Úvod Sociálne veci

Sociálne veci

Mapa sociálnych služieb

Aktuálne články z kategórie sociálne veci

Ďalšie články

Noc vonku opäť vyjadrí spolupatričnosť s ľuďmi bez domova

0
Na zhoršujúcu sa situáciu ľudí bez domova i tých najchudobnejších opäť upozorní podujatie Noc vonku 2022 v Bratislave. Skupinové prespatie pod holým nebom organizuje po dvoch rokoch pandemických opatrení občianske združenie Vagus, ktoré v...

Klienti zariadenia sociálnych služieb Rosa navštívili koncert Slovenskej filharmónie

0
Slovenská filharmónia vstúpila do 74. koncertnej sezóny. Začína novým cyklom Hudobnej akadémie a prvými návštevníkmi boli aj klienti župného Zariadenia sociálnych služieb ROSA. Koncert s názvom „Sprievodca orchestrom“ a jeho vnímanie klientmi nám sprostredkovala pani...

Viete, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

0
Aj tieto Vianoce sa môžete zapojiť do celoslovenskej výzvy a potešiť niekoho, kto nečaká darček. Naplňte krabicu od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov. Často je to jediný darček, ktorý dostanú, preto do krabice...

Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

Evidencia prijímateľov sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

Koncepčné materiály a dôležité dokumenty

Právne predpisy a všeobecne záväzné nariadenia

Centrum pre rodiny v kríze

Registrácia sociálnych služieb

Register sociálnych služieb

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Prerozdelenie testov a OOPP zo SŠHR

Žiadosti a tlačivá

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovaní sociálnych služieb a dohľade nad poskytovaním sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti: 

  • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok ak ju nemôže poskytnúť vo svojich zariadeniach a ak s tým žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby súhlasí,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
  • vedie register poskytovateľov sociálnych služieb,
  • vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci

Kontakty

Úradné hodiny

Otázky a odpovede

Sprievodca

Koncepcia sociálnej inklúzie

Najčítanejšie články