Úvod Sociálne veci Financovanie sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb

Financovanie sociálnych služieb

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

BSK je v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) povinný poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadal BSK a poskytuje:

a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je

  1. útulok,
  2. domov na polceste,
  3. zariadenie núdzového bývania,
  4. zariadenie dočasnej starostlivosti o dieťa,
  5. zariadenie podporovaného bývania,
  6. rehabilitačné stredisko,
  7. domov sociálnych služieb,
  8. špecializované zariadenie,

b) službu včasnej intervencie,

c) tlmočnícku službu,

d) sociálnu službu v integračnom centre,

e) podporu samostatného bývania.

V zmysle zákona o sociálnych službách je BSK zároveň povinný poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadal BSK a poskytuje:

a) špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť,

b) sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú odbornú činnosť.

BSK môže neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby poskytovať finančný príspevok aj na iné druhy sociálnej služby v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 3/2022 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Verejní poskytovatelia sociálnych služieb

Ak BSK zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom obvode poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení u poskytovateľa sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok, BSK uhrádza tomuto poskytovateľovi sociálnej služby ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.

Súvisiace dokumenty

Priemerné bežné výdavky za rok 2023-v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách

Priemerné bežné výdavky za rok 2023

Priemerné príjmy z platenia úhrad za rok 2023

Finančné príspevky poskytnuté BSK poskytovateľom sociálnych služieb za rok 2023

Priemerné bežné výdavky za rok 2022-v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách

Finančné príspevky poskytnuté BSK poskytovateľom sociálnych služieb za rok 2022

Priemerné bežné výdavky za rok 2022

Priemerné príjmy z platenia úhrad za rok 2022

Priemerné bežné výdavky za rok 2021-v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách

Priemerné príjmy z platenia úhrad za rok 2021

Priemerné bežné výdavky za rok 2021

Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 3/2022 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

TLAČIVÁ k vyúčtovaniu FPP-NEVEREJNÍ POSKYTOVATELIA

TLAČIVÁ k vyúčtovaniu EON-VEREJNÍ POSKYTOVATELIA

Tlačivo AVÍZO o zaslaní finančných prostriedkov

Finančné príspevky poskytnuté BSK poskytovateľom sociálnych služieb za rok 2020

Priemerné bežné výdavky za rok 2020

Priemerné príjmy z platenia úhrad za rok 2020

Priemerné bežné výdavky za rok 2020-v štruktúre podľa § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách

Finančné príspevky poskytnuté BSK poskytovateľom sociálnych služieb za rok 2021

Prejsť na obsah