Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie:

  • predchádzania vzniku krízových situácií v rodine,
  • ochrany práv a právom chránených záujmov detí,
  • predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
  • na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.

Podľa § 88 zákona č. 305/2005 Z. z. môže poskytovať akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) alebo obci finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona, ak je to v súlade s potrebami obyvateľov územia vyššieho územného celku.

Súvisiace dokumenty:

Informácia o predkladaní žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2024

Výzva na podávanie projektov pre rok 2024

Metodická pomôcka

Pre tlačenú formu podania žiadosti – Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu BSK na vykonávanie opatrení SPODaSK

Pre tlačenú formu podania žiadosti – Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov

Pre elektronickú formu podania žiadosti – Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu BSK na vykonávanie opatrení SPODaSK

Pre elektronickú formu podania žiadosti – Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Prílohy 1 až 4 k Zmluvám o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie SPODaSK.

Príloha č. 1 k Zmluve SPODaSK na r. 2023

Príloha č. 2 k Zmluve SPODaSK na r. 2023

Príloha č. 3 k Zmluve SPODaSK na r. 2023

Príloha č. 4 k Zmluve SPODaSK na r. 2023