejnom obstarávaní zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO).
V podmienkach Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania (OIČSMaVO) prostredníctvom oddelenia verejného obstarávania (OVO) a oddelenia nákupu a kontroly (ONaK).
Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania (OIČSMaVO) zabezpečuje verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernice č. 89/2017 o verejnom obstarávaní BSK.
Podrobné informácie o platnej legislatíve, o oznamoch vyhlásených zákazkách a aktualitách z oblasti verejného obstarávania môžete získať na internetových stránkach Úradu pre verejné obstarávanie a Elektronického kontraktačného systému.
Aktuálne správy

Pezinský Permoník 2019

Srdečne Vás pozývame na podujatie PEZINSKÝ PERMONÍK v dňoch od 9. do 11. augusta v dome kultúry Pezinok. Pezinský Permoník je Malokarpatská výstava a burza minerálov, fosílií a drahých kameňov. Zároveň je to kultúrne podujatie, ktoré organizuje Nezisková organizácia...

DSS a ZPB MEREMA sa stanú komunitnejšími

Bratislavský samosprávny kraj sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazal k prechodu poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na formu komunitnú a to aj postupne napĺňa. Za sebou má dôležitý krok a to schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok...

Zaži džungľu na vlnách Dunaja

Už tento víkend sa môžete prepádlovať cez najväčšiu džungľu Strednej Európy a to počas nevšedného podujatia Green Weeku s názvom Zaži džungľu. Milovníci vody sa tak môžu oddať vodáckemu dobrodružstvu na najväčšom zaplavovanom území Karpatskej kotliny. Prihlásiť sa dá...

Pezinský Permoník 2019

Srdečne Vás pozývame na podujatie PEZINSKÝ PERMONÍK v dňoch od 9. do 11. augusta v dome kultúry Pezinok. Pezinský Permoník je Malokarpatská výstava a burza minerálov, fosílií a drahých kameňov. Zároveň je to kultúrne podujatie, ktoré organizuje Nezisková organizácia...