Úvod Sociálne veci Register sociálnych služieb

Register sociálnych služieb

Register sociálnych služieb

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vedie Register sociálnych služieb (ďalej len „register“) a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode. Prostredníctvom registra je možné zistiť kontaktné údaje na poskytovateľa sociálnej služby, druh sociálnej služby, ktorú poskytovateľ sociálnej služby poskytuje, cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba, deň začatia poskytovania sociálnej služby, rozsah poskytovanej sociálnej služby, jej formu a miesto poskytovania sociálnej služby a v prípade zariadenia sociálnych služieb aj počet miest v zariadení.

Poskytovatelia sociálnych služieb

Prejsť na obsah