Úvod Úrad BSK Dotácie

Dotácie

Dotácie Bratislavského samosprávneho kraja pre rok 2021

Bratislavská regionálna dotačná schéma

BRDS

Individuálne dotácie

Vyúčtovanie poskytnutých dotácií v roku 2021

Postup pri podávaní žiadosti

DÔLEŽITÁ ZMENA: Žiadosti sa od roku 2021 podávajú už len elektronicky!

 1. Registrácia na dotačnom portáli BSK 

Pred prvým podaním žiadosti o poskytnutie dotácie NA ROK 2021 je potrebné, aby sa každý žiadateľ zaregistroval na portáli slovensko.sk – Prihlásenie, kde si vytvorí konto (ak ho ešte nemá). Tu je potrebné, aby mal každý žiadateľ aktivovaný občiansky preukaz s čipom. Následne, tieto prihlasovacie údaje použije aj pri prihlasovaní do dotačného systému BSK Žiadosť o poskytnutie dotácie – BSK (region-bsk.sk). Po prihlásení žiadateľa do systému, si vyberie v časti „Elektronické služby BSK“ možnosť „Dotácie“ a po rozkliknutí sa žiadateľovi otvorí formulár Žiadosť o poskytnutie dotácie.

„V prípade, že štatutár chce poveriť inú osobu na vyplnenie žiadosti, musí nastaviť svoje zastupovanie na portáli slovensko.sk

 1. Voľba dotačnej schémy a vyplnenie formuláru žiadosti o poskytnutie dotácie

Žiadateľ má na stránke BSK Dotácie – Bratislavskykraj.sk  možnosť výberu dotačnej schémy z ktorej je aktuálne možné žiadať finančné prostriedky. Výber je možný medzi Individuálnou dotáciou (ID), alebo Bratislavskou regionálnou dotačnou schémou (BRDS). V prípade, že si zvolí možnosť BRDS, sa žiadateľovi sprístupnia oblasti podpory a následne po výbere jednej z možnosti, samotný formulár Žiadosti o poskytnutie dotácie. V prvom kroku treba vyplniť všetky „Údaje o žiadateľovi“. Následne kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ sa dostane na „Opis projektu“, kde si až v okne „Typ žiadosti“ vyberá konkrétnu výzvu, v ktorej má záujem žiadať o dotáciu. 

Výška minimálneho spolufinancovania, ako aj maximálnej výšky žiadanej dotácie sa v závislosti od dotačných schém líši, preto je potrebné vyplniť údaje vo formulári v zmysle informácii príslušnej výzvy k dotačnej schéme.

V prípade, že si zvolí možnosť ID Individuálne dotácie – Bratislavskykraj.sk, po rozkliknutí  sa žiadateľovi rovno sprístupní formulár s údajmi, ktorý je potrebné vyplniť. Výška minimálneho spolufinancovania pre ID nie je stanovená,  maximálna suma žiadanej dotácie pre ID na jednu žiadosť je 5 000 €.

 1. Zaregistrovanie žiadosti v elektronickom systéme a doručenie na Úrad BSK spolu s povinnými prílohami.

Po vyplnení elektronického formuláru, je potrebné nahrať povinné prílohy (tlačidlo v pravej spodnej časti žiadosti – „POKRAČOVAŤ NA PRIPOJENIE povinných príloh“). Následne po nahraní všetkých povinných príloh a podpísaní tých, kde je to povinné (čestné vyhlásenia) , prejde žiadateľ na podpísanie formulára, kde mu systém ponúkne možnosť „Sumarizácia a odoslanie žiadosti“. Po následkom odkliknutí, systém žiadateľa naviguje na odoslanie podania. Týmto krokom sa žiadosť uzatvára a nie je možné ju viac editovať. Žiadosť prichádza na úrad, kde je zaregistrovaná ako podaná žiadosť.

V rámci elektronického formulára priloží žiadateľ  ako povinnú prílohu naskenované čestné prehlásenie (dokument na stiahnutie).Žiadosť je možné si priebežne ukladať (bude uložená v „Rozpracovaných podaniach“) a následne pokračovať.

Úrad BSK zriadil od roku 2019 (vrátane) REGISTER ŽIADATEĽOV o poskytnutie dotácií z rozpočtu BSK. Žiadateľ je evidovaný v tomto registri podaním prvej žiadosti o poskytnutie dotácie (teda ten, kto žiadal o dotáciu v rokoch 2019 a 2020, je už v tomto registri zaevidovaný). K prvej žiadosti je žiadateľ povinný doložiť všetky povinné prílohy (t.j. aj tie, ktoré sa následne stávajú súčasťou Registra žiadateľov).

Pri druhej a každej ďalšej žiadosti už žiadateľ tieto prílohy nemusí dokladať, pokiaľ nedošlo k nejakým zmenám.

Doklady, ktoré sa stávajú súčasťou registra žiadateľov:

 1. Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa

(napr. zriaďovacia listina príspevkovej organizácie, štatút neziskovej organizácie a pod.), okrem žiadateľa ktorým je obec, mesto, mestská časť,

 1. Kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. kópia menovacieho dekrétu alebo iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu).

Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, bude bezodkladne vyzvaný na jej doplnenie, pričom na doplnenie žiadosti bude mať 3 pracovných dní odo dňa vyzvania na doplnenie. Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti a nie je doplnená do lehoty stanovenej vo výzve na doplnenie, nebude posudzovaná. Je dôležité, aby si každý žiadateľ kontroloval svoju schránku, resp. si nastavil notifikácie.

Dôvody vyradenia žiadosti:

 • žiadosť bola elektronicky podaná po termíne stanovenom výzvou,
 • v žiadosti chýbali informácie nevyhnutné pre jej posúdenie,
 • žiadateľ v rozpočte uvedenom v žiadosti nedeklaruje ani povinné minimálne spolufinancovanie v zmysle príslušnej výzvy (platí len pre výzvy v rámci BRDS, nie pre Individuálne dotácie),
 • žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy ani po termíne stanovenom vo vyzvaní na doplnenie,
 • žiadosť zásadne nezodpovedá oblastiam podpory a cieľom uvedeným vo výzve(platí len pre výzvy v rámci BRDS),
 • Úrad BSK si vyhradzuje právo v prípade skrytej duplicity (rovnaké projekty, resp. projekty s rovnakým cieľom, podané pod menom rôznych subjektov) túto skutočnosť preskúmať a v odôvodnených prípadoch projekty vyradiť.

Kontakty

Konzultácie pre žiadateľov oddelenie dotácií

Pondelok až štvrtok 9:00 – 15:00
Piatok 9:00 – 12:00

Mgr. Janette Filipová
janette.filipova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 440

Mgr. Katarína Krasňanská
katarina.krasnanska@region-bsk.sk
+421 2 48 264 233

Ing. Peter Pohanka
peter.pohanka@region-bsk.sk
+421 2 48 264 147

Ing. Jana Sandtnerová
jana.sandtnerova@region-bsk.sk
+421 2 4826 4400

Kultúra

Utorok až štvrtok: 9:00 – 15:00
Piatok: 09:00 – 12:00

Mgr. art. Andrej Púry
andrej.pury@region-bsk.sk
+421 2 4826 4705

Bc. Tereza Langerová
tereza.langerova@region-bsk.sk
+421 2 4826 4812

Podpora ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka

Martina Gruyová, M.A.
martina.gruyova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 396

Ing. Katarína Hroboňová
katarina.hrobonova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 395

Mgr. Veronika Ormandíková
veronika.ormandikova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 259

Šport a mládež

Mgr. Patrik Szabo
patrik.szabo@region-bsk.sk
+421 2 48 264 172

Mgr. Katarína Formánková
katarina.formankova@region-bsk.sk
+421 2 48 264 174

Ing. Jana Dúbravková
jana.dubravkova@region-bsk.sk
+421 2 48  264 169

Konzultovať je možné aj osobne v sídle BSK (termín osobnej konzultácie je potrebné dohodnúť vopred, pričom platia úradné hodiny a hodiny pre styk s verejnosťou). Konzultácie nie sú pre žiadateľov povinné.