Úvod Sociálne veci

Sociálne veci

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci

Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

Evidencia prijímateľov sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

Koncepčné materiály a dôležité dokumenty

Centrum pre rodiny v kríze

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Prerozdelenie testov a OOPP zo SŠHR

Žiadosti a tlačivá

Právne predpisy a všeobecne záväzné nariadenia

Kritéria BSK o súlade predloženej žiadosti s koncepciou

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovaní sociálnych služieb a dohľade nad poskytovaním sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti: 

  • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok ak ju nemôže poskytnúť vo svojich zariadeniach a ak s tým žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby súhlasí,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
  • vedie register poskytovateľov sociálnych služieb,
  • vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Aktuálne články z kategórie sociálne veci

Ďalšie články

Staré Mesto spúšťa bezplatnú právnu poradňu

0
Neviete si rady s právnym problémom? Ľahká pomoc. Staré Mesto spustilo bezplatnú právnu poradňu. Bezplatné právne poradenstvo bude poskytované vždy prvú stredu v mesiaci, od 13.00 do 16.00 h. na miestnom úrade na Vajanského nábreží....
Permakultúrna záhrada v Domove sociálnych služieb prof. Karola Matulaya na Lipského

Hľadáme najkrajšiu záhradku zariadenia sociálnych služieb

0
Začiatok leta prijímateľom sociálnych služieb spestríme súťažou o najkrajšiu záhradku. Víťaznému zariadeniu ju pomôžeme ešte viac skrášliť. "Naším cieľom je spestriť chvíle prijímateľom sociálnej služby, ktorí majú v dôsledku pandemickej situácie dlhodobo obmedzené možnosti aktivizácie a trávenia...

Dúbravka chystá nový plán sociálnej pomoci. Zapojte sa a vyplňte dotazník

0
Tento rok pripravuje mestská časť Dúbravka dôležitý strategický dokument. Je ním Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý bude určovať priority pre rozvoj sociálnych služieb a sociálnej pomoci na nasledujúcich piatich rokov. Súčasťou komunitného plánovania je zisťovanie...

Úradné hodiny

Kontakty

Sprievodca

Informácia

Bratislavský samosprávny kraj oznamuje akreditovaným subjektom, právnickým osobám a  fyzickým osobám podľa § 71 ods. 1 písm. e)  zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že majú možnosť predkladať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2022
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú
v súlade s potrebami obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja a s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja, v termíne do 31. júla 2021.

Výzva

na podávanie projektov na rok 2022 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a  zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov
v súlade s § 76 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a  o sociálnej kuratele a   o  zmene a doplnení niektorých  zákonov, vypracovaných
v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja s názvom:

  1. „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie“,
  2. „Centrum pre rodiny v kríze“.

Termín predkladania projektov:  do 31. júla 2021.

Koncepcia sociálnej inklúzie

Nájdete nás aj na Facebooku

Najčítanejšie články