Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie:

  • predchádzania vzniku krízových situácií v rodine,
  • ochrany práv a právom chránených záujmov detí,
  • predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
  • na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.

Súvisiace dokumenty:

Informácia o predkladaní žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2022

Výzva na podávanie projektov pre rok 2022

Informácia o predkladaní žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2021

Výzva na podávanie projektov pre rok 2021

Metodická pomôcka

VZN BSK č. 4/2019

VZN BSK č. 28/2009 (zapracované VZN BSK č. 37/2010, VZN BSK č. 44/2011 a VZN BSK č. 3/2014)

VZN BSK č. 3/2014

VZN BSK č. 44/2011

VZN BSK č. 37/2010

VZN BSK č. 28/2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Príloha č. 1 k VZN BSK č. 28/2009 – Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu BSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Prílohy 1 až 4 k Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie SPODaSK.

Príloha č. 1 k Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení SPODaSK na rok 2020

Príloha č. 2 k Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení SPODaSK na rok 2020

Príloha č. 3 k Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení SPODaSK na rok 2020

Príloha č. 4 k Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení SPODaSK na rok 2020

Sociálne programy BSK

Centrum pre rodiny v kríze

Rozvod, výkon trestu, poruchy hyperaktivity u detí … to všetko sú situácie, ktoré zasahujú do života rodičov i detí a ktoré môžu veľmi vážne ohroziť základné funkcie rodiny. Nie každý zvláda takéto krízové situácie, nie každá rodina sa vie s obdobnými udalosťami vyrovnať. V tom horšom prípade rodina prestáva byť bezpečným miestom pre jej členov a následky môžu byť závažné, ba až tragické.

Aby k tomu nedošlo, potrebuje rodina pomoc a podporu. Takouto oporou je – Centrum pre rodiny v kríze, ktoré pomáha členom rodiny v jej prvotnej fáze životnej krízy a prispieva k upevňovaniu vzťahov v rodine.

Viac o centre pre rodiny v kríze nájdete tu

Leták – Centrum pre rodiny v kríze

Sociálny program “Centrum pre rodiny v kríze”