Úvod Sociálne veci

Sociálne veci

Mapa sociálnych služieb

Aktuálne články z kategórie sociálne veci

Ďalšie články

Bratislavský kraj prijal Koncepciu inklúzie Rómov 

0
Zo skupín obyvateľstva Bratislavského kraja sú sociálnym vylúčením najviac ohrození seniori, deti a mládež, nízkopríjmoví pracujúci, ľudia bez domova, cudzinci a Rómovia. To zadefinovala Koncepcia sociálnej inklúzie. Práve otázku začleňovania marginalizovaných rómskych komunít sa kraj rozhodol...
Charitatívna dražba vína pre Centrum sociálnych služieb Karola Matulaya

Charitatívna dražba vína pre Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

0
Bratislavské legátstvo EVIRS vás s veľkou radosťou pozýva na druhú charitatívnu dražbu vína, ktorá sa koná s cieľom pomôcť tým, ktorí potrebujú našu podporu. Táto nesmierne hodnotná udalosť nesie so sebou poslanie dobra a...

Komunitné centrum v Malackách začína svoju činnosť

0
Komunitné centrum (KC), ktoré vzniklo pri Centre voľného času na Ulici Martina Rázusa, začína svoju činnosť. Centrum voľného času bude pri prevádzkovaní KC nadväzovať spoluprácu s rôznymi organizáciami. V stredu 13. septembra zástupcom týchto organizácií predstavili priestory...

Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

Evidencia prijímateľov sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

Koncepčné materiály a dôležité dokumenty

Právne predpisy a všeobecne záväzné nariadenia

Centrum pre rodiny v kríze

Registrácia sociálnych služieb

Register sociálnych služieb

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Prerozdelenie testov a OOPP zo SŠHR

Žiadosti a tlačivá

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovaní sociálnych služieb a dohľade nad poskytovaním sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti: 

  • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok ak ju nemôže poskytnúť vo svojich zariadeniach a ak s tým žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby súhlasí,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
  • vedie register poskytovateľov sociálnych služieb,
  • vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci

Kontakty

Úradné hodiny

Otázky a odpovede

Sprievodca

Koncepcia sociálnej inklúzie

Projekt Zmena 21


Projekt Rodinné pasy

Najčítanejšie články