Úvod Sociálne veci

Sociálne veci

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci

Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

Evidencia prijímateľov sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

Koncepčné materiály a dôležité dokumenty

Centrum pre rodiny v kríze

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Prerozdelenie testov a OOPP zo SŠHR

Žiadosti a tlačivá

Právne predpisy a všeobecne záväzné nariadenia

Kritéria BSK o súlade predloženej žiadosti s koncepciou

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovaní sociálnych služieb a dohľade nad poskytovaním sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti: 

  • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok ak ju nemôže poskytnúť vo svojich zariadeniach a ak s tým žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby súhlasí,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
  • vedie register poskytovateľov sociálnych služieb,
  • vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Aktuálne články z kategórie sociálne veci

Ďalšie články

Bratislavská polícia sa zaoberá prvými prípadmi kyberšikany

0
Bratislavská polícia sa zaoberá prvými prípadmi kyberšikany. Od 1. júla pribudla v rámci novely Trestného zákona definícia pojmu kyberšikany. Pod týmto pojmom rozumieme špecifický druh šikany, ktorý je realizovaný prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového...

Klaundoktori fungujú už viac ako šesť rokov

0
Poznáte ich najmä z detských oddelení nemocníc, no „zdravotní klauni“ pomáhajú aj v domovoch sociálnych služieb. Spolupráca Seniorcentra Staré Mesto a občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors funguje už viac ako šesť rokov. „Lekári-klauni“ chodia teraz...

Ďalší ročník Petržalskej letnej univerzity pre seniorov mal veľký úspech

0
Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s mestskou časťou Petržalka 16. júla dopísala ďalšiu kapitolu svojho letného príbehu plného nových vedomostí a poznatkov pre našich najstarších spoluobčanov. „Nesmierne nás teší, že Petržalská letná univerzita seniorov každým...

Úradné hodiny

Kontakty

Sprievodca

Informácia

Bratislavský samosprávny kraj oznamuje akreditovaným subjektom, právnickým osobám a  fyzickým osobám podľa § 71 ods. 1 písm. e)  zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že majú možnosť predkladať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2022
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú
v súlade s potrebami obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja a s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja, v termíne do 31. júla 2021.

Výzva

na podávanie projektov na rok 2022 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a  zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov
v súlade s § 76 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a  o sociálnej kuratele a   o  zmene a doplnení niektorých  zákonov, vypracovaných
v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja s názvom:

  1. „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie“,
  2. „Centrum pre rodiny v kríze“.

Termín predkladania projektov:  do 31. júla 2021.

Koncepcia sociálnej inklúzie

Nájdete nás aj na Facebooku

Najčítanejšie články