Úvod Dôležité dokumenty

Dôležité dokumenty

Dôležité dokumenty

Etický_kódex
1.5 MB
Pracovný poriadok 21.10.2021
10.9 MB
Schema organizacnej struktury 01_04_2021
53.9 KB
Prehľad najdôležitejších predpisov upravujúcich kompetencie Bratislavského samosprávneho kraja

 • Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
  Upravuje postavenie samosprávneho kraja, ktorý je zo zákona právnickou osobou. Územný obvod samosprávneho kraja a aj jeho sídlo je možné meniť iba zákonom. Orgánmi samosprávneho kraja sú zastupiteľstvo samosprávneho kraja a predseda samosprávneho kraja. Vo veciach územnej samosprávy možno samosprávnemu kraju ukladať povinnosti len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 • Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky (tzv. malý kompetenčný zákon). 
  Upravuje prenesenie kompetencií, ktoré doposiaľ vykonávali orgány štátu na orgány samosprávy obcí, miest a samosprávnych krajov. Samosprávny kraj uskutočňuje tento výkon verejnej správy v rámci samosprávnej tzv. originálnej kompetencie alebo len ako prenesený výkon štátnej správy.

Pôsobnosti na jednotlivých úsekoch prechádzali na samosprávny kraj postupne a to:

s účinnosťou od 1. januára 2002 :

 • prechod pôsobnosti na úseku dráh (zákon č. 164/1996 Z.z. o dráhach)
 • nové pôsobnosti na úseku civilnej obrany (zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva)
 • prechod pôsobnosti na úseku školstva v oblasti vzniku „ právnej subjektivity“ škôl (zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl)
 • pôsobnosti na úseku cestovného ruchu a regionálneho rozvoja (zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja) 

s účinnosťou od 1. apríla 2002:

 • pôsobnosti na úseku cestnej dopravy (zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave)
 • pôsobnosti na úseku sociálnej pomoci (zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci)
 • pôsobnosti na úseku divadelnej činnosti (zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti)
 • pôsobnosti na úseku múzeí a galérií (zákon č. 115/1987 Z.z. o múzeách a galériách)
 • pôsobnosti na úseku osvetovej činnosti (zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti)
 • pôsobnosti na úseku knižníc (zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach)

s účinnosťou od 1. júla 2002 :

 • pôsobnosti na úseku školstva a školských zariadení (zákon č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, od 1.1.2004 je tento zákon zrušený a je účinný zákon č. 596//2003 Z.z. , ďalej zákon č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach)
 • pôsobnosti na úseku sociálnej pomoci (zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci)
 • pôsobnosti na úseku telesnej kultúry (zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre)
 • pôsobnosti na úseku zdravotnej starostlivosti (okrem pôsobnosti účinnej až od 1.1.2003) 
 • zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
 • pôsobnosti na úseku humánnej farmácie (zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach) 

s účinnosťou od 1. januára 2003 :

 • pôsobnosti na úseku sociálnej pomoci (zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci)
 • pôsobnosti na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku )
 • pôsobnosť na úseku zdravotníctva a to prechod zriaďovateľskej kompetencie k rôznym zariadeniam v zákone vymenovaných (zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti) 

s účinnosťou od 1. januára 2004 :

 • pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách)
 • Zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
  V súvislosti s prechodom kompetencií na samosprávne kraje došlo aj k prevodu majetku Slovenskej republiky na krajské samosprávy, ktorý budú tento majetok pri výkone svojich pôsobnosti využívať. Zákon upravuje majetok vyššieho územného celku, nakladanie s ním a majetkové postavenie vyššieho územného celku a stanoví ktoré veci z majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky prechádzajú do vlastníctva vyššieho územného celku.