Úlohy rady partnerstva

Rada partnerstva je zodpovedná za prípravu, schvaľovanie, riadenie realizácie, monitorovanie a hodnotenie implementácie IÚS v rozsahu svojej pôsobnosti. Okrem tvorby a aktualizácie stratégie je úlohou Rady partnerstva aj schvaľovanie vybraných projektových zámerov a projektov, určených na podporu v rámci jednotlivých integrovaných územných investícií. Pri výbere projektov budú kľúčovými kritériami disponibilnosť zdrojov, miera a efektívnosť, akou daný projektový zámer prispieva k naplneniu cieľov IÚS či jeho pripravenosť.

Na základe svojho štatútu Rada partnerstva vykonáva nasledovné úlohy:

 • volí a odvoláva svojho podpredsedu,
 • koordinuje tvorbu návrhu IÚS,
 • zodpovedá za prípravu IÚS v rozsahu vízie, cieľov, priorít, strategických investičných balíčkov a merateľných ukazovateľov pre jednotlivé špecifické ciele,
 • rokuje o návrhu IÚS resp. jej aktualizácie, formuluje pripomienky a spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi za účelom vyriešenia vznesených pripomienok a za účelom dosiahnutia dohody o znení návrhu IÚS,
 • schvaľuje návrh IÚS,
 • koordinuje a iniciuje tvorbu, zostavuje, aktualizuje zásobník projektových zámerov,
 • schvaľuje v takte programového rozpočtovania zo zásobníka projektov vybrané projektové zámery, ktoré budú podporené v rámci jednotlivých integrovaných projektových balíčkov a alokáciách im určených (tieto projekty sú vedené v zozname projektov určených na financovanie). Minimálnymi kritériami pre výber projektového zámeru zo zásobníka projektov na podporu sú disponibilnosť zdrojov, miera a efektívnosť, akou daný projektový zámer prispieva k naplneniu cieľov IÚS, jeho pripravenosť, udržateľnosť a vecný a časový súlad s procesom implementácie IÚS,
 • schvaľuje kombinované projektové zámery pre aktivity územnej samosprávy a štátnej správy na základe záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy (alebo príslušných orgánov štátnej správy) o pripustení financovania štátnej aktivity/aktivít zo zdrojov Programu Slovensko alebo z iných programov,
 • schvaľuje žiadateľa, ktorý je poverený vypracovaním projektového zámeru pre integrovanú územnú investíciu,
 • schvaľuje žiadateľa, ktorý je poverený vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko pre aktivity územnej samosprávy,
 • schvaľuje vyradenie projektového zámeru zo zoznamu podporovaných zámerov, ak žiadateľ nepredloží žiadosť, vychádzajúcu z projektového zámeru na administratívne posúdenie možnosti financovania na RO v stanovenom termíne,
 • schvaľuje zmenu stanoveného termínu najneskoršieho začiatku realizácie projektu v zozname projektových zámerov, resp. iné zmeny v projektovom zámere,
 • iniciuje aktualizáciu IÚS,
 • vydáva odporúčania pre zlepšenie implementácie IÚS pre riadiaci orgán (ďalej len „RO“),
 • spolupodieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie IÚS z pohľadu dosahovania cieľov rozvoja, vrátane návrhu a schválenia zmien v súlade s výsledkami hodnotenia,
 • berie na vedomie správy o príprave a implementácii IÚS predkladané RO,
 • poskytuje súčinnosť RO pri priebežnom, ako aj konečnom monitorovaní a hodnotení implementácie IÚS,
 • vykonáva činnosť za účelom harmonického rozvoja a efektívneho prepojenia s územím Trnavského kraja a Nitrianskeho kraja,
 • vykonáva ďalšie činnosti vyplývajúce z tohto Štatútu na základe požiadavky členov Rady partnerstva,
 • schvaľuje svoj rokovací poriadok.