Dopravný podnik chce nakúpiť spolu 90 nových trolejbusov a električiek

1746

Nákup nových vozidiel bude závisieť od získania finančných prostriedkov z eurofondov.

Dopravný podnik Bratislava plánuje v najbližších rokoch ďalšie veľké rozšírenie vozidlového parku elektrickej trakcie prostredníctvom eurofondov. Spolu by chcel nakúpiť 40 nových električiek a 50 nových trolejbusov. DPB pripravil štyri zámery národných projektov, prostredníctvom ktorých sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Nové električky

Nákup nových električiek plánuje realizovať prostredníctvom troch projektov, z ktorých zámery dvoch už boli schválené. V prvom projekte má ísť o nákup 10 jednosmerných veľkokapacitných električiek primárne pre Karlovesko-dúbravskú radiálu. Električky by mali mať dĺžku do 32,5 metra. Projekt má nadväzovať na dokončenie modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Odhadované náklady na nákup 10 električiek sú vo výške 24,5 mil. €, očakávané dodanie električiek má byť do 22 mesiacov od objednania.

V ďalšej etape DPB plánuje nakúpiť 20 jednosmerných veľkokapacitných električiek, taktiež s dĺžkou do 32,5 m. Aj tieto vozidlá majú byť určené primárne pre zmodernizované trate. Odhadované náklady na nákup 20 električiek sú vo výške 49 mil. €, očakávané dodanie električiek má byť do 27 mesiacov od objednania.

Tretím projektom, ktorého zámer bol predložený na rokovanie, ale zatiaľ ešte nebol schválený, je nákup 10 obojsmerných nízkopodlažných veľkokapacitných električiek. DPB uvádza medzi dôvodmi na nákup obojsmerných električiek ich využitie pri výlukách počas modernizácii tratí, ale taktiež v bežnej premávke, kde ako príklad uvádza posilové spoje na Karloveskej radiále po zastávku Riviéra, alebo spoje do Petržalky po Jungmannovu.

Súčasný počet 30 obojsmerných električiek sa podľa DPB javí ako nedostatočný, pretože z dlhodobých skúseností sa ukázalo, že v prevádzke sa dá pre vysoký počet nehôd udržiavať súčasne najviac 24 vozidiel, čo umožňuje ich prevádzkovanie najviac na dvoch linkách pri jednolinkovom variante, resp. na troch linkách pri dvojlinkovom variante.

Predpokladané náklady na nákup 10 obojsmerných električiek sú vo výške 26,2 mil. €, očakávané dodanie električiek má byť do 24 mesiacov od objednania.

Nové trolejbusy

Ďalším zámerom národného projektu, ktorý zatiaľ ešte nebol schválený, je nákup 50 nových trolejbusov na rozšírenie vozidlového parku DPB. V tomto projekte sa DPB uchádza o príspevok na nákup 16 veľkokapacitných 24-metrových trolejbusov s prídavným batériovým pohonom pre krátkodobú jazdu mimo napájania z trolejového vedenia, 11 hybridných sólo trolejbusov s prídavným batériovým pohonom s dojadzom aspoň 6 km mimo trolejového vedenia a 23 kĺbových (18-metrových) hybridných batériových trolejbusov s dojadzom minimálne 7,6 km mimo trolejového vedenia.

Veľkokapacitné dvojkĺbové trolejbusy plánuje DPB nasadiť na najvyťaženejšiu trolejbusovú linku 201 z Hlavnej stanice na Dolné hony. Hybridnými trolejbusmi by chcel DPB nahradiť viaceré autobusové linky, ktorých trasa z veľkej časti vedie pod trolejovým vedením. V zámere sa spomína napríklad linka 61 premávajúca medzi Hlavnou stanicou a Letiskom a zlúčenie linky 41 s trolejbusovou linkou 203.

Hybridné trolejbusy majú byť využívané aj na linke 210, kde sa predpokladá zatrolejovanie úseku Autobusová stanica – Nové SND, pričom by ďalej mohli trolejbusy mimo trolejového vedenia premávať až do terminálu pod Mostom SNP. V pláne je aj predĺženie trolejbusovej linky 209 z Trenčianskej ulice k novej panelákovej výstavbe na Hraničnej a Mlynských nivách.

Odhadované náklady na nákup 50 nových trolejbusov sú vo výške 41 mil. €.

Zdroj: imhd