Zloženie Rady partnerstva

Zloženie Rady partnerstva

Rada partnerstva sa skladá zo 4 komôr a 6 tematických komisií. Členovia jednotlivých komôr sú členmi s hlasovacím právom a zároveň sú aj členmi odborných tematických komisií, ktoré v Rade partnerstva svojím hlasom zastupujú. Sekretariát Rady partnerstva je zodpovedný za organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s činnosťou Rady partnerstva a jej orgánov a jeho úlohy zastrešuje BSK.

Komory rady partnerstva:

 1. Komora regionálnej samosprávy,
 2. Komora miestnej územnej samosprávy,
 3. Komora sociálno-ekonomických partnerov,
 4. Komora štátnej správy.

Komora regionálnej samosprávy má len jedného člena, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj. Zástupcom BSK v Rade partnerstva je predseda kraja Juraj Droba. Členovia ďalších komôr sú uvedení nižšie.

Tematické komisie rady partnerstva:

Komora sociálno-ekonomických partnerov zahŕňa členov, ktorých pôsobnosť pokrýva všetky kľúčové oblasti rozvoja územia, tzn. dopravu, školstvo, vedu, výskum a inovácie, cestovný ruch a kultúru, zdravotníctvo, sociálnu oblasť a životné prostredie. V rámci týchto „oblastí“ sú vytvorené tzv. tematické komisie, ktoré sú tvorené členmi Rady partnerstva a prizvanými odborníkmi.

 1. Udržateľná doprava
 2. Školstvo, veda, výskum a inovácie (Regionálne školstvo + Veda, výskum a inovácie)
 3. Cestovný ruch a kultúra
 4. Zdravotníctvo
 5. Sociálna oblasť
 6. Životné prostredie

Sekretariát Rady partnerstva

Funkciu sekretariátu Rady partnerstva zabezpečuje Bratislavský samosprávny kraj. Sekretariát RP zabezpečuje organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s činnosťou Rady partnerstva a jej orgánov, a to najmä:  

 • pripravuje návrh programu rokovania a predkladá ho predsedovi RP na schválenie,
 • pripravuje návrh uznesenia,
 • zabezpečuje prípravu a distribúciu materiálov súvisiacich s rokovaním,
 • organizačne zabezpečuje rokovania,
 • pripravuje vyhodnotenie úloh z rokovaní a vedie ich evidenciu,
 • vypracováva zápisnicu z rokovaní,
 • vedie agendu a zabezpečuje archiváciu dokumentov súvisiacu s ich činnosťou,
 • vedie zoznam členov a zabezpečuje plynulé komunikačné toky medzi nimi,
 • zabezpečuje spoluprácu s riadiacim orgánom (ďalej len „RO“),
 • v oblasti implementácie projektov IÚS poskytuje asistenciu a metodickú výpomoc žiadateľom,
 • zabezpečuje administratívne spracovanie nominácií zástupcov, resp. nových zástupcov sociálno-ekonomických partnerov do Rady partnerstva,
 • koordinuje činnosť komôr Rady partnerstva a tematických komisií na podnet predsedu Rady partnerstva,
 • zabezpečuje informovanie členov Rady partnerstva o činnosti tematických komisií, ich záveroch, návrhoch a požiadavkách na najbližšom rokovaní Rady partnerstva,
 • zabezpečuje informovanie členov Rady partnerstva o činnosti tematických pracovných skupín, ich záveroch, návrhoch a požiadavkách po každom stretnutí tematickej pracovnej skupiny na najbližšie rokovanie Rady partnerstva
 • vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov predsedu RP resp. ostatných orgánov Rady partnerstva.