Úvod Individuálne dotácie

Individuálne dotácie

Individuálne dotácie

Predseda BSK dňa 11.4.2022 vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci schémy Individuálne dotácie na rok 2022.

Aktualizácia: V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK v znení Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 4/2021 a vzhľadom na záujem viacerých žiadateľov, ktorí síce majú sídlo spoločnosti mimo BSK, ale ponúkajú kvalitné projekty, ktorých realizácia sa uskutoční na území BSK, vykonal predseda BSK aktualizáciu „Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie INDIVIDUÁLNYCH DOTÁCIÍ z rozpočtu BSK na rok 2022“ počnúc dňom 20.7.2022 tak, že v časti výzvy nazvanej „Kto môže požiadať o dotáciu“ bola pridaná piata odrážka, ktorá znie: právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území BSK, alebo poskytujú služby obyvateľom BSK.

Ostatné podmienky výzvy zostávajú nezmenené.

Individuálne dotácie

500 000 €

Postup pri podávaní žiadosti

DÔLEŽITÁ ZMENA: Žiadosti sa od roku 2021 podávajú už len elektronicky!!!

 • Termín na podanie žiadosti pre ID: v zmysle tejto výzvy je možné žiadosti o dotáciu podávať priebežne v termíne od vyhlásenia výzvy maximálne však do 30. 9. 2022 do 12:00 hod. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom portálu BSK.
 • Na podporu projektov v rámci Individuálnych dotácií je vyčlenených na tento rok 500 000 €.
 1. Registrácia na dotačnom portáli BSK

Rovnako ako to bolo pri predávaní žiadosti v rámci BRDS schémy, tak aj pri podávaní na Individuálne dotácie (ID) je potrebné pred prvým podaním žiadosti, aby sa každý žiadateľ zaregistroval na portáli slovensko.sk – Prihláseniekde si vytvorí konto (ak ho ešte nemá). Tu je potrebné, aby mal každý žiadateľ aktivovaný občiansky preukaz s čipom. Následne, tieto prihlasovacie údaje použije aj pri prihlasovaní do dotačného systému BSK Žiadosť o poskytnutie dotácie – BSK (region-bsk.sk). Po prihlásení žiadateľa do systému, si vyberie v časti „Elektronické služby BSK“ možnosť „Dotácie“ a po rozkliknutí sa žiadateľovi otvorí formulár Žiadosť o poskytnutie dotácie.

„V prípade, že štatutár chce poveriť inú osobu na vyplnenie žiadosti, musí nastaviť svoje zastupovanie na portáli slovensko.sk

 1. Ako postupovať pri podávaní žiadosti na Individuálne dotácie.

Žiadateľ klikne na stránke BSK na možnosť výberu banneru  ID Individuálne dotácie – Bratislavskykraj.sk, kde bude postupovať podľa pokynov. Výška minimálneho spolufinancovania pre ID nie je stanovená. Na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať minimálne 1 000 € a maximálne  5 000 €. Pozor, každý žiadateľ môže podať maximálne 2 žiadosti o dotáciu v rámci tejto výzvyDôležité je, aby maximálna výška všetkých poskytnutých dotácií jednému žiadateľovi zo všetkých dotačných schém BSK (teda aj v rámci BRDS aj ID) neprekročila hranicu 20 000 € v jednom rozpočtovom roku.

 1. Zaregistrovanie žiadosti v elektronickom systéme a doručenie na Úrad BSK spolu s povinnými prílohami.

Po vyplnení elektronického formuláru, je potrebné nahrať povinné prílohy (tlačidlo v pravej spodnej časti žiadosti – „POKRAČOVAŤ NA PRIPOJENIE povinných príloh“). Následne po nahraní všetkých povinných príloh a podpísaní tých, kde je to povinné (čestné vyhlásenie), prejde žiadateľ na podpísanie formulára, kde mu systém ponúkne možnosť „Sumarizácia a odoslanie žiadosti“. Po následkom odkliknutí, systém žiadateľa naviguje na odoslanie podania. Týmto krokom sa žiadosť uzatvára a nie je možné ju viac editovať. Žiadosť prichádza na úrad, kde je zaregistrovaná ako podaná žiadosť.

V rámci elektronického formulára priloží žiadateľ editovateľné  čestné prehlásenie ako  povinnú prílohu (dokument na stiahnutie), ktorú podpíše elektronicky. Žiadosť je možné si priebežne ukladať (bude uložená v „Rozpracovaných podaniach“) a následne pokračovať.

Žiadateľ je povinný priložiť povinné prílohy ku každej žiadosti podľa výzvy. Žiadateľ je súčasne v prípade akýchkoľvek zmien v stanovách, resp. v štatúte organizácie, v obchodnom registri, taktiež v prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa právnej subjektivity či živnostenského oprávnenia žiadateľa, zmeny štatutárneho zástupcu organizácie a podobne, povinný bezodkladne nahlásiť mailom zmenu tejto skutočnosti poskytovateľovi dotácie.

Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti, bude bezodkladne vyzvaný na jej doplnenie, pričom na doplnenie žiadosti bude mať maximálne 5 pracovných dní odo dňa vyzvania na doplnenie. Žiadosť, ktorá nespĺňa predpísané náležitosti a nie je doplnená do lehoty stanovenej vo výzve na doplnenie, nebude posudzovaná. Je dôležité, aby si každý žiadateľ kontroloval svoju schránku, resp. si nastavil notifikácie.

Aké sú dôvody vyradenia žiadosti:

 • žiadosť bola podaná po termíne stanovenom výzvou;
 • žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná cez portál elektronických služieb BSK https://portal.egov.region-bsk.sk/,
 • v žiadosti chýbali informácie nevyhnutné pre jej posúdenie;
 • žiadosť neobsahovala povinné prílohy k žiadosti podľa typu žiadateľa;
 • žiadosť nebola doplnená o povinné prílohy ani po termíne stanovenom vo vyzvaní na doplnenie,
 • Úrad BSK si vyhradzuje právo v prípade skrytej duplicity (rovnaké projekty, resp. projekty s rovnakým cieľom, podané pod menom rôznych subjektov) túto skutočnosť preskúmať a v odôvodnených prípadoch projekty vyradiť.

SÚVISIACE DOKUMENTY A UŽITOČNÉ LINKY

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja

Kontakty

Mgr. Janette Filipová
tel.: +421 2 48 264 440
mail: janette.filipova@region-bsk.sk

Mgr. Dominika Rybárová
tel.: +421 2 48 264 147
mail: dominika.rybarova@region-bsk.sk

Mgr. Katarína Krasňanská
tel.:  +421 2 48 264 233
mail: katarina.krasnanska@region-bsk.sk

Ing. Jana Sandtnerová 
tel.: +421 2 48 264 400
mail: jana.sandtnerova@region-bsk.sk

Archív

 • Pridelené a nepridelené individuálne dotácie vo výlučnej rozhodovacej kompetencii predsedu BSK za rok 2021.
 • Pridelené a nepridelené individuálne dotácie vo výlučnej rozhodovacej kompetencii predsedu BSK za rok 2020.
 • Pridelené a nepridelené individuálne dotácie vo výlučnej rozhodovacej kompetencii predsedu BSK za rok 2019.