Pripravované Všeobecne záväzné nariadenia BSK

V súčasnosti nie sú v procese prápravy žiadne návrhy Všeobecného záväzného nariadenia

Pošlite nám pripomienky k návrhom Všeobecných záväzných nariadení

4 + 4 =

Všeobecne záväzné nariadenia BSK

Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 4/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 28/2009 zo dňa 25. 02. 2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2009 zo dňa 17. 06. 2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 2/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 1/2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 1/2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – Prílohy

Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK

Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 4/2018, ktorým sa mení VZN BSK č. 2/2017 zo dňa 29.09.2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 3/2018, ktorým sa mení VZN BSK č. 2/2015 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 2/2018 – Participatívny rozpočet BSK na rok 2018, reguluje spôsob prijímania, vyhodnocovania, realizácie a zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov pre komunitné projekty.

Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 1/2018 – Podmienky poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom