Rada partnerstva Bratislavského kraja začala zostavovať zásobník strategických projektov v regióne

1546

Po druhý raz od svojho vzniku zasadla Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja. Hlavnou témou stretnutia bola príprava projektových zásobníkov pre kľúčové oblasti rozvoja územia – dopravu, školstvo, vedu, výskum a inovácie, cestovný ruch a kultúru, zdravotníctvo, sociálnu oblasť a životné prostredie. Členom Rady bol prezentovaný aj aktuálny stav prác na príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja. Jednou z tém zasadnutia bolo tiež predstavenie Fondu spravodlivej transformácie.

„Rada partnerstva zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri definovaní priorít kraja pre efektívne využitie prostriedkov z finančných mechanizmov EÚ v novom programovom období 2021-2027,“ vysvetlil predseda BSK Juraj Droba

Témou februárového zasadnutia bolo predovšetkým predstavenie aktuálneho postupu prác tematických komisií. Ich úlohou je preveriť a zadefinovať potreby územia a zostaviť tzv. projektové zásobníky pre kľúčové oblasti rozvoja územia – dopravu, školstvo, vedu, výskum a inovácie, cestovný ruch a kultúru, zdravotníctvo, sociálnu oblasť a životné prostredie. Zoznam projektových zámerov určených na financovanie bude schvaľovať Rada partnerstva.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

Členom rady bol tiež predstavený aktuálny stav v príprave strategického dokumentu s názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK. Táto stratégia predstavuje kľúčový dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov. Vďaka tomuto dokumentu je kraj schopný efektívne nastaviť opatrenia a príslušné aktivity, do ktorých by mali smerovať prostriedky. Príprava dokumentu je vo finálnej fáze a v júni tohto roku očakávame jeho predloženie na schválenie Zastupiteľstvu BSK,“upresnil Juraj Droba.

Dokument tvorí základ pre vznik Integrovanej územnej stratégie. Po jej schválení bude Rada partnerstva dohliadať na jej plnenie prostredníctvom implementácie vybraných projektových zámerov. Práve správne zadefinovanie priorít má pre kraj mimoriadny význam, nakoľko BSK patrí medzi viac rozvinuté regióny a má tak k dispozícii len obmedzený balík podpory z prostriedkov EÚ.

Fond spravodlivej transformácie

Ďalším dôležitým bodom programu bolo predstavenie Fondu spravodlivej transformácie. Ide o finančný nástroj politiky súdržnosti. Zameraný je na podporu území, ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým výzvam vyplývajúcim z prechodu ku klimatickej neutralite. Podpora fondu má regiónom uľahčiť vykonávanie Európskej zelenej dohody, ktorej cieľom je dosiahnuť klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050. Zameriava sa preto na regióny a odvetvia najviac postihnutých transformáciou, vzhľadom na ich závislosť od fosílnych palív alebo od priemyselných postupov spojených s vysokými emisiami. Celková alokácia pre Slovensko je na úrovni 460 miliónov eur a Bratislavský kraj je jedným zo štyroch regiónov, ktoré sa môžu uchádzať o podporu v rámci tohto mechanizmu.

„Vnímame to ako veľkú šancu získať pre rozvoj regiónu ďalšie finančné prostriedky, preto vytvoríme pri Rade partnerstva novú tematickú komisiu pre Fond spravodlivej transformácie, ktorej členmi budú relevantní zástupcovia samosprávy, podnikateľov a neziskového sektora“, uviedol Juraj Droba s tým, že prvým krokom k získaniu podpory je spracovania analýzy územia a definovanie prioritných projektov pre financovanie z fondu.

Čo je Rada partnerstva

Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja vznikla v novembri 2020 a predstavuje kľúčový inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom Integrovanej územnej stratégie a ich realizáciu v rámci Operačného programu Slovensko. Činnosť Rady partnerstva je vedená a koordinovaná predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom.

Rada sa skladá z členov zastupujúcich socioekonomických partnerov, miestnu územnú samosprávu, štát, podnikateľský a akademický sektor, školstvo a občiansku spoločnosť na území kraja. Cieľom je prostredníctvom tejto platformy dosiahnuť zhodu aktérov pri spoločnom rozhodovaní o využití externých zdrojov na komplexný a dlhodobý rozvoj kraja. Zároveň je potrebné dosiahnuť s národnou úrovňou dohodu na zadefinovaní a realizácii významných projektov, ktoré budú mať zásadný vplyv na rozvoj regiónu. Ďalšie doplnkové projekty samospráv a iných partnerov budú znásobovať ich prínos pre rozvoj územia.

Ďalšie zasadnutie Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja je plánované na koniec marca. V priebehu februára a marca budú zároveň jednotlivé tematické komisie pracovať na zadefinovaní projektových zásobníkov.