Úvod Sociálne veci

Sociálne veci

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci

Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

Evidencia prijímateľov sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

Koncepčné materiály a dôležité dokumenty

Centrum pre rodiny v kríze

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Prerozdelenie testov a OOPP zo SŠHR

Žiadosti a tlačivá

Právne predpisy a všeobecne záväzné nariadenia

Kritéria BSK o súlade predloženej žiadosti s koncepciou

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovaní sociálnych služieb a dohľade nad poskytovaním sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti: 

  • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok ak ju nemôže poskytnúť vo svojich zariadeniach a ak s tým žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby súhlasí,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
  • vedie register poskytovateľov sociálnych služieb,
  • vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Aktuálne články z kategórie sociálne veci

Ďalšie články

Ružinov zvýšil výšku jednorazového príspevku v hmotnej núdzi

0
Bratislavský Ružinov zvýšil výšku nenávratných finančných príspevkov v hmotnej a náhlej hmotnej situácii. Pre rodiny s deťmi sa horná hranica príspevku zvýšila z pôvodných 160 eur na 300 eur, pre jednotlivcov (nezamestnaní, dôchodcovia) zo...

Ceny nehnuteľností porastú v roku 2022 o dvojciferné percentá

0
Napriek vlaňajším cenovým skokom bude dvojciferný cenový nárast nehnuteľností na Slovensku zrejme pokračovať aj v tomto roku. Medzera medzi dopytom a ponukou na realitnom trhu je totiž taká veľká, že ju nedokáže zaplniť ani...

Slováci cez portál ĽudiaĽuďom.sk poslali vlani ľuďom v núdzi vyše 3,1 milióna eur

0
Aj v uplynulom roku 2021 ukázali Slováci svoju spolupatričnosť, keď cez darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk poslali núdznym 3.149.565 eur. Aj na darcovstve sa odrazil už druhý pandemický rok a zhoršujúca sa ekonomická situácia mnohých ľudí....

Úradné hodiny

Kontakty

Otázky a odpovede

Sprievodca

Koncepcia sociálnej inklúzie

Nájdete nás aj na Facebooku

Najčítanejšie články