Úvod Sociálne veci Žiadosti a tlačivá

Žiadosti a tlačivá

Žiadosti a tlačivá

Lekársky nález na účely posúdenia

Vzdanie sa odvolania

Žiadosť o posúdenie

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o zabezpečenie tlmočníckej služby

Oznámenie o ukončení poskytovania sociálnej služby prijímateľovi sociálnych služieb

Postup pri zápise do Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Bratislavským samosprávnym krajom (BSK)

Príloha č. 1 Žiadosť právnickej osoby o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb

Príloha č. 2 Žiadosť fyzickej osoby o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb

Príloha č. 3 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Príloha č. 4 Údaje o finančných podmienkach

Príloha č. 5 Údaje potrebné na vydanie výpisu z listu vlastníctva

Príloha č. 6 Poverenie pre fyzickú osobu zodpovednú za poskytovanie sociálnej služby

SUMÁR – Prílohy k žiadosti o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb

tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (sprostredkovanie osobnej asistencie)

tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (špecializované sociálne poradenstvo)

tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV TLMOČNÍCKEJ SLUŽBY

tlačivo ŠTVRŤROČNÁ EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (zariadenia sociálnych služieb)

Príloha č. 1 k VZN BSK č. 28/2009 – Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu BSK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.