Úvod Sociálne veci

Sociálne veci

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci

Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

Evidencia prijímateľov sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

Koncepčné materiály a dôležité dokumenty

Centrum pre rodiny v kríze

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Prerozdelenie testov a OOPP zo SŠHR

Žiadosti a tlačivá

Právne predpisy a všeobecne záväzné nariadenia

Kritéria BSK o súlade predloženej žiadosti s koncepciou

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovaní sociálnych služieb a dohľade nad poskytovaním sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti: 

  • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok ak ju nemôže poskytnúť vo svojich zariadeniach a ak s tým žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby súhlasí,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
  • vedie register poskytovateľov sociálnych služieb,
  • vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Aktuálne články z kategórie sociálne veci

Ďalšie články

Staromestské športové hry rozhýbali desiatky seniorov

0
Železná studnička, Partizánska lúka, päť disciplín, krásny jesenný deň. Tradičné Staromestské športové hry seniorov o Pohár starostky Starého Mesta, ktoré minulý rok nečakane zastavila pandemická situácia, sú späť. Tohtoročným prekvapením bolo obhájenie víťazstva spred dvoch...

Dobré srdce: Národná cena starostlivosti, ocenenie “hrdinov” – sociálnych pracovníkov

0
V priestoroch Starej Tržnice sa konal tento týždeň Gala večer odovzdávania cien víťazom Národnej ceny starostlivosti „Dobré srdce“, ktorý bol plný emócií. Anketa „Dobré srdce“ o najlepších pracovníkov v sociálnych službách – 2. ročník, bola vyhlásená Asociáciou...
Orientácia na mape

Takto vyzeral Pestrý deň v župnom Domove sociálnych služieb Rozsutec

0
V jeden krásny septembrový deň roku 2021 DSS Rozsutec zorganizoval dvanásty ročník športového podujatia Pestrý deň. Len čo sa súťažiaci zaregistrovali a prevzali si súťažné kartičky a čísla, mohla sa začať súťaž výhry chtivých družstiev na Partizánskej...

Úradné hodiny

Kontakty

Sprievodca

Koncepcia sociálnej inklúzie

Nájdete nás aj na Facebooku

Najčítanejšie články