Úvod Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027

Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027

Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027

Rady partnerstva sú vytvárané z iniciatívy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, za spolupráce subjektov miestnej a regionálnej samosprávy a ich pôsobenie upravuje Štatút Rady partnerstva. Štatút RP BSK, Preambula

Rada partnerstva bude v novom programovom období 2021-2027 zohrávať kľúčovú úlohu pri implementácii Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK (ďalej len PHRSR). Je potrebné ju vnímať ako regionálnu platformu, ktorá sa bude skladať z členov zastupujúcich jednak samosprávny kraj, miestnu územnú samosprávu (mestá, obce a združenia obcí) a štát, ale aj podnikateľský a akademický sektor, školstvo a občiansku spoločnosť v našom území.

Nový územný koncept:

V programovom období 2021-2027 bude existovať už len jeden operačný program – OP Slovensko. Jeho implementácia v regiónoch bude fungovať prostredníctvom 8 integrovaných územných stratégii, podľa existujúcich krajov (tzn. stratégie, ktorá bude obsahovať všetky projekty, ktoré budú financované zo zdrojov EÚ; ďalej len IÚS). Základom pre IÚS BSK bude PHRSR BSK, ktoré schvaľuje zastupiteľstvo BSK avšak samotnú IÚS už bude schvaľovať Rada partnerstva. Hlavnou črtou nového konceptu je odklon od dopytového systému.

 

Rada partnerstva bude teda zodpovedná za prípravu a implementáciu IÚS v rozsahu svojej pôsobnosti. Gestorom prípravy a implementácie IÚS je BSK v úzkej spolupráci s hl. mestom SR Bratislavou. Rada bude schvaľovať vybrané projekty, ktoré budú podporené v rámci jednotlivých integrovaných balíčkov. Pri výbere projektov však budú kľúčovými kritériami disponibilnosť zdrojov, miera a efektívnosť akou daný projektový zámer prispieva k naplneniu cieľov či jeho pripravenosť.

Úlohy Rady partnerstva:

  • Koordinuje tvorbu návrhu IÚS
  • Koordinuje tvorbu a aktualizáciu zásobníka projektových zámerov
  • Zo zásobníka projektov schvaľuje vybrané projektové zámery, ktoré budú podporené v rámci jednotlivých integrovaných projektových balíčkov
  • Iniciuje aktualizáciu IÚS
  • Spolupodieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie IÚS

Základné dokumenty

Základnými dokumentami, ktorým sa Rada partnerstva BSK riadi, je Štatút a rokovací poriadok Rady partnerstva BSK:

Rokovací poriadok RP BSK

Štatút RP BSK

Menu

Najbližšie zasadnutie

Rady partnerstva

Najbližšie stretnutie

Tematických komisií

Aktuálne články