Určovali sme priority kraja. Zasadala Rada partnerstva

1289
Druhá sprava riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Barbora Lukáčová a župan Juraj Droba
Druhá sprava riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Barbora Lukáčová a župan Juraj Droba

V stredu 16. júna zasadla v priestoroch Úradu BSK už po štvrtýkrát Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj.

„Radu sme s kolegami vytvorili v roku 2020. Názov znie síce komplikovane, ale ide v podstate o to, aby sa stretávali kľúčoví ľudia župy zo všetkých oblastí a spoločne určovali priority kraja. A potom na ne našili riešenia. Dnešné stretnutie nás zase posunulo a púšťame sa do skvelých projektov, aj napriek kríze. Tie vám budeme postupne predstavovať a ak všetko pôjde podľa plánu, najbližšie desaťročie nás budú čakať veľké veci,“ povedal po zasadnutí župan Juraj Droba.

Rada partnerstva predstavuje kľúčový inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom Integrovanej územnej stratégie a ich realizáciu v rámci Operačného programu Slovensko, ale tiež Plánu obnovy a iných externých zdrojov, ktoré bude mať región k dispozícii. „Našim cieľom je o význame integrovanej územnej stratégie presvedčiť aj subjekty zodpovedné za implementáciu Plánu obnovy. Nikde inde nie sú v tomto momente lepšie zmapované potreby regiónu ako práve v našej pripravovanej stratégii. Prvým krokom k príprave územnej stratégie bola detailná analýza potrieb územia, ktorú sme absolvovali v rámci procesu prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja“ vysvetlila Barbora Lukáčová, riaditeľka Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Členom Rady partnerstva bola predstavená finálna verzia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030), ktorá bola schválená poslancami zastupiteľstva BSK na zasadnutí 11. júna 2021. Jedná sa o kľúčový strategický dokument, ktorý nastavuje smer a priority rozvoja kraja a zároveň slúži ako nástroj na čerpanie verejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov, definuje opatrenia a príslušné aktivity, do ktorých budú smerované finančné prostriedky.

Gestorom jeho prípravy je Inštitút regionálneho rozvoja, ktorý vznikol v júni minulého roka za účelom posilnenia analytických kapacít na Úrade BSK a po roku intenzívnej práce prináša jeden z najdôležitejších výstupov – stratégiu rozvoja. „V procese prípravy PHRSR sme nadviazali spoluprácu so stovkami partnerov v regióne. Spolupráca s miestnou samosprávou, štátnymi aktérmi, mimovládnymi organizáciami ako aj so súkromným sektorom umožnila identifikovať kľúčové výzvy, ktorým územie Bratislavského kraja čelí.“ uviedol Martin Hakel, vedúci Inštitútu regionálnej politiky. Viac informácií k tejto téme, ako aj samotný program rozvoja nájdete na webstránke www.bratislavskykraj.sk/phrsr.

Ďalšou dôležitou témou zasadnutia bola informácia o stave prípravy Partnerskej dohody. Dohoda je základným programovým dokumentom pre riadenie pomoci zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) na obdobie rokov 2021-2027 – predstavuje tak určitý základný rámec toho, ako bude podpora EŠIF v nasledujúcom programovom období vyzerať.

Pre Bratislavský kraj je kľúčové dosiahnuť čo najväčší transfer prostriedkov do alokácie pre viac rozvinutý región, inak bude takmer úplne odstavený od externých zdrojov na obdobie 2021-2027. „Náš kraj ako viac rozvinutý región má zásadným spôsobom obmedzené možnosti čerpania eurofondov. Región však trpí zásadnými infraštrukturálnymi problémami a nesieme si so sebou obrovský modernizačný dlh.  Významným faktorom je tiež tzv. tematická koncentrácia do jednotlivých cieľov kohéznej politiky, ktorá je pre viac rozvinuté regióny veľmi prísna. O to dôležitejšie bude dosiahnuť v Rade partnerstva územnú dohodu a spoločne zadefinovať priority a kľúčové projekty pre rozvoj územia v nasledujúcich rokoch“ uviedol župan Juraj Droba.

Gestorom prípravy Partnerskej dohody je Ministerstvo informatizácie, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, členom Rady partnerstva predstavil aktuálne informácie generálny riaditeľ sekcie OP Slovensko Ján Ridzoň. „Veľmi si cením dobrú spoluprácu s Ministerstvom, či už na strategickej, alebo odborno-technickej úrovni. Verím že argumenty o potrebe investícií do infraštruktúry v Bratislavskom kraji sú natoľko závažné, že v spolupráci s ministerstvom presvedčíme o potrebe transferu prostriedkov do Bratislavského kraja aj Európsku komisiu“ dodal župan Juraj Droba.

Radu partnerstva a predovšetkým jej tematické komisie čaká v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch množstvo práce na finalizácii integrovanej územnej stratégie, stanovení výberových kritérií a príprave projektových zásobníkov. „Je dôležité sa dobre pripraviť, aby sme vedeli prostriedky zmysluplne využiť už v prvých rokoch programového obdobia,“ uzavrel župan Juraj Droba.

Fotogaléria:

Rada partnerstva 2021

Foto: Monika Kováčová