Úvod Sociálne veci Žiadosti a tlačivá

Žiadosti a tlačivá

Žiadosti a tlačivá

Lekársky nález na účely posúdenia

Vzdanie sa odvolania

Žiadosť o posúdenie

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Заява про забезпечення надання соціальної послуги

Запит на оцінку залежності від соціальної служби

Žiadosť o zabezpečenie tlmočníckej služby

Заява на забезпечення надавання послуги перекладача

Oznámenie o ukončení poskytovania sociálnej služby prijímateľovi sociálnych služieb

Postup pri zápise do Registra sociálnych služieb vedenom Bratislavským samosprávnym krajom (BSK)

SUMÁR – Prílohy k žiadosti o zápis do Registra sociálnych služieb

Žiadosť o zápis do Registra sociálnych služieb – detská skupina § 32a ods. 5 zákona o sociálnych službách detská skupina

tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (sprostredkovanie osobnej asistencie)

tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (špecializované sociálne poradenstvo)

tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (monitorovanie a signalizácia potreby pomoci)

tlačivo ŠTVRŤROČNÁ EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (zariadenia sociálnych služieb)

Príloha č. 1 k VZN BSK č. 6-2021- Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu BSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately