Úvod Úrad BSK Dotácie

Dotácie

Dotácie Bratislavského samosprávneho kraja pre rok 2022

Vyúčtovanie dotácií BSK

ZMENA V POSTUPE NA VYÚČTOVANIE DOTÁCIE: Návod na vyúčtovanie dotácií BSK nájdete TU.

Vyúčtovanie poskytnutých dotácií v roku 2022

Individuálne dotácie 2022

Bratislavská regionálna dotačná schéma

BRDS

Dokumenty na stiahnutie

Archív výziev a poskytnutých dotácií Bratislavského samosprávneho kraja

Postup pri podávaní žiadosti

DÔLEŽITÁ ZMENA: Žiadosti sa od roku 2021 podávajú už len elektronicky!

  1. Registrácia na dotačnom portáli BSK 

Pred prvým podaním žiadosti o poskytnutie dotácie NA ROK 2022 je potrebné, aby sa každý žiadateľ zaregistroval na portáli slovensko.sk – Prihlásenie, kde si vytvorí konto (ak ho ešte nemá). Tu je potrebné, aby mal každý žiadateľ aktivovaný občiansky preukaz s čipom. Následne, tieto prihlasovacie údaje použije aj pri prihlasovaní do dotačného systému BSK Žiadosť o poskytnutie dotácie – BSK (region-bsk.sk). Po prihlásení žiadateľa do systému, si vyberie v časti „Elektronické služby BSK“ možnosť „Dotácie“ a po rozkliknutí sa žiadateľovi otvorí formulár Žiadosť o poskytnutie dotácie. „V prípade, že štatutár chce poveriť inú osobu na vyplnenie žiadosti, musí nastaviť svoje zastupovanie na portáli slovensko.sk

  1. Voľba dotačnej schémy a vyplnenie formuláru žiadosti o poskytnutie dotácie

Žiadateľ má na stránke BSK Dotácie – Bratislavskykraj.sk  možnosť výberu dotačnej schémy z ktorej je aktuálne možné žiadať finančné prostriedky. Výber je možný medzi Individuálnou dotáciou (ID), alebo Bratislavskou regionálnou dotačnou schémou (BRDS). V prípade, že si zvolí možnosť BRDS, sa žiadateľovi sprístupnia oblasti podpory a následne po výbere jednej z možnosti, samotný formulár Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prvom kroku treba vyplniť všetky „Údaje o žiadateľovi“. Následne kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ sa dostane na „Opis projektu“, kde si až v okne „Typ žiadosti“ vyberá konkrétnu výzvu, v ktorej má záujem žiadať o dotáciu. Výška minimálneho spolufinancovania, ako aj maximálnej výšky žiadanej dotácie sa v závislosti od dotačných schém líši, preto je potrebné vyplniť údaje vo formulári v zmysle informácii príslušnej výzvy k dotačnej schéme. V prípade, že si zvolí možnosť ID Individuálne dotácie – Bratislavskykraj.sk, po rozkliknutí  sa žiadateľovi rovno sprístupní formulár s údajmi, ktorý je potrebné vyplniť. Výška minimálneho spolufinancovania pre ID nie je stanovená,  maximálna suma žiadanej dotácie pre ID na jednu žiadosť je 5 000 €.

  1. Zaregistrovanie žiadosti v elektronickom systéme a doručenie na Úrad BSK spolu s povinnými prílohami.

Po vyplnení elektronického formuláru, je potrebné nahrať povinné prílohy (tlačidlo v pravej spodnej časti žiadosti – „POKRAČOVAŤ NA PRIPOJENIE povinných príloh“). Následne po nahraní všetkých povinných príloh a podpísaní tých, kde je to povinné (čestné vyhlásenia) , prejde žiadateľ na podpísanie formulára, kde mu systém ponúkne možnosť „Sumarizácia a odoslanie žiadosti“. Po následkom odkliknutí, systém žiadateľa naviguje na odoslanie podania. Týmto krokom sa žiadosť uzatvára a nie je možné ju viac editovať. Žiadosť prichádza na úrad, kde je zaregistrovaná ako podaná žiadosť. V rámci elektronického formulára priloží žiadateľ  ako povinnú prílohu naskenované čestné prehlásenie (dokument na stiahnutie).Žiadosť je možné si priebežne ukladať (bude uložená v „Rozpracovaných podaniach“) a následne pokračovať. Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, bude bezodkladne vyzvaný na jej doplnenie, pričom na doplnenie žiadosti bude mať 3 pracovné dni odo dňa vyzvania na doplnenie. Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti a nie je doplnená do lehoty stanovenej vo výzve na doplnenie, nebude posudzovaná. Je dôležité, aby si každý žiadateľ kontroloval svoju schránku, resp. si nastavil notifikácie. Dôvody vyradenia žiadosti:

  • žiadosť bola elektronicky podaná po termíne stanovenom výzvou,
  • v žiadosti chýbali informácie nevyhnutné pre jej posúdenie,
  • žiadateľ v rozpočte uvedenom v žiadosti nedeklaruje ani povinné minimálne spolufinancovanie v zmysle príslušnej výzvy (platí len pre výzvy v rámci BRDS, nie pre Individuálne dotácie),
  • žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy ani po termíne stanovenom vo vyzvaní na doplnenie,
  • žiadosť zásadne nezodpovedá oblastiam podpory a cieľom uvedeným vo výzve(platí len pre výzvy v rámci BRDS),
  • Úrad BSK si vyhradzuje právo v prípade skrytej duplicity (rovnaké projekty, resp. projekty s rovnakým cieľom, podané pod menom rôznych subjektov) túto skutočnosť preskúmať a v odôvodnených prípadoch projekty vyradiť.

Kontakty

Administratívna podpora    Konzultačné hodiny:

Pondelok – streda 9:00 – 15:00          Piatok 9:00 – 12:00

Mgr. Janette Filipová janette.filipova@region-bsk.sk            +421 2 48 264 440

Mgr. Katarína Krasňanská katarina.krasnanska@region-bsk.sk       +421 2 48 264 233

Ing. Jana Sandtnerová jana.sandtnerova@region-bsk.sk         +421 2 4826 4400

Mgr. Dominika Rybárová dominika.rybarova@region-bsk.sk +421 2 48 264 147

Neprofesionálne umenie a Umenie Pamäťové aktivity a podpora fondových a pamäťových inštitúcií

Mgr. art. Andrej Púry andrej.pury@region-bsk.sk                  +421 2 4826 4705

Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva

Petra Kalová petra.kalova@region-bsk.sk 0911 103 926

Mgr. Ján Mitáč             jan.mitac@region-bsk.sk                    +421 2 4826 4176

Životné prostredie a rozvoj vidieka

Martina Gruyová, MA martina.guryova@region-bsk.sk        +421 2 4826 4396

Šport

Mgr. Patrik Szabo     patrik.szabo@region-bsk.sk              +421 2 48 264 172

Ing. Jana Dúbravková jana.dubravkova@region-bsk.sk        +421 2 48 264 169

Mládež

Mgr. Katarína Formánková katarina.formankova@region-bsk.sk  +421 2 48 264 174

Ing. Jana Dúbravková jana.dubravkova@region-bsk.sk        +421 2 48 264 169