Úvod Individuálne dotácie

Individuálne dotácie

Individuálne dotácie

Predseda BSK dňa 1.5.2023 vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci schémy Individuálne dotácie na rok 2023.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie INDIVIDUÁLNYCH DOTÁCIÍ z rozpočtu BSK na rok 2023

V prípade, že žiadosť nepodpisuje štatutárny zástupca/štatutárni zástupcovia organizácie, ale ním splnomocnená osoba, je potrebné doložiť splnomocnenie ako prílohu v samotnej elektronickej žiadosti a následný originál splnomocnenia zaslať na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Splnomocnenie musí byť notársky/úradne overené.

Dotácie: https://dotacie.region-bsk.sk/

Prihlasovacia stránka: https://dotacie.region-bsk.sk/loginGuest.aspx