Úvod Sociálne veci

Sociálne veci

Mapa sociálnych služieb

Aktuálne články z kategórie sociálne veci

Ďalšie články
Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK

Sociálne služby sú nielen pre chudobných. Týkajú sa každého z nás (PODCAST)

0
Starnúce obyvateľstvo, nedostatočné kapacity zariadení sociálnych služieb, a aby toho nebolo málo, tak aj čoraz viac ľudí ohrozených chudobou. Áno, aj v najbohatšom regióne Slovenska, v Bratislavskom kraji. Aké kompetencie má župa v oblasti sociálnych...
socialna vydajna karlova ves

Karlova Ves zriadila sociálnu výdajňu potravín

0
Čerstvé pečivo, mliečne výrobky, ovocie, zelenina, cestoviny ale aj sladkosti. To všetko môže pomôcť obyvateľom Karlovej Vsi, ktorí sa ocitli v núdzi. Novootvorená sociálna výdajňa im dvakrát týždenne pomáha preklenúť najťažšie životné obdobie. Karloveskú sociálnu...
Predseda BSK Juraj Droba

Kohézna politika EÚ má byť aj po roku 2027 prístupná pre všetky regióny EÚ....

0
V Bruseli sa uskutočnilo politicko-expertné podujatie organizované v rámci iniciatívy „Cohesion Alliance“. Medzi hlavnými rečníkmi podujatia, zameraného na predstavenie strategickej vízie pre kohéznu politiku, bol aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Konferencia sa...

Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

Evidencia prijímateľov sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb

ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

Koncepčné materiály a dôležité dokumenty

Právne predpisy a všeobecne záväzné nariadenia

Centrum pre rodiny v kríze

Registrácia sociálnych služieb

Register sociálnych služieb

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Prerozdelenie testov a OOPP zo SŠHR

Žiadosti a tlačivá

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovaní sociálnych služieb a dohľade nad poskytovaním sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj v rozsahu svojej pôsobnosti: 

  • poskytuje základné sociálne poradenstvo,
  • je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok ak ju nemôže poskytnúť vo svojich zariadeniach a ak s tým žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby súhlasí,
  • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
  • vedie register poskytovateľov sociálnych služieb,
  • vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupuje pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov.

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci

Kontakty

Úradné hodiny

Otázky a odpovede

Sprievodca

Koncepcia sociálnej inklúzie

Projekt Zmena 21


Projekt Rodinné pasy

Najčítanejšie články