Opäť sa rozbehla Rada partnerstva. Schválená je Integrovaná územná stratégia aj prvý projektový zámer

969

V štvrtok 15. decembra sa na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja konalo ďalšie zasadnutie Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja. Členovia Rady partnerstva – zástupcovia miestnych samospráv, socioekonomických partnerov a štátu sa stretli po viac ako roku od posledného zasadnutia.

„Tento čas sme venovali najmä argumentácii a diskusiám k finalizácii Partnerskej dohody SR a Programu Slovensko. Museli sme národnú úroveň aj Brusel presvedčiť o tom, že Bratislavský kraj potrebuje peniaze na rozvoj, hoci na papieri je bohatý. Toto úsilie nám prinieslo výsledky v podobe dostupných prostriedkov na rozvoj kraja – hovoríme približne o pol miliarde eur, ktoré sa v nasledujúcich rokoch investujú do oblastí udržateľnej dopravy, vzdelávania a inovácií, životného prostredia, ale tiež podpory zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v našom regióne,“ vysvetlil župan Juraj Droba. 

V tomto období sa zároveň pripravil nový zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie, ako aj ďalšie metodické dokumenty nastavujúce podmienky nového programového obdobia 2021-2027. Finálna verzia Programu Slovensko bola schválená koncom novembra.

„Dnešné zasadnutie znamená reštart Rady partnerstva. Jej pozícia a význam sú ukotvené v novej legislatíve, ale aj kľúčových programových dokumentoch – Partnerskej dohode a Programe Slovensko,“ doplnil župan Juraj Droba. 

V poradí už šieste zasadnutie Rady partnerstva malo na programe viacero dôležitých bodov. Partneri boli informovaní o Partnerskej dohode a Programe Slovensko, ktoré tvoria základný rámec – strategický investičný plán pre nové programové obdobie. Tieto dokumenty stanovujú priority na národnej úrovni a rozdeľujú takmer 13 miliárd eur do 5 cieľov politiky súdržnosti.

Integrovaná územná stratégia a územný prístup

Bratislavský kraj ako viac rozvinutý región má zo strany Európskej komisie nastavené prísne pravidlá, na ktoré oblasti môže tieto prostriedky použiť – tzv. tematická koncentrácia. O to dôležitejšie je správne nastaviť priority na úrovni regiónu.

„Toto bola kľúčová úloha, na ktorej sme pracovali v posledných mesiacoch. Výsledkom je Integrovaná územná stratégia, ktorá bola Radou partnerstva schválená. Ide o komplexnú strednodobú stratégiu územia pre programové obdobie 2021-2027, ktorej cieľom je integrovaný územný rozvoj pomocou využitia externých finančných zdrojov. Jednoducho povedané, sú to priority regiónu pre financovanie z eurofondov aj iných externých zdrojov na nasledujúce roky,“ vysvetlil Peter Furik, riaditeľ odboru implementácie operačných programov.

Stratégia vo veľkej miere nadväzuje na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja, ktorý Bratislavský kraj v gescii Inštitútu regionálnej politiky spracoval v priebehu minulého roka pri zapojení viac ako 400 relevantných partnerov.

V rámci Programu Slovensko a jeho implementácie bola vyčlenená významná časť alokácie programu pre nástroj Integrovaných územných investícií (IÚI). Tento mechanizmus poskytuje regiónom a samosprávam významné rozhodovacie právomoci v oblasti financovania regionálneho rozvoja z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Nevyhnutným predpokladom využitia tohto mechanizmu je práve príprava a schválenie Integrovanej územnej stratégie.

„Schválenie tejto stratégie nám otvára možnosti financovať regionálny rozvoj na základe územnej dohody a schválenia priorít na úrovni Rady partnerstva. Schválenie projektových zámerov v plnej miere nahrádza dopytový systém výziev, ako ho poznáme z posledných rokov. Je to obrovský krok vpred a výrazné posilnenie rozhodovacích kompetencií regiónov a samospráv,“ hovorí riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Barbora Lukáčová.

Projektový zámer – Obchvat Malokarpatského regiónu

Jedným z bodov programu zasadnutia bolo aj predstavenie projektového zámeru Obchvat Malokarpatského regiónu. Schválenie projektového zámeru v Rade partnerstva otvára možnosť získať prostriedky na predprojektovú prípravu v rámci aktuálnej výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu. Cieľom je podporiť a urýchliť prípravu veľkých strategických projektov, ktoré budú financované z programu Slovensko.

„Obchvat Malokarpatského regiónu je strategickým projektom župy, ktorý pomôže vyriešiť kritickú dopravnú situáciu v tejto oblasti. Obrovská intenzita dopravy komplikuje situáciu obyvateľom a znižuje kvalitu života. Na obchvat sa nám po ťažkých diskusiách s Európskou komisiou podarilo vyjednať zdroje v rámci Programu Slovensko. Verím, že podpora z IROPu urýchli prípravu potrebnej dokumentácie a s výstavbou prvých častí obchvatu začneme čo najskôr,“ uviedol župan Juraj Droba.

Viac informácií o dopravnom riešení Malokarpatského regiónu nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/mikroregion-malokarpatska-ma-dopravne-riesenie-odbremeni-ho-velky-zupny-obchvat/

Všetky aktuálne informácie týkajúce sa Rady partnerstva nájdete na webe Bratislavského kraja, v sekcii Regionálny rozvoj: https://bratislavskykraj.sk/radapartnerstva/

Viac fotografií nájdete v galérií TU.