Úvod Sociálne veci Evidencia prijímateľov sociálnych služieb

Evidencia prijímateľov sociálnych služieb

Evidencia prijímateľov sociálnych služieb

Poskytovateľ sociálnej služby je v zmysle § 95 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) povinný viesť evidenciu prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „evidencia“). Obsahom evidencie sú údaje podľa § 94c ods. 3 zákona o sociálnych službách v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie sociálnej služby.

Poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu pre fyzickú osobu, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, fyzickú osobu, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky, pre spôsob života alebo pre závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností alebo pre zotrvávanie v priestorovo separovanej alebo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby alebo pre fyzickú osobu, ktorá je ohrozená správaním iných fyzických osôb, alebo sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, nie je povinný v zmysle § 95 ods. 2 zákona o sociálnych službách viesť evidenciu, ktorej obsahom sú osobné údaje podľa § 94c ods. 3 zákona o sociálnych službách.

tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (sprostredkovanie osobnej asistencie)

tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (špecializované sociálne poradenstvo)

tlačivo EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV TLMOČNÍCKEJ SLUŽBY

tlačivo ŠTVRŤROČNÁ EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY (zariadenia sociálnych služieb)