Úvod Sociálne veci

Sociálne veci

Vážené obyvateľky a obyvatelia bratislavského kraja,

prizývame Vás k spolupráci na tvorbe Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2024 až 2030. Je to jedinečná možnosť ovplyvniť ďalšie smerovanie rozvoja sociálnych služieb v nasledujúcich rokoch, vyjadriť svoj názor na dostupnosť súčasných sociálnych služieb v kraji a uviesť tie, ktoré Vám chýbajú teraz, alebo si myslíte, že by Vám mohli chýbať v budúcnosti.

Vypracovať koncepciu rozvoja sociálnych služieb je povinnosť, ktorú vyšším územným celkom ukladá zákon o sociálnych službách a bratislavský kraj má ambíciu zmapovať reálne potreby obyvateľov kraja, seniorov, zdravotne znevýhodnených, detí a rodín, poskytovateľov sociálnych služieb  a osôb ohrozených sociálnym vylúčením.

Vyplnením dotazníka nám pomôžete túto ambíciu naplniť.

https://forms.gle/e8tUPUu6UUWDDqtq6

Mapa sociálnych služieb

Aktuálne články z kategórie sociálne veci

Ďalšie články

Ocenenie v sociálnej oblasti: Katarína Schügerlová

0
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má...

Centrum voľného času v Malackách vás srdečne pozýva na netradičnú súťaž, ktorá spojí tvorivosť,...

0
Organizátor: Centrum voľného času v Malackách Poslanie súťaže: Vytvoriť umelecké dielka z odpadového materiálu. Téma: Veselá ZOO Technika: Ľubovoľná Kategórie: kategória: materské školy kategória: I. stupeň základných škôl, školské kluby Súťažiť môžu individuálne aj skupinové práce. Tieto súťažné aktivity nejen rozvíjajú fantáziu...

Domov sociálnych služieb v Báhoni hľadá nových kolegov

0
Domov sociálnych služieb v Báhoni otvára dvere pre zanietených a zodpovedných profesionálov, ktorí majú záujem prispieť k starostlivosti a pohodliu obyvateľov. DSS v Báhoni momentálne hľadá kvalifikovaných uchádzačov na nasledovné pozície: 1. Zdravotná sestra Hľadáme zdravotnú...

Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

Evidencia prijímateľov sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

Koncepčné materiály a dôležité dokumenty

Právne predpisy a všeobecne záväzné nariadenia

Centrum pre rodiny v kríze

Registrácia sociálnych služieb

Register sociálnych služieb

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Prerozdelenie testov a OOPP zo SŠHR

Žiadosti a tlačivá

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovaní sociálnych služieb a dohľade nad poskytovaním sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti: 

  • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok ak ju nemôže poskytnúť vo svojich zariadeniach a ak s tým žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby súhlasí,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
  • vedie register poskytovateľov sociálnych služieb,
  • vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci

Kontakty

Úradné hodiny

Otázky a odpovede

Sprievodca

Koncepcia sociálnej inklúzie

Projekt Zmena 21


Projekt Rodinné pasy

Najčítanejšie články