Úvod Sociálne veci

Sociálne veci

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci

Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

Evidencia prijímateľov sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

Koncepčné materiály a dôležité dokumenty

Centrum pre rodiny v kríze

Registrácia poskytovateľov sociálnych služieb

Register poskytovateľov sociálnych služieb

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Prerozdelenie testov a OOPP zo SŠHR

Žiadosti a tlačivá

Právne predpisy a všeobecne záväzné nariadenia

Kritéria BSK o súlade predloženej žiadosti s koncepciou

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovaní sociálnych služieb a dohľade nad poskytovaním sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti: 

  • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok ak ju nemôže poskytnúť vo svojich zariadeniach a ak s tým žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby súhlasí,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
  • vedie register poskytovateľov sociálnych služieb,
  • vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Aktuálne články z kategórie sociálne veci

Ďalšie články

Národný projekt Zdravé komunity 3B – projekt pomoci pre ohrozené skupiny

0
Zdravotný stav populácie žijúcej v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením je podľa odborníkov v porovnaní s majoritnou populáciou výrazne horší. Očakávaná dĺžka života pri narodení je napríklad v marginalizovaných rómskych komunitách pri porovnaní s ostatnou...

Klienti Domova sociálnych služieb Kampino pomáhajú slabším

0
Klienti Domova sociálnych služieb Kampino majú záujem rozvíjať svoje zručnosti. Prečo ich potom nevyužiť na pomoc ešte slabším? Zariadenie napísalo projekt „Ateliér – rozvoj komunitnej spolupráce“ a poslali na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny...

Divadlo bez domova pozýva na divadelné predstavenie SNY

0
Divadlo bez domova vás pozýva na divadelné predstavenie SNY, ktoré uvedie v stredu 29. júna o 19:00 v ľavom krídle Pisztoryho paláca na Štefánikovej 25 v Bratislave. Vstup na predstavenie je zdarma. Sny sú neoddeliteľnou...

Úradné hodiny

Kontakty

Otázky a odpovede

Informácia

Bratislavský samosprávny kraj oznamuje akreditovaným subjektom, právnickým osobám a fyzickým osobám podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že majú možnosť predkladať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2023 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú v súlade s potrebami obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja a s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja, v termíne do 31. júla 2022

Informácia o predkladaní žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2023

Výzva

na podávanie projektov na rok 2023 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov v súlade s § 76 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypracovaných v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja s názvom:

  1. „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie“,
  2. „Centrum pre rodiny v kríze“.

Termín predkladania projektov: do 31. júla 2022

Výzva na podávanie projektov pre rok 2023

Sprievodca

Koncepcia sociálnej inklúzie

Nájdete nás aj na Facebooku

Najčítanejšie články