Úvod Sociálne veci

Sociálne veci

Aktuálne články z kategórie sociálne veci

Ďalšie články

Centrá rodinného typu sa stávajú realitou. Aj vďaka deinštitucionalizácii zariadení sociálnych služieb

0
Bratislavský samosprávny kraj spustil projekt deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb. Vďaka tomu sa veľké domovy sociálnych služieb zmenia na menšie zariadenia rodinného typu. Župan Juraj Droba poklepal základný kameň stavieb dvoch projektov v...

V Starom Meste vznikne Dobrý dom

0
Staré Mesto založí novú neziskovú organizáciu Dobrý dom so sídlom na Karpatskej ulici, ktorá bude plne pod kontrolou mestskej časti. Samospráve má pomôcť zachrániť budovu bývalej organizácie Maják nádeje, predísť prípadnému konkurzu...
Župné zariadenie MEREMA je jedným z prvých, kde prebehne deinštitucionalizácia

Meníme zariadenia sociálnych služieb. Budú menšie a rodinné

0
Kraj spúšťa deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb. Vzniknú centrá rodinného typu. Synonymami tohto zložito znejúceho slovíčka sú transformácia a premena. Týka sa zariadení sociálnych služieb. V praxi to znamená nahradenie kapacitne veľkých domovov sociálnych služieb malými komunitami prijímateľov...

Dokumenty

Prerozdelenie OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov SS a subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí – 06_2020

Prerozdelenie OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov SS a subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí – 05_2020

Priemerné bežné výdavky za rok 2019 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách

Priemerné príjmy z platenia úhrad za rok 2019

Priemerné bežné výdavky za rok 2019

Distribúcia OOPP zo Správy štátnych hmotných rezerv do ZSS v pôsobnosti BSK – marec/apríl 2020

Prerozdelenie OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov SS zriadených/založených obcou/mestom – 04_2020

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Dôvodom spracovania informačného materiálu „Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja“ a jeho predloženia na rokovanie Zastupiteľstva BSK je záujem informovať o stave zabezpečenia sociálnych služieb Bratislavským samosprávnym krajom osobám regiónu, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, z dôvodu straty bývania ako aj pre svoje životné návyky, spôsob života a pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb. Cieľom je poukázať na rozsah sociálnych služieb, ktoré Bratislavský samosprávny kraj v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 v rámci svojich kompetencií občanom regiónu zabezpečil. Materiál tiež informuje o nových poskytovateľoch sociálnych služieb zapísaných v roku 2019 do Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Bratislavským samosprávnym krajom, o výmaze poskytovateľov sociálnych služieb z registra a dôvodoch ich výmazu a tiež o podpore sociálnych programov a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately.

Záverečná časť materiálu v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023, informuje o plnení hlavných cieľov a aktivitách BSK na dosiahnutie stanovených priorít rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK a v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019-2021, informuje o plnení priorít a cieľov rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny.

Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavský samosprávny kraj za rok 2019

Sprievodca

Nájdete nás aj na Facebooku

Najčítanejšie články