Úvod Sociálne veci

Sociálne veci

Aktuálne články z kategórie sociálne veci

Ďalšie články

Terasa v Petržalke pri škôlke na Jankolovej sa dočkala rekonštrukcie

0
Havarijný stav terasy pri materskej škole na Jankolovej ulici v Petržalke je už minulosťou vďaka rekonštrukcii, ktorá vzišla zo spolupráce Mestskej časti Bratislava-Petržalka a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Okrem terasy prešli obnovou aj podperné stĺpy terasy, prístupová rampa a realizovala sa výstavba bočného oceľového schodiska.
"Slniečkovú" súťaž sme vyhodnotili len nedávno. Pre veľký úspech spúšťame ďalšiu

“Slniečková” súťaž pre zariadenia sociálnych služieb mala úspech. Vyhlasujeme ďalšiu

0
Pre všetkých klientov zariadení sociálnych služieb v bratislavskom regióne sme pripravili veselú súťaž, ktorá im spríjemní sychravé dni. Naše kolegyne z Odboru sociálnych vecí v lete vymysleli súťaž pre všetky zariadenia sociálnych...

Pestrý deň v Domove sociálnych služieb Rozsutec

0
Aj počas koronavírusových obmedzení sa prijímatelia sociálnych služieb môžu tešiť z pekných všedných i netradičných dní.   Netradičný Pestrý deň zažili prijímatelia v Domovu sociálnych služieb Rozsutec na svojom krásnom zelenom dvore...

Dokumenty

Prerozdelenie rýchlotestov na COVID – 19 a OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov SS založených_zriadených obcou_mestom – 09_2020

Prerozdelenie rýchlotestov na COVID – 19 a OOPP zo SŠHR pre verejných poskytovateľov SS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – 08_2020

Prerozdelenie OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov SS a subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí – 06_2020

Prerozdelenie OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov SS a subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí – 05_2020

Priemerné bežné výdavky za rok 2019 v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách

Priemerné príjmy z platenia úhrad za rok 2019

Priemerné bežné výdavky za rok 2019

Distribúcia OOPP zo Správy štátnych hmotných rezerv do ZSS v pôsobnosti BSK – marec/apríl 2020

Prerozdelenie OOPP zo SŠHR pre neverejných a verejných poskytovateľov SS zriadených/založených obcou/mestom – 04_2020

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Dôvodom spracovania informačného materiálu „Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja“ a jeho predloženia na rokovanie Zastupiteľstva BSK je záujem informovať o stave zabezpečenia sociálnych služieb Bratislavským samosprávnym krajom osobám regiónu, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, z dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, z dôvodu straty bývania ako aj pre svoje životné návyky, spôsob života a pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb. Cieľom je poukázať na rozsah sociálnych služieb, ktoré Bratislavský samosprávny kraj v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 v rámci svojich kompetencií občanom regiónu zabezpečil. Materiál tiež informuje o nových poskytovateľoch sociálnych služieb zapísaných v roku 2019 do Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Bratislavským samosprávnym krajom, o výmaze poskytovateľov sociálnych služieb z registra a dôvodoch ich výmazu a tiež o podpore sociálnych programov a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately.

Záverečná časť materiálu v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 – 2023, informuje o plnení hlavných cieľov a aktivitách BSK na dosiahnutie stanovených priorít rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK a v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019-2021, informuje o plnení priorít a cieľov rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK pre ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodiny.

Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavský samosprávny kraj za rok 2019

Koncepcia sociálnej inklúzie

Sprievodca

Nájdete nás aj na Facebooku

Najčítanejšie články