Úvod Sociálne veci Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci

Kancelária 1. kontaktu pre sociálne veci

Kancelária sa nachádza na prízemí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej 16 v Bratislave. Občania sa môžu informovať osobne počas stránkových dní, k dispozícií aj telefonický kontakt 02/48 264 322 a e-mailový kontakt kancelariaprvehokontaktu@region-bsk.sk.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) vyšší územný celok poskytuje alebo zabezpečuje sociálnu službu v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v integračnom centre, podporu samostatného bývania, tlmočnícku službu, službu včasnej intervencie, špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť a sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú odbornú činnosť. Ak máte záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení, požiadajte ako prvé o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Následne po vydaní posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiadajte o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len BSK).

Obec v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje alebo zabezpečuje sociálnu službu v nízkoprahovom dennom centre, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu, opatrovateľskú službu, prepravnú službu, pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a terénnu sociálnu službu krízovej intervencie. Ak máte záujem o poskytovanie alebo zabezpečenie niektorej z uvedených sociálnych služieb, obráťte sa na príslušnú obec, resp. mestskú časť, podľa miesta svojho trvalého pobytu.

POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

 1. Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len žiadosť o posúdenie) je potrebné priložiť:
 • doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dokumentujúci aktuálny zdravotný stav posudzovanej osoby, nie starší ako 6 mesiacov (odborný lekársky nález, prepúšťacia správa a pod.); v prípade žiadosti o posúdenie v špecializovanom zariadení je potrebné okrem iných lekárskych nálezov doložiť aj doklad o psychiatrickom, resp. neurologickom vyšetrení,
 • kópiu posudku o odkázanosti na sociálnu službu (ak bol vydaný obcou alebo iným VÚC) alebo komplexný posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby,
 • kópiu právoplatného rozsudku súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bol vydaný),
 • povolenie príslušného orgánu na pobyt a potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy ak žiadosť podáva cudzinec.

Občanovi, ktorému súd uložil ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ochrannú výchovu alebo mu nariadil umiestnenie v detenčnom ústave, sa posudková činnosť až do jeho ukončenia nevykonáva.

 1. V žiadosti o posúdenie je potrebné uviesť kontaktné údaje osoby, ktorá je posudzovaná a vyznačiť požadovaný druh sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby:
 • Domov sociálnych služieb (DSS): v DSS sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou, týždennou pobytovou formou alebo celoročnou pobytovou formou osobe od 18. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
 • Špecializované zariadenie (ŠZ): v ŠZ sa poskytuje sociálna služba celoročnou pobytovou formou, týždennou pobytovou formou alebo ambulantnou formou osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
 • Rehabilitačné stredisko (RS): v RS sa poskytuje sociálna služba osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby, jej stupeň odkázanosti je II. – VI. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, osobe, ktorá je slabozraká a osobe, ktorá je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. V RS sa poskytuje sociálna služba formou ambulantnou alebo pobytovou. V prípade pobytovej sociálnej služby, možno ju poskytovať len na určitý čas (najdlhšie na 3 mesiace, túto lehotu možno predĺžiť len raz, najviac o 3 mesiace).
 • Zariadenie podporovaného bývania (ZPB): v ZPB sa poskytuje sociálna služba osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je odkázaná na pomoc inej osoby so stupňom odkázanosti II. – VI. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.
 1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v DSS, ŠZ, RS alebo ZPB sa začína na základe doručenej písomnej žiadosti o posúdenie.

Žiadosť o posúdenie musí byť vlastnoručne podpísaná osobou, ktorá o posúdenie žiada. Ak tá vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie, môže v jej mene, a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto osoby, podať žiadosť o posúdenie alebo udeliť súhlas aj iná osoba. V prípade posudzovanej osoby do 18. roku veku žiadosť o posúdenie podpisuje zákonný zástupca (rodič alebo pestún, ktorý má posudzovanú osobu zverenú do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je posudzovaná osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony a kópiu listiny o ustanovení opatrovníka).

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti je možné na BSK doručiť:

  a) osobne cez podateľňu počas úradných hodín
  ,
  b) poštou na adresu:

  Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
  odbor sociálnych vecí
  Sabinovská 16
  820 05 Bratislava 25

  c) elektronicky prostredníctvom zriadenej elektronickej schránky

 2. Zdravotnú posudkovú činnosť vykonáva v súlade s § 49 zákona o sociálnych službách posudzujúci zdravotnícky pracovník, ktorý vychádza z doručených dokladov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dokumentujúci aktuálny zdravotný stav posudzovanej osoby.

Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti osoby na pomoc inej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. Posudzujúci zdravotnícky pracovník môže pozvať osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak sú pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu zmluvného lekára alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. Posudzujúci zdravotnícky pracovník vykonáva posúdenie spravidla bez prítomnosti posudzovanej osoby.

Po vypracovaní zdravotného posudku referent oddelenia posudkových činností BSK v zmysle § 50 zákona o sociálnych službách vykoná sociálnu posudkovú činnosť. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je Posudok o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len „posudok o odkázanosti“), ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Na základe posudku o odkázanosti BSK vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej len „rozhodnutie“). Žiadateľ môže v lehote do 15. dní po doručení rozhodnutia vzdať sa odvolania na tlačive Vzdanie sa odvolania. Ak nepodá odvolanie (nedoručí osobne, poštou alebo elektronicky na odbor sociálnych vecí Úradu BSK tlačivo Vzdanie sa odvolania), po 15. dňoch rozhodnutie nadobúda právoplatnosť. Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia sa vyznačí na origináli rozhodnutia.

 1. Zákonom ustanovená lehota na vybavenie je 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o posúdenie. V ojedinelých (zložitejších) prípadoch je lehota na vybavenie 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o posúdenie.
 2. Posudková činnosť sa podľa zákona o sociálnych službách nevykonáva, ak sa sociálna služba bude poskytovať fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby a v prípade, ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.
 • ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
 1. Ak má osoba záujem o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v DSS, ŠZ, RS alebo ZPB s finančnou podporou z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách, po vydaní právoplatného rozhodnutia doručí BSK písomnú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (ďalej len žiadosť o zabezpečenie).
 2. Žiadosť o zabezpečenie obsahuje osobné údaje osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby (každá osoba má v zmysle zákona o sociálnych službách právo výberu poskytovateľa sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby musí byť na žiadosti o zabezpečenie uvedený), druh a formu sociálnej služby, predpokladaný deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby.

Na záver je potrebné uviesť dátum a žiadosť o zabezpečenie 2x podpísať. Podpisuje ju osoba, ktorej má byť poskytovanie sociálnej služby zabezpečené. Ak tá vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o zabezpečenie, môže v jej mene, a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto osoby, podať žiadosť o zabezpečenie alebo udeliť súhlas aj iná osoba. V prípade osoby do 18. roku veku žiadosť o zabezpečenie podpisuje zákonný zástupca (rodič alebo pestún, ktorý má osobu zverenú do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o zabezpečenie podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony a kópiu listiny o ustanovení opatrovníka).

3. Užitočné informácie z oblasti sociálnych služieb spolu s kontaktmi na verejných i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v regióne BSK sú uvedené v Sprievodcovi sociálnymi službami v regióne Bratislavského samosprávneho kraja.

4. V prípade zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK žiadosť o zabezpečenie spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia a s kópiou posudku o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné zaslať priamo vybranému poskytovateľovi sociálnych služieb.

5. V prípade zabezpečenia poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby alebo verejného poskytovateľa sociálnej služby v pôsobnosti iného VÚC žiadosť o zabezpečenie spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia a s kópiou posudku o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné doručiť na BSK:

a) osobne cez podateľňu počas úradných hodín,

b) poštou na adresu:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
odbor sociálnych vecí
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25

c) elektronicky prostredníctvom zriadenej elektronickej schránky

6. Kompletná žiadosť o zabezpečenie je po doručení na BSK evidovaná v podateľni Úradu BSK v súlade s Registratúrnym poriadkom Úradu BSK a je ďalej vedená v evidencii došlých žiadostí podľa dátumu doručenia kompletnej žiadosti do podateľne Úradu BSK.

Žiadosť o zabezpečenie je referentom oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb BSK zaslaná do zariadenia sociálnych služieb, o ktoré žiadateľ prejavil záujem. Žiadateľom je sociálna služba zabezpečená v takom poradí, v akom je ich žiadosť o zabezpečenie vedená v evidencii došlých žiadostí. Ak je vo vybranom zariadení sociálnych služieb voľné miesto, žiadateľ je informovaný o termíne možnosti zabezpečenia poskytovania sociálnej služby.

7. Sumu úhrady za sociálnu službu a spôsob, ako bude úhrada určená a spôsob platenia, stanovuje verejný poskytovateľ sociálnej služby v súlade so všeobecne záväzným nariadením vyššieho územného celku.

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý je povinný zverejniť na svojom webovom sídle. Ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ktorá bude medzi osobou, ktorej sa bude sociálna služba poskytovať a poskytovateľom sociálnej služby uzatvorená, musí byť uvedená presná suma, aká bude za jednotlivé poskytované či zabezpečované činnosti platená.

Prejsť na obsah